О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

гр.Бургас  13.03.2009г.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, състав, в закрито заседание на тринадесети март, две хиляди и девета година, в състав:

                                                                                                      СЪДИЯ: Л.А.

като разгледа адм.д.№ 252 по описа на Административен съд-Бургас за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на М.Т.Т.,***, против отказа на ОСЗГ гр.Средец, да постанови решение по чл.14, ал.7 от ЗСПЗЗ, по молба  вх.№ 25/23.01.2009г. С посочената молба, се иска от ОСЗГ гр.Средец, да се произнесе с решение, с което да измени решение на ПК гр.Средец  № 93/02.07.1996г. на основание чл.14, ал.7, ал.7а от ЗСПЗЗ, като възстанови описаните три земеделски имота на наследниците на И.Т.Ж., вместо на наследниците на Т.И.Т., както е към настоящият момент по решение на ПК гр.Средец  № 93/02.07.1996г.

Решенията на ОСЗГ са индивидуални административни актове по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК. В случая ОСЗГ гр.Средец в писмо изх.№374/20.10.2008г., е изразила становище, че представените съдебни решения, могат да бъдат изпълнени след отмяна на посочени нотариални актове. По своята правна същност това писмо представлява отказ за постановяване на исканото решение, който отказ несъмнено представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК и подлежи на обжалване по реда и в сроковете предвидени за обжалване на решението на ОСЗГ, чието постановяване се отказва.

 Съгласно чл.14 ал.8 от ЗСПЗЗ, решенията на Общинските служби по земеделие и гори (бивша ПК) постановени по реда на чл.14, ал.7 от ЗСПЗЗ могат да се обжалват по реда и в сроковете, предвидени в ал.3. В чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ, е предвидено, че решенията на ОСЗГ могат да се обжалват в 14-дневен срок пред районния съд. Касае се до специална разпоредба, която изключва приложението на чл.128 и сл. АПК. Във всички случаи при жалба по чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ, компетентен да се произнесе по законосъобразността на обжалвания акт на ОСЗГ е районният съд, в района на който е седалището на общинската служба, издала обжалваното решение. Срещу постановено от него решение може да се подаде касационна жалба, компетентен да се произнесе по която е съответният административен съд. Законодателят е разграничил в глави втора и трета от ЗСПЗЗ материалното право на различните субекти, но реда за реализиране на правото им да обжалват отказ на ОСЗГ е само този, предвиден в чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и липсата й води до недопустимост на постановеното решение.

По тези съображения Административен съд гр.Бургас намира, че компетентен да се произнесе по спора е Районен съд Средец, на който следва да се изпрати за произнасяне настоящото дело, образувано по жалбата на М.Т., поради което и на основание чл.135, ал.2 от АПК 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 252/2009г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр.Средец. Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                          СЪДИЯ: