РЕШЕНИЕ  № 587

 

01.04.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на седемнадесети март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Г. Д.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер 252 по описа за 2016   година.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Басейнова дирекция „Черноморски регион“ (БДЧР) гр. Варна, против Решение № 101/22.12.2015 г. постановено по НАХД № 291/2015 г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е отменено Наказателно постановление (НП) № 1159/04.08.2015 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски регион“ гр. Варна, с което на Община Поморие, представлявана от Кмета на община Поморие за нарушение на чл. 155, ал. 1, т . 22 от Закона за водите и на основание чл. 200, ал. 1, т. 31 от ЗВ са наложени пет имуществени санкции всяка в размер на 1000 лева.

В съдебно заседание, касаторът не се явява и не се представлява. В касационната жалба са изложени доводи, че е налице неизпълнение именно на разпоредбата на чл. 155, ал. 1 т. 22 от ЗВ. Счита, че съдът неправилно е приел наличие на съществени нарушения водещи до отмяна на НП. Иска се отмяна на първоинстанционното решение и потвърждение на НП.

Ответникът по касационната жалба, Община Поморие, в съдебно заседание се представлява от упълномощен представител – адв. А., която оспорва жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че жалбата е основателна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде отменено.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Поморие е образувано по жалба на Община Поморие против Наказателно постановление № 1159/04.08.2015 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски регион“ гр. Варна, с което на Община Поморие, представлявана от Кмета на община Поморие, за нарушение на чл. 155, ал. 1, т. 22 от Закона за водите (ЗВ) и на основание чл. 200, ал. 1, т. 31 от ЗВ са наложени пет имуществени санкции всяка в размер на 1000 лева.

За да постанови обжалваното решение,  РС - Поморие е приел, че при издаване на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, изразяващи се противоречие с посочената правна квалификация на констатираните нарушения в обстоятелствената част. Обосновал е извода, че е нарушено правото на защита на жалбоподателя, като същия е лишен от възможност да разбере вмененото му нарушение. При тези мотиви първоинстанционният съд е отменил процесното наказателно постановление.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на РС  Поморие само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са всички приложени по делото доказателства.

Съдът не споделя заявеното в касационната жалба твърдение, съгласно което, оспореният съдебен акт на РС Поморие е незаконосъобразен и неправилен.  Правилно първоинстанционният съд е приел, че разпоредбата на чл. 155, ал. 1, т. 22 от ЗВ няма как да бъде нарушена от жалбоподателя, тъй като същият не е адресат на нормата. Законодателят в чл. 155, ал. 1 е изброил правомощията на директора на Басейнова дирекция, измежду които в т. 22 е предвидил издаването на предписания в изпълнение на контролните му функции. Действително неизпълнението на дадени от контролния орган предписания подлежи на санкциониране съгласно чл. 200, ал. 1, т. 31 от ЗВ, но като нарушени следва да се посочат конкретни неизпълнени предписания на контролните органи. Като не е сторил това административнонаказващият орган е лишил наказаното лице от възможност да разбере точно в какво нарушение е обвинено и да организира адекватно защитата си. Това е съществено процесуално нарушение, което води до незаконосъобразност на НП. Като е достигнал до същите правни изводи първоинстанционният съд е постановил правилен и законосъобразен акт.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101/22.12.2015 г. постановено по НАХД № 291/2015 г. по описа на Районен съд – Поморие.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

ЧЛЕНОВЕ: