ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети март                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 252 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, представлявано от управителя К.К.- редовно и своевременно призован, изпраща за процесуален  представител адв. Д.С., с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща за представител ю.к.Х., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото

Ю.К. Х.:Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 200447850, със седалище и адрес на управление адрес: гр.Бургас, ж.к.“***“ бл.* ет.6, ап.30А, с управител К.Г.К., чрез адвокат Д.С. против Заповед № 7/02.01.2018г. на Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е наредено „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 200447850, със седалище и адрес на управление адрес: гр.Бургас, ж.к.“***“ бл.*, ет.6 да премахне незаконен строеж: „Покриване и приобщаване на открита тераса и плосък покрив /включително цветарник/ с приблизителна площ 27.00 кв.м., към апартамент № 31 – самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.376.1.31 по КК на гр.Бургас, находящ се на ет.6, бл.*, к/с „***“, гр.Бургас.

С жалбата се иска да бъде обявена нищожността на оспорената заповед или евентуално да бъде отменена като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.С.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. С оглед на указаната доказателствена тежест и разпределената такава между страните и установяване на съществени обстоятелства по делото, в това число и основателността на оспорването моля, да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза с поставени две задачи в молба, която представям с препис за ответния орган, както и за събиране на доказателства по делото, които съм обосновал в същата молба. Доказателствата са свързани със строителните книжа на жилищната сграда, като с оглед на процесуална икономия държа по делото да се представи инвестиционене проект по част „Архитектура“.

Ю.К.Х.: Оспорвам жалбата. Нямам възржажения по доклада. Моля да ми се даде срок за поставяне на задачи за експертизата. Представям копия на Разрешение за строеж №И-32/14.10.2013 година, ведно със заповед №3359/13.12.2014г., Акт за обявяване на заповед №3359/13.12.2014г., разрешение за ползване №ДК-07-Б-184/19.10.2015г., заповед №1043/25.04.2014 г. Ще представя и другите писмени документи.

 

Съдът намира  представените от процесуалния представител на ответния орган писмени документи за относими към предмета на  разглеждане на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛИГА  Разрешение за строеж №И-32/14.10.2013г., ведно със заповед №3359/13.12.2014г., Акт за обявяване на заповед №3359/13.12.2014г., разрешение за ползване №ДК-07-Б-184/19.10.2015г., заповед №1043/25.04.2014г., като доказателства по делото.

 

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител  на жалбоподателя да се изиска и представи по делото инвестициониня проект към издаденото разрешение за строеж на процесната сграда с уточнението  да бъде само по част „Архитектура“, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗИСКВА ответния органи  да представи по делото инвестициония проект към издаденото разрешение за строеж на процесната сграда с уточнението да бъде само по част „Архитектура“

Определя 7 дневен срок за  представяне на същите от страна на ответника по делото.

Съдът намира за основателно исканета на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане и възлагане по делото на съдебно-техническа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА  изготвянето на съдебно-техническа експертиза,  която да даде отговор на поставените в писмен вид въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя.

НАЗНАЧАВА  за вещо лице З.Ч.А., която следва да отговори на поставените в молбата въпроси.

Съдът определя депозит в размер на 300.00 (триста) лв, който да се внесе от жалбопадателя в 7 дневен срок от днес.

Съдът дава възможност на ответната страна да постави евентуално  допълнителни въпроси към така поставените от процесуалния представител  на жалбоподателя, като определя 7 срок за това. В случай, че същия постави такива следва да внесе първоначален депозит в размер на 200.00 (двеста) лева в посочения срок.

Съдът намира,че делото не е изяснено от фактическа страна, предвид необходмостата от събиране на доказателства, с оглед изясняване на фактическата обстановка по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.04.2018 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

След представяне на депозита делото да се предостави на вещото лице за изготвяне на заключението по допусната съдебно-техническа експертиза, не по-късно от 7 дни преди насроченото заседание.

 

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: