ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 10.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На десети октомври                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2529 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАКОР 2008“ ООД, със законен представител И.С., редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв.Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ БУРГАС, редовно и своевременно призован,  изпраща процесуален представител ю.к.Т., с представено пълномощно по делото, в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Т.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от „Макор 2008“ ООД, ЕИК 200314049, чрез управителя И.С., с адрес за кореспонденция: град Бургас, ул.“Пиротска“ №11, ет.2 срещу Ревизионен акт № Р-02000217005779-091-001/23.05.2018 година, издаден от В.Х.Р.на длъжност началник сектор, възложил ревизията и В.В.А.на длъжност главен инспектор по приходите- ръководител на ревизията в ТД на НАП Бургас, потвърден частично с Решение № 167 от 06.08.2018 година на Директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас, в потвърдителната му част, с която на жалбоподателя е потвърден определения ДДС за периода м.12. 2013 до 2016 г.,включително и за месец юли 2017 г.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи наличието на материално-правните предпоставки за постановяване на ревизионния акт в оспорената му част, както и за спазване на императивните съдопроизводствени правила, по начин не накърняващ неотстранимо правото на защита на жалоподателя, вкл. ползването на автомобила за лични цели и съотношението към служебната му употреба.

                Съдът докладва постъпилата административна преписка.

АДВ.Д.: Поддържам жалбата, както и направените доказателствени искания за назначаване на експертиза, като в нарочна молба съм формулирала задачите, тъй като считам, че данъчната основа по чл.27, ал.2 е опредлена незаконосъобразно, по какъв начин е опредлено процентното съотношение, като с оглед отговора на въпрос №2 от експертизата,  вероятно ще поискам допълнителна задача, която ще даде втори вариант на изчисления на ревизионния акт.

ЮРИСКАНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Подържам констатациите. Считам, че са допустими въпросите и относимостта им към предмета на спора. Не се противопоставям да бъдат допуснати.

Съдът с оглед становищата на процесуалните представители на страните и по доказателствата

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА постъпилата административна преписка.

Намира искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза отправени от страна  на процесуалния представител на жалбоподателя за основателно предвид обстоятелството, че с поставените въпроси се цели да се изясни резултата, явяващ се спорен между двете страни при установяване на начина на ползване на служебното МПС, както и реда за начисляване на  ДДС във връзка с ползването му, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, след внасяне на депозит в размер на 600.00 (шестстотин) лева, платим в 7 дневен срок от страна на жалбоподателя, считано от днес.

Вещото лице ще бъде определено след внасяне на депозита по назначената експертиза.

Съдът счита, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено, поради което счита, че събирането на доказателства не следва да се приключва и делото следва да бъде отложено за друга дата.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2018 година от 13:15 часа, за която дата и чес страните се считат за редовно уведомени.

 

Да бъде уведомено вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:14 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: