ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 16.06                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ Административен състав

На шестнадесети юни                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА

Административно дело номер 525 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ПТК „КООПРОМ – Б”, редовно призован, не изпраща представител.

Жалбоподателят ЕТ „ПЕНЕВ АУТО – Г. П.”, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Жалбоподателя РКС „Черноморие”, редовно призован, се представлява от адвокат Т., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

ЖалбоподателяХемусмарк” АД, редовно призован, се представлява от адвокат Х., надлежно упълномощен, с  пълномощно по делото.

За ответника по жалбата – Общински съвет – гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

За заинтересованата страна – Община Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

За заинтересованата страна директора на МТСО на МВР, редовно призован, се явява гл.юрисконсулт П., надлежно упълномощена.

Заинтересованите страни К.К.Г., К.Г.Г. и И.Г.Г., редовно призовани, не се явяват. За тях се явява представител по пълномощие адвокат Х.С., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

Заинтересованата страна ЕТ „ЧАВДАР – К. К.” Бургас,  редовно призован, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице К.Я..

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Организацията, която е конституирана по делото вече не съществува поради реорганизации вследствие изменението на ЗМВР. Имотът, заради който е била конституирана като заинтересована страна в момента се управлява от МВР. Представям заповед №К-1311/11.03.09г. на Министъра на вътрешните работи.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.111 от  ГПК (отм.), във връзка с чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Х.: Представям удостоверение от Агенцията  по вписвания за актуално правно състояние на представляваното от мен дружество, като посочвам, че то е с променено наименоване, а именно  „КОХ-И-НОР ХЕМУСМАРК”АД, вместо „ХЕМУСМАРК”АД. Представям и нотариален акт №123/2008г. за собственост на поземлен имот №32, както и скица за същия, издадена от община Бургас.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице:

К.М.Я. – 46 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК за даване на неверни данни в настоящото заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

РАЗПИТАН КАЗА:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Я.: Поддържам заключението с едно уточнение – установих, че по отношение на имотите на РКС „Черноморие” не съм отговорил на въпросите, тъй като съм имал предвид само единия имот, а се установява, че страната има и друг имот, който е засегнат от процесния ПУП, но тъй като в молбата двата имота не бяха посочени конкретно с номерата си, а другият се намира в друг квартал, а не в този, който съм изследвал, поради това съм пропуснал да дам заключение и по отношение и на този имот № 129 в кв. 8. В останалата част поддържам заключението си.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Х.: На стр. 6 от заключението в отговора по т.2.4. Вие казвате че: „При широчина 25 м и линеен обсег примерно 100 м, общата площ на сервитутната зона съставлява 2 500 кв. измерена графично.” При това положение следва ли да приемем, че тези 2  дка и половина са за сметка на част от имота?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Я.: Имотната граница минава в северната част на имота

Въпросните 2500 кв. м. стават собственост на общината по силата на регулация. Те са вземат само от имота на „Хемусмарк” АД.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Х.: Във връзка с отговора по т.2.2., на същата страница от заключението, казвате, че предвидената с обжалвания ПУП-ПУР тупикова улица не попада в имота на „Хемусмарк” АД. По какъв начин установихте това?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Я.: В момента регулацията на „Хемусмарк” АД минава по южната граница на съществуващия паркинг и съответно този паркинг попада в общинска площ към улица „Янко Комитов”. Съответно, в момента това място се използва за паркинг и по силата на регулацията предназначението остава същото, като се затваря регулация към открит паркинг, който се намира вече в двора на самото предприятие.

Коригирам си отговора на въпроса на адвокат Харизанов по отношение на отговора ми в експертното заключение по т. 2.4. Тези 2500 кв. м., предвидени за тупикова улица, не засягат имота на „Хемусмарк” АД, тъй като на мястото, където се предвижда тази улица в момента има паркинг, който макар и да се ползва от „Хемусмарк” АД, е собственост на общината. Границата на процесния ПУП в тази част се движи по имотната граница на имота на „Хемусмарк” АД.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Х.: Запознахте ли се с представените по делото нотариален акт и скицата, издадена от община Бургас, от които е видно, че североизточната граница на имота на „Хемусмарк” АД, пл. № 32, е посочен индустриален път, а не тупикова улица и паркинг. Вие оглед на място направихте ли?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Я.: Да.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Х.: По какъв начин се осъществява достъпа до тупикова улица и паркинга?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Я.: Достъпът се осъществява с бариера.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Х.: Казвате, че за тази тупикова улица няма предвидено обръщало, а обръщането на автомобилите ще бъде за сметка на паркоместата. Така ли е?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Я.: Да.

АДВОКАТ Х.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Т.: На стр. 6 от заключението, по т.1.10. казвате, че: „От графичния материал се вижда, че улицата се разширява примерно с 1 м и към имота има придаваемо и отчуждено място.” Какво имате предвид?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Я.: Когато новопроектираната регулация влиза навътре в имота, мястото става отчуждаемо.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: За задоволяване на какви нужди е направен този план?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Я.: ПУП  е направен за обществен интерес. Целта на тази разработка е да се направи улична регулация и най-вече дублиращ път.

 

АДВОКАТ Х.: Тъй като вещото лице не е отговорило на моя въпрос т.2.3. –  „Какво е функционалното предназначение на проектираната в имота на „Хемусмарк” АД задънена улица и осъществява ли се чрез нея транспортен достъп до други поземлени имоти?”, моят конкретен въпрос е: „Чрез тази тупикова улица осъществява ли се достъпа до други поземлени имоти или тя обслужва само имота, собственост на „Хемусмарк” АД?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Я.: Тя обслужва имота на „Хемусмарк” АД, най-вече този паркинг, който се намира в имота.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: В много от отговорите посочвате, като казвате: „примерно … метра”. Нали планът е конкретен и разтоянията са посочени точно?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ.Я.: Заради разликата в мащаба съм определял тези разстояния приблизително, имам предвид тази дума „приблизително” а не примерно. Точните показания на тези разстояния се виждат при реализиране на самата регулация.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Когато извършвахте експертизата, според Вас дали този вариант, по който е съставен ПУП-а е най-оптималния или има друг по-оптимален, така, че имотите по-малко или въобще да не се засягат?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Я.: Моето лично мнение е, че този вариант е най-оптималния. Той максимално повтаря изградената инфраструктура – уличната мрежа. Всички други варианти са икономически неизгодни и носят щети за общината и съответно за собствениците.

АДВОКАТ Т.: Моля във връзка с неизготвянето на експертизата в частта за имот №129, вещото лице да отговори на въпросите, които бяха представени в предходната молба, без въпроси №4,5,6 и 7.

 

АДВОКАТ Х.: Оспорвам заключението на вещото лице в частта му по отношение на отговорите на абсолютно всички мои въпроси. Считам в тази му част заключението за невярно и неправилно. Имам допълнителни задачи към вещото лице, което след като се запознае с днес представените писмени документи и след като направи справка в администрацията на дружеството, да отговори на въпроса: „Предвидената тупикова улица по генералния план на фабрика „Хемус” от 1981 година съществува ли като вътрешен индустриален път в обема на самата фабрика?, като всички други въпроси остават, след като вещото лице се съобрази с представения нотариален акт и скица.

Моля да ми се зададе възможност да прецизирам въпроса и да задам допълнителни въпроси в подходящ срок.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че по исканията за поставяне на допълнителни задачи,  направени от процесуалните представители на РКС „Черноморие” и на „КОХ-И-НОР ХЕМУСМАРК” АД ще се произнесе в закрито заседание, след като процесуалният представител на „КОХ-И-НОР ХЕМУСМАРК” АД в тридневен срок от днес представи по делото писмена молба, в която да формулира точно допълнителните задачи, които иска да постави на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да задължите жалбоподателя „КОХ-И-НОР ХЕМУСМАРК” АД да представи за следващо съдебно заседание копие от нотариален акт №129, том V и нотариален акт №114; експертно заключение на лицензиран оценител А. Р.; протокола от заседание на междуведомствения експертен съвет от 11.11.1970 г. и заповед №216/30.12.1972 година.

 

На основание чл. 111 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 144 АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства:

- от процесуалния представител на „КОХ-И-НОР ХЕМУСМАРК” АД – нотариален акт 123, том ІV, дело №544 от 2008 г. и копие от скица на имот пл. №32, с № 94-Т-526/05.11.2008 г., и

- от представителя на МВР – заповед №К-1311/11.03.2009 г.

 

ЗАДЪЛЖАВА „КОХ-И-НОР ХЕМУСМАРК” АД в 14-дневен срок от днес да представи по делото заверени копия от нотариален акт №129, том V и нотариален акт №114; заповед № 216/30.12.1972г.; протокол от заседание на междуведомствения експертен съвет от 11.11.1970 година.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя „КОХ-И-НОР ХЕМУСМАРК” АД в 3-дневен срок от днес с нарочна молба, депозирана по делото, да формулира конкретни въпроси към исканата от него допълнителна експертиза.

ЗАЛИЧАВА заинтересованата страна МТСО на МВР и вписва правоприемника й МВР.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2009г. от 11.30 часа, за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Вещото лице призовано от съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: