Р Е Ш Е Н И Е

 

       1395                      13.07.2018г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на двадесет и пети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. Х.

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Х. административно дело № 252 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба от „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 200447850, със седалище и адрес на управление адрес: ***, с управител К.Г.К., чрез адвокат Д.С. против Заповед № 7/02.01.2018г. на Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е наредено „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 200447850, със седалище и адрес на управление адрес: гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“ бл.189, ет.6 да премахне незаконен строеж: „Покриване и приобщаване на открита тераса и плосък покрив /включително цветарник/ с приблизителна площ 27.00 кв.м., към апартамент № 31 – самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.376.1.31 по КК на гр.Бургас, находящ се на ет.6, бл.189, к/с „Изгрев“, гр.Бургас.

С жалбата се иска да бъде обявена нищожността на оспорената заповед или евентуално да бъде отменена като незаконосъобразна.

В съдебно заседание  жалбоподателят „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, редовно и своевременно призован, се представлява от адвокат Д.С., който поддържа жалбата и претендира за присъждане на направените по делото разноски, като прилага списък на същите. Представя по делото писмена защита, в която излага допълнителни съображения относно незаконосъобразността на оспорената заповед.

Ответната страна Кметът на община Несебър, редовно и своевременно призован, се представлява по делото от юрисконсулт З. Х., който оспорва жалбата като неоснователна и недоказана и прави искане за присъждане на разноски за възнаграждение на юрисконсулт.

Заинтересованата страна Н.К.К., в качеството му на законен представител на И.Н.К., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

Във връзка с подаден сигнал от Н. Д. Х. за извършено незаконно строителство в бл.189, к-с „Изгрев” в гр.Бургас до община Бургас били изпратено писмо с вх.№ 11-00-1024/17.03.2017г. от прокурорът в Окръжна прокуратура – Бургас В. Костова и писмо с вх.№ 24-900-480/14.03.2017г. от началника на РДНСК – Югоизточен район инж. Янчо Райков.

На основание цитираните писма на 05.04.2017г. работна група в състав: инж. К. Н. – гл. специалист КСВЕ и Х. Ат., на длъжност главен специалист БКСВЕ при община Бургас извършили проверка на строеж: „Жилищна сграда със сградни ВиК и ЕЛ отклонения”, находящ се в имот УПИ IV-216, кв.36 /бивш УПИ ІV-376, кв.36/, кв.4501 по плана на к-с „Изгрев”, гр.Бургас, ПИ с идентификатор № 07079.501.376 по КК на гр.Бургас, собственост на „Брент ойл” ЕООД.

 За установените при проверката обстоятелства бил съставен констативен протокол /КП/ № И-27/05.04.2017г. /л.66-67 от делото/, в който е за процесния апартамент № 31 е посочено, че се намира на 6-ти терасовиден етаж и че към самостоятелния обект са покрити и приобщени тераса и плосък покрив /включително цветарник/ с приблизителна площ 32.00 кв.м.

На 17.08.2017г. отново е извършена проверка на строежа от работна група в състав С.К. Я.- на длъжност главен специалист БКСВЕ при Община Бургас и Р. Д.– на длъжност главен специалист в сектор „Зелена система” при Община Бургас. За проверката е съставен констативен протокол/КП/ № И-105/17.08.2017г. /л.34-35 от делото/.

В протокола е отразено, че строежът е собственост на И.Н.К., със законен представител Н.К.К., съгласно нот.акт № 125, том.І, рег.№ 1485, дело № 100/2015г. и е изпълнен от „Брент ойл” ЕООД, представлявано от К.Г.К..

Описанието на строежа е, че към самостоятелния обект с идентификатор 07079.501.376.1.31 по КК на гр.Бургас, находящ се на ет.6, бл.189, к/с „Изгрев“, гр.Бургас /апартамент № 31/ и плоския покрив /включително цветарник/ с приблизителна площ 27.00 кв.м. са покрити със сандвич панел, изпълнени са ограждащи стени от гипсокартон и е монтирана ПВЦ дограма, като по този начин са приобщени към обема на самостоятелния обект и са разширени съществуващите помещения. Изпълнено е ново отводняване на покрива – монтирани са водосточни тръби и улуци и строежът е захранен с ел. енергия и вода.

Проверяващите са констатирали, че строежът е изпълнен без съответните строителни книжа и документи - одобрен проект и разрешение за строеж.

 

На 26.09.2017г. била извършена последната проверка на строежа от работна група в състав С. К. Я. и Х. И.А. Д., двете на длъжност главен специалист БКСВЕ при Община Бургас. За проверката е съставен констативен акт /КА/ № И-11/26.09.2017г. /л.23-25 от делото/.

В акта е отразено, че строежът е собственост на собственост на И.Н.К., със законен представител Н.К.К., съгласно нот.акт № 125, том.І, рег.№ 1485, дело № 100/2015г., който е и негов възложител. Строежът е определен ІV категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „д” от ЗУТ и чл.9, ал.2 от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи. За изпълнител е посочен „Брент ойл” ЕООД, представлявано от К.Г.К..

Описанието на строежа е, че към самостоятелния обект с идентификатор 07079.501.376.1.31 по КК на гр.Бургас, находящ се на ет.6, бл.189, к/с „Изгрев“, гр.Бургас /апартамент № 31/ и плоския покрив /включително цветарник/ с приблизителна площ 27.00 кв.м. са покрити със сандвич панел, изпълнени са ограждащи стени от гипсокартон и е монтирана ПВЦ дограма, като по този начин са приобщени към обема на самостоятелния обект и са разширени съществуващите помещения. Изпълнено е ново отводняване на покрива – монтирани са водосточни тръби и улуци и строежът е захранен с ел. енергия и вода.

Проверяващите са констатирали, че строежът е изпълнен без съответните строителни книжа и документи - одобрен проект и разрешение за строеж, което представлява нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУГ.

Поради квалифицирането на строежа като незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ е посочено, че констативният акт е основание за започване на административно производство за издаване на заповед по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахването му.

КА № И-11/26.09.2017г. бил изпратен на „Брент ойл” ЕООД по пощата и е получен от управителя К.К.на 20.10.2017г. /л.22 от делото/.

В законоустановения срок не е постъпило възражение против констатациите на съставения КА № И-11/26.09.2017г., за което е съставен Акт за приключило обявяване с дата 07.11.2017г.

В резултат на проведеното административно производство и констатациите в КП № И-27/05.04.2017г. и КА № И-11/26.09.2017г.  била издадена оспорената заповед Заповед № 7/02.01.2018г. на Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е наредено „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 200447850, със седалище и адрес на управление адрес: гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“ бл.189, ет.6 да премахне незаконен строеж: „Покриване и приобщаване на открита тераса и плосък покрив /включително цветарник/ с приблизителна площ 27.00 кв.м., към апартамент № 31 – самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.376.1.31 по КК на гр.Бургас, находящ се на ет.6, бл.189, к/с „Изгрев“, гр.Бургас.

Заповедта била връчена на представителя на дружеството К.К.с известие по пощата на 10.01.2018г.

Недоволно от заповедта, дружеството „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД  я оспорило заповедта пред съда с жалба вх.№ 11-00-102Ж-/51/23.01.2018г., чрез административния орган, по повод на която е образувано и настоящото съдебно производство.

По делото е допусната и възложена съдебно-техническа експертиза като изготвеното по нея заключение от вещото лице инж.З.Ч.А. не е оспорено от страните и е прието от съда.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е Заповед № 7/02.01.2018г. на Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е наредено „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 200447850, със седалище и адрес на управление адрес: гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“ бл.189, ет.6 да премахне незаконен строеж: „Покриване и приобщаване на открита тераса и плосък покрив /включително цветарник/ с приблизителна площ 27.00 кв.м., към апартамент № 31 – самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.376.1.31 по КК на гр.Бургас, находящ се на ет.6, бл.189, к/с „Изгрев“, гр.Бургас.

Съгласно чл.168, ал.1 от АПК във връзка с чл.142 от АПК съдът проверява законосъобразността на оспорения акт към момента на издаването му на всички основания по чл.146 от АПК, без да се ограничава само с тези посочени от оспорващия, като дори и при липса на направено искане в тази насока е длъжен да прогласи неговата нищожност съобразно правилото на ал.2 на чл.168 от АПК.

Необходимо е да са налице в тяхната съвкупност всички изисквания за валидност на административния акт, а именно да е издаден от компетентен орган, в изискуемата форма, при спазване на административно-производствените правила, да не противоречи на материалноправните разпоредби и да съответства с целта на закона.

Липсата на някоя от предпоставките води до незаконосъобразност на административния акт и е основание за отмяната му.

Възражението за нищожност на административния акт е въведено още със самата жалба, сложила начало на делото, като при преценката на валидността на акта релевантна е на първо място правната квалификация на изграденото на място и разпоредено за премахване – а именно дали се касае за „строеж“ по смисъла на чл.225а ал.1 от ЗУТ, вкл. дали същият е такъв от „четвърта до шеста категория вкл.“ В този смисъл, а и съобразно правилото на чл.168 ал.2 от АПК, следва да се разгледа въпросът за компетентността на органа, издал процесната заповед.

Съгласно чл.225а, ал.1 от ЗУТ кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях.

В случая оспореният административен акт е издаден от заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, на основание заповед № 572/02.03.2016г. на кмета на общината,  в кръга на неговите правомощия, съобразно разпоредбата на чл.225а, ал.1 от ЗУТ, предвид възприетото в акта, че разпореденият за премахване строеж е квалифициран като такъв от „четвърта категория. Заповедта е издадена  в съответната писмена форма и съдържа необходимите реквизити.

Същевременно съдът намира, че оспореният акт е издаден от заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас при липса на материална компетентност, поради следното:

От приетото по делото и неоспорено от страните допълнително заключение на вещото лице инж. А., по допусната съдебно-техническа експертиза, се установява, че процесният строеж е извършен на сграда, която е трета категория съгласно чл.137, т.3, бук.”в” във вр. с чл.23, ал.1 от ЗУТ и чл.72, ал.1 от Наредба № 7. Тъй като извършеното строителство представлява реконструкция и преустройство на строеж трета категория, то съгласно чл.137, т.3, бук.”ж” от ЗУТ и Наредба № 1 същото е трета категория.

Тъй като съгласно чл.225, ал.1 от ЗУТ правомощията да издават заповеди за премахване на строежи или части от тях от първа до трета категория са предоставени на Началника на ДНСК или на упълномощено от него длъжностно лице, то в конкретния случай и съобразно правомощията му съгласно чл.225а, ал.1  от ЗУТ заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас не е притежавал материалната компетентност да издаде оспорената заповед.

В заключение, процесната заповед се възприема като издадена от материално некомпетентен орган и страда от порок по смисъла на чл.146 ал.1 от АПК. Този дефект представлява порок от най-висока тежест, който има за правна последица непораждане на правно действие на постановения административен акт, поради неговата нищожност, която следва да бъде обявена с настоящото съдебно решение.

От гореизложеното следва, че оспореният административен акт е издаден при от материално некомпетентен орган и страда от порок по смисъла на чл.146 ал.1 от АПК. Този дефект представлява порок от най-висока тежест, който има за правна последица непораждане на правно действие на постановения административен акт, поради неговата нищожност, която следва да бъде обявена с настоящото съдебно решение.

При този изход на делото и на основание разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК съдът намира искането на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 50.00лв, изплатено възнаграждение за вещо лице в размер на 300.00лв и възнаграждение на адвокат в размер на 700.00 лева, за основателно.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 7/02.01.2018г. на Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е наредено „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 200447850, със седалище и адрес на управление адрес: гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“ бл.189, ет.6 да премахне незаконен строеж: „Покриване и приобщаване на открита тераса и плосък покрив /включително цветарник/ с приблизителна площ 27.00 кв.м., към апартамент № 31 – самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.376.1.31 по КК на гр.Бургас, находящ се на ет.6, бл.189, к/с „Изгрев“, гр.Бургас.

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 200447850, със седалище и адрес на управление адрес: гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“ бл.189, ет.6, представлявано от К.Г.К. направените по делото разноски за внесена държавна такса и изплатени възнаграждения на вещо лице и адвокат общо в размер на 1 050.00 /хиляда и петдесет/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: