Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           570                            28.03.2017 година                                          град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Х.

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 252 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Касационното производство е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, във вр. с чл. 208

и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на ОДМВР Бургас, ЕИК ***,  против Решение № 143/6.12.2016г., постановено по НАХД №114/2016 г. по описа на Районен съд – Карнобат.

В касационната жалба се релевират доводи за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, постановен при нарушение на закона и съществени нарушения на процесуалните правила – касационни основания за отмяна по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява.

Ответникът по жалбата, редовно призован, не изразява становище по касационната жалба.

Представителя на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователност на жалбата.

Административен съд – Бургас, след анализ и оценка на събраните доказателства, във връзка с доводите на страните и след като служебно извърши проверка на обжалвания съдебен акт, намира за установено следното:

Касационната жалба като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и от надлежна страна – участник в първоинстанционното производство, за която решението е

неблагоприятно и има интерес от неговото оспорване, е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна, но не на посочените в нея касационни

основания.

Съгласно разпоредбата на чл. 84 ЗАНН, доколкото в този закон няма особени

правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред окръжния съд, респ. административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Следователно при разглеждането на жалби срещу наказателни постановления следва да се прилагат правилата за съдебното производство пред първата инстанция, регламентирани в НПК.

Принципът за непосредственост, уреден в  чл. 18 НПК и свързаното с него изискване за неизменност на състава задължават съда, прокурора и разследващите органи да основават решенията си върху доказателствени материали, които те са събрали и проверили лично, освен в случаите, предвидени в този кодекс. Несъобразяването с посочените правни норми рефлектира върху процесуалната форма, валидна за всички случаи на постановяване на съдебен акт. Производството по разглеждане на делото в съдебно заседание е уреден в Глава двадесета, раздел І, прогласявайки принципа на неизменност на състава. Съгласно разпоредбата на чл. 258, ал. 1 НПК, делото се разглежда от един и същ състав на съда от започването до завършването на съдебното заседание. В същия смисъл е и втората алинея на чл. 258 НПК, която гласи, че когато някой член от състава на съда не може да продължи да участва в разглеждането на делото и се налага да бъде заменен, съдебното заседание започва отначало. Принципите за устност и непосредственост са доразвити в разпоредбите на чл. 138, ал.7, чл. 139, ал.6 и ал.7, чл. 115, ал.1 от НПК. От посочените правни норми се извежда основното изискване разпитът на свидетелите да се извършва устно и непосредствено пред съответния орган – в настоящия случай пред съда. В разпоредбата на чл. 281 от НПК са предвидени хипотези на изключения от горепосоченото изискване, при които събраните пред друг състав на съда свидетелски показания се прочитат.

            В проведеното на 24.04.2016г. съдебно заседание първоначално определения съдия-докладчик е разпитал актосъставителя и свидетели, като е назначил и съдебно-техническа експертиза. Следващите  съдебни заседания са председателствани от съдията, постановил обжалваното съдебно решение. На него са приети писмените доказателства по делото, без да е разпитан отново актосъставителя и без да бъдат разпитани свидетелите. В протоколите няма отбелязване съдът да се е позовал на разпоредбата на чл. 281, ал.1, т.5 от НПК и след съгласие на жалбоподателя, да са  били прочетени показанията на актосъставителя и свидетелите, които са били изслушани от друг състав на съда. С това е нарушен основният принцип на непосредственост по чл. 18 от НПК и свързаното с него конкретно правило по чл. 258 от НПК за неизменност на състава, което при всяко положение съставлява съществено нарушение на процесуалните правила по  смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 1 от НПК.

Констатираните от АС – Бургас съществени процесуални нарушения при разглеждане и решаване на делото, водят до отмяна на решението и връщане на делото на същия съд за разглеждане от друг състав на съда.

Водим от горното и на основание чл. 222, ал. 2, т. 1 АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 143/6.12.2016г. ., постановено по НАХД №114/2016 г. по описа на Районен съд – Карнобат.

    ВРЪЩА делото на Районен съд - Карнобат за разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.                            

 

 2.