ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и трети април                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 252 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, представлявано от управителя К.К.- редовно уведомен, изпраща за процесуален  представител адв. Д.С., с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, изпраща за представител ю.к.Х., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

ЯВЯВА се вещото лице З.Ч.А..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото

Ю.К.Х.:Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№4136/11.04.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

           

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А.:  На 76 години, българка, български гражданин, семейна, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните по делото.

ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.  На стр.№6 от последното изречение вместо „ап.29“ да се чете „ап.31“. Направила съм оглед, приложила съм скици.

АДВ.С.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

Ю.К.Х.: По отношение на  изготвената експертиза, ние сме задали въпрос, заплатили сме депозит и моля да се даде възможност на вещото лице да отговори в писмен вид.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Моля да ми бъде дадена възможност да допълня заключението като отговоря на въпросите на Община Бургас.

 

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на вещото лице да отговори  на поставените от ответната страна въпроси, поради което намира, че делото не изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.05.2018  година от 13:20 часа,  за която дата и час страните и вещото лице се считат редовно уведомени.

 

Дава възможност на вещото лице З.Ч.А. да отговори на въпросите, поставени от ответната страна.

 

Указва на вещото лице да представи заключението 7 дни преди датата на насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: