О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2228                Година 20.09.2018            град Бургас

 

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 2532 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на К.Г.С. с ЕГН: ********** ***, чрез адв.Д.В. *** срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0769-000786/03.04.2018г. издадена от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, сектор Пътна полиция. С жалбата се прави искане да се отмени заповедта, като незаконосъобразна и несъответстваща на целта на закона.

С разпореждане № 4208/31.08.2018г. на основание чл.158, ал.1, жалбата е оставена без движение и е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд Бургас. В разпореждането изрично е отбелязано, че при неизпълнение жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

На жалбоподателят е изпратено съобщение за указанията на съда, което е получено на 05.09.2018г. и срока за отстраняване на нередовностите изтича на 13.09.2018г. - четвъртък, присъствен ден. В този срок, а и до настоящия момент, по делото не са постъпили доказателства за изпълнение на указанията на съда, поради което и на основание чл.158 ал.3 от АПК, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.С. с ЕГН: ********** *** срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0769-000786/03.04.2018г. издадена от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, сектор Пътна полиция.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2532 по описа за 2018г. на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: