ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,16.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2530 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.А.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат В., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Полицейски инспектор при Районно управление Приморско към ОДМВР гр.Бургас – С. А. О., редовно призован, не се явява и не се представлява.

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Н.А.Д. против заповед за прилагане на принудителни административни мерки №18-4635-000203/16.08.2018 г. издадена от полицейски инспектор при ОД на МВР Бургас, РУ Приморско, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП е наложена мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.

НЕ Е ПОСТЪПИЛА административната преписка по издаване на обжалвания административен акт, въпреки, че ответникът е бил задължен да я представи в 7-дневен срок от уведомяването, което е станало на 14.09.2018г..

АДВОКАТ В.: Поддържам изцяло жалбата. Считам, че прилагането на административната преписка е от съществено значение. Имам доказателствено искане, да ми бъде издадено съдебно удостоверение за да се снабдя с постановление за прекратяване по ДП№282/2018 на РУ Приморско, което все още не е издадено. Не поддържам това искане, тъй като видях, че съдът служебно е изискал медицинското изследване. Моля да задължите ответника повторно да го представи.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата.

ПОВТОРНО ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи пълната административна преписка по обжалваната заповед, включително и доказателства за неговата компетентност, както и резултатите от медицинското изследване на жалбоподателя Н.А.Д..

УКАЗВА на ответника, че в случай че не бъдат представени изисканите доказателства в определения срок на основание чл.92а от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, ще му бъде наложена глоба по чл.91 ал.2 от ГПК, а именно от 100 до 1200лева, поради затрудняване хода на производството.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.10.2018 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола от съдебно заседание на ответника за запознаване и изпълнение на дадените указания от съда.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: