ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,11.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2530 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Авто мото 11” ЕООД, редовно призован, се представлява от законния си представител Г.Т. и от представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно по делото.

Явява се вещото лице Д.Г.Б..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че основното и допълнителното заключението на вещото лице са постъпили, в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, със снета самоличност в предходно заседание.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Представила съм експертни заключения, които поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Вещото лице трябваше да направи едно преизчисление, което е изготвено, така че нямам въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – По основното заключение, дали при изработването му самостоятелно сте правили изчисления, какъв е броя на курсистите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Стъпвах на констатациите в акта, не съм изследвала колко са броя на курсистите и категориите по които са обучавани.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – По допълнителното заключение – там където изчислявахте оборота за ДДС, видно от изложеното в табличния вид на стр.5, този оборот, който сочите с натрупване от 52 840 е за 18 месеца. Има ли момент, който жалбоподателя за 12 месеца прави оборот от 50 000 лв.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – За 12 меца няма период, който да прави прага на 50 000 лв.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – С оглед на така даденият отговор, потвърждавате ли отговора даден в допълнителното ви заключение?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Изменям го, че за тези две години няма 12 месечен период, за който данъчно задълженото лице да е задължено да се регистрира по ДДС, не е достигнало такъв оборот. Това е т.3 от допълнителното заключение. Посоченото там е за 18 месеца, където достигам този оборот.

         В точка 3, от допълнителното заключение (на л. 344 от делото) съм посочила, че през м.07.2009 г. с натрупване има оборот от 52 840 лв., Заявявам, че тази сума е за период от 18 месеца. А за период от 12 месеца, въобще в 2008 г . и в 2009 г.- няма период от 12 месеца, който да е налице оборот, нужен за регистрация по ДДС.

АДВОКАТ Н. – Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам други въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключенията на вещото лице на л.310 и сл. и на л.339 и следващите от делото. УТВЪРЖАДВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

ДА се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Н. – Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М. –Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Н. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отмените оспорения ревизионен акт, като подробни мотиви ще представя в писмени бележки, в срок предоставен ми от съда.

Моля на да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Подробности ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, съгласно Наредба№1 за минимални адвокатски възнаграждения.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 16 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: