ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети и четвърти октомври            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 2531 по описа за 2018година

На именното повикване в 15:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.А.Д.,редовно и своевременно призован, не се явява. Явява се процесуален представител адв.В.,  редовно упълномощен, с  представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ С.А.О. ПИ към ОД НА МВР БУРГАС- РУ ПРИМОРСКО, редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от Н.А.Д., ЕГН **********, с адрес: *** чрез адв. В. срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-4635-000204/16.08.2018 година.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административия орган е да устнови наличие на предпоставките за постановяване на спорния административен акт. Да докаже извършването  от страна на жалбоподателя административното нарушение по ЗДвП, което попада в хипотезата на чл.171 т.2а, б.Б от ЗДвП. В тежест на административния орган е да обоснове и размера на наложената ПАМ.

                Съдът  докладва, че по делото с входящ № 11659/23.10.2018 година  от Началник сектор „Човешки ресурси“ към ОД на МВР Бургас, съгласно което уведомяват съдебния състав, че към 16.08.2018 година ответника С. А. О. е заемал длъжността полицейски инспектор VІ степен (ПК) в група „Охранителна полиция“ при РУ-Приморско.

АДВ.В.: Поддържам жалбата изцяло. Имам доказателствено искане. Да се изиска и да се приложи съдебно-химичната експертиза, извършена по ДП 282/2018 година на РУ Приморско. Очакваме съвсем скоро процесното досъдебно производство, образувано във връзка със случая да бъде прекратено, тъй като резултата от експортизата е отрицателен. Считам, че е от съществено значение, тъй като, както съм описил в жалбата това не  е изолиран случай не само за практиката, но и за самия жалбоподател. За втори път му се случва да го спират едни и същи полицейски служители, да го тестват, да му отнемат свидетелството, да му свалят табелите и след даване на кръв и излизане на кървната проба и тя да бъде отрицателна. Това е една репресия към самия жалбоподател.

По доказателствата и след като изслуша становището на адв.В., съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА постъпилата административна преписка, като и постъпилите писмени доказателства.

Що се отнася до доводите на адв. В. за прилагано спрямо жалбоподателя тенденциозно и  недобросъвестно  отношение от страна на полицейските органи са налице допълнително предвидени в законодателството на страната способи за компенсация и съответно ангажиране отговорността на длъжностните лица.

АДВ.В.: Уважаеми господин съдия, моля да се снабдя със съдебно удостоверение, по силата на  което да се снабдя с постановлението за прекратяване, което ще бъде издадено следващата  седмица и с копие от  съдебно-химическата експертиза по досъдебното производство.Представям разписка за заплатен адвокатски хонорар.

          Съдът счита, че така сочените писмени доказателства за относими към предмета на делото, поради което

                                         О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА издаването на съдебно удостоверение на адв.В., процесуален представител на жалбоподателя, което да му послужи пред Районна прокуратура Царево за снабдяване с поисканите писмени доказателства, а именно: постановлението за прекратяване и копие от  съдебно-химическата експертиза по ДП №282/2018 година по описа на РУ Приморско.Съдебното удостоверение да бъде издадено след заплащане на дължимата държавна такса.

По тази причина към настоящия момент съдът счита, че делото не е  пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВАсъбирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 07.11.2018 година от 15:00 часа, за която дата и час страните се считат за уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: