ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 21.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и първи декември                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2533 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Я.Г., редовно уведомен, явява се лично и с адв.М.Д.В. от Бургаска адвокатска колегия, назначена като служебен защитник на ищеца Д.Г. с определение на съда в съдебно заседание на 06.04.2015г.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) към Министерство на правосъдието - София, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ч. с представено пълномощно, находящо се на лист 80 от делото.

        

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Червеняков.

        

Адв.В.: Няма пречки да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Ч.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.В.: Не съм се запознала със служебните справки, изготвени по делото, но съм наясно с исковите претенции, заведени от моя доверител. Поддържам така предявената искова претенция по настоящото дело, както съм я предявила и предоставям на съда да определи нейният размер въз основа на това дали е достатъчно обоснована и въз основа на тези периоди, които са отразени в служебните справки.

 

         Юрисконсулт Ч.: Запознат съм с исковите претенции и по останалите дела на този ищец, тъй като съм процесуален представител на ответната страна по всички дела. Моля да се приемат справките и съдът да съобрази наличната там информация.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Присъединявам се към становището на представителя на ответната страна. При постановяване на съдебния акт, моля да се съобразят, за които се претендира обезщетение, за да не се допуска дублиране.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА към делото изготвената служебна справка ведно с приложените към нея преписи от искови молби и постановени към настоящия момент по искови претенции на ищеца съдебни актове.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.В.: Становището ми по съществото на делото е следното:

Считам, че се събраха достатъчно писмени и гласни доказателства,  подкрепящи исковата претенция на моя доверител. Доказа се наличието на бездействие от страна на длъжностни лица и административния орган, именно ГДИН, към които основателно е насочен иска. От друга страна приложените четири броя епикризи, експертно решение на ТЕЛК, документи от лабораторни и медицински изследвания, установяват по безспорен начин заболяването туберкулоза на белите дробове, установено още при постъпването му на 16.11.2006г. в отделението по белодробни болести  в затвора гр.Ловеч (лист 6 и лист 8 от делото). Справката от затворническото досие показва, че когато заболяването е констатирано той вече е бил в затвора в гр.Бургас още от месец август 2006г.. Епикризата е издадена от същата болница (лист 7 от делото) и е посочено, че постъпва за втори път там на 09.04.2009г. и е диагностициран като рецидив, заболял от туберкулоза на белите дробове. Тук е моментът да вметна, че декларацията за отказ да пие лекарства, подписана от него е с дата 03.09.2009г., след периода на лечение в болницата в затвора в гр.Ловеч, който е 29.06.2009г.      Относно конкретизирането на вредите, доколкото се касае за неимуществени вреди, ще изложа подробно становище в писмен вид.

Моля съдът да осъди ответната ГДИН и уважавайки исковата претенция съгласно принципа на справедливостта по чл.52 от ЗЗД да присъди обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 20 хил.лева за периода от 09.04.2009г. до настоящия момент ведно със законовата лихва до окончателното изплащане на сумата.

 

Юрисконсулт Ч.: Моля да отхвърлите изцяло предявената искова претенция спрямо ГДИН като неоснователна и недоказана.

Моля на първо място да се произнесете по давностния срок, като считам, че пет години назад от датата на подаване на исковата молба, тази част от исковия период, считам за погасен по давност.

По отношение претенциите за некачествено медицинско обслужване   считам, че не само не беше доказана, напротив, по безспорен и категоричен начин от представените доказателства е видно, че на ищеца е оказвана адекватна медицинска помощ, осигурявано му е лечение, включително и в специализирана болница. В този смисъл считам претенцията за недоказана и моля да я отхвърлите изцяло и да присъдите в полза на ГДИН разноските за юрисконсултско възнаграждение.

Ще представя писмена защита.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да постановите съдебен акт с решение, в което като неоснователна и недоказана по основание и размер да отхвърлите предявената искова претенция. Доказването предмета на спора - конкретно неблагоприятна промяна в здравния статус на ищеца считам, че изисква събиране на относими доказателства, включая и такива изискващи специални знания, каквито не са ангажирани в настоящото производство и не са налице останалите предпоставки на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ,  което моля да съобразите при произнасянето си. Досежно давностния срок  считам, че е изтекъл част от претендирания период, поради което е отпаднала възможността на ищеца да претендира обезщетение за  този период.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.43 часа.

 

         СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: