ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 18.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2529 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 12,30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен се представлява от юк. И. с представено пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен се представлява от юк. Т. и юк. Г.  с представено пълномощно.

         Явява се вещо лице инж.Д.Л..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение от вещото лице с вх. № 2272/09.03.2015г.,  което е в срока по чл.199 ГПК.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото становище от процесуалния представител на дружеството –жалбоподател с вх.№ 2591 от 17.03.2015 г.

 

         По хода на  делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юк. И.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. Т.: Да се изслуша вещото лице

          Юк. Г.: Да се изслуша вещото лице

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. И. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: Това заключение е допълнение към предходното. В предходното заключение в отговора по т. 3 казвате, че мазутът има нефтен произход и не може да се отнесе към аналогичен на тежките масла продукт, получен при дестилация на каменовъглени катрани. Качественият състав е аналогичен на продуктите получени при високотемпературни каменовъглени катрани и ако се приеме, че ароматните съставки преобладават пред неароматните съставки, може ли процесният продукт да бъде отнесен в групата „сурови масла” ? Коя от двете позиции 2707 или 2710 описва най-специфично продукта с неговите характеристики и кои са водещите характеристики на един продукта, за да бъде отнесен към една или друга позиция?

 

         Юк. Т.: Възразявам - въпросът е правен и е от компетентността на съда - начините и показателите са ясно регламентирани в ОБ на КН и ХС.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Данните от изпитванията сочат, че продуктът е от нефтен произход - нефтена фракция кипяща при температура над 360 ºС и всички показатели сочат, че той е „тежко масло”, каквито са дефинициите на КН и ОБ на КН за код 2710. Относно аналогичността, беше доказано чрез изпитванията и анализите, че продуктът няма характеристиките на тежки масла и на аналогични продукти, съгласно код 27079999, тъй като не отговаря на всички изисквания описани в подточки от а/ до г/, което е критерий за класиране на продукта в тази позиция. За да се види какви са характеристиките на продукта, в сравнение с продукти от подпозиция 2707, съм приложила изготвения анализ, от който се вижда, че при положение, че ароматните съставки са преобладаващи, процесният продукт може да бъде сравнен с аналогични масла от позиция 27079919, тоест „сурови масла”. Обосновала съм се в кои показатели има аналогичност и те са описани в Приложение 1 и Приложение 2 и таблицата към Приложение 1, в които сравнявам продуктите – „тежко масло” и продуктите,  получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Всички данни и характеристики на продукта позволяват да бъде отнесен в позиция 2710 като „тежко нефтено масло”.

 

         ВЪПРОС: Допустимо и възможно ли е продукт, в чийто сертификат за качество, част от МЛЕ, посочен като приложение към нея, в който е посочено бромно число, толуенов еквивалент, ксиленов еквивалент,  пептизационно число и др., само на база анализ на ароматни съставки да бъде отнесен в последната подпозиция с наименование „други”, като бъде пропусната подпозицията „сурови масла”?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Преобладаващото съдържание на ароматни съставки е присъщо на всички продукти от подпозиция 2707, без да се анализира продукта за посочените показатели бромно число, толуенов еквивалент, ксиленов еквивалент,  пептизационно число и др., не може да бъде направен извода, че продуктът няма характеристики на „сурово масло”, както е направен в раздел „Становище” на МЛЕ. Данни за изпитване на продукта по тези показатели липсват в МЛЕ.

 

         Юк. И.: Нямам  други въпроси.

 

         ВЪПРОС на юк. Г.: По отношение на показателите бромно число, толуенов еквивалент, ксиленов еквивалент,  пептизационно число и др.,  къде в нормативните актове и тълкувателните текстове към тях са въведени изисквания определен продукт да отговарят на тези показатели за да се класира като „сурово масло”?

 

         Юк. И.: Възразявам - въпросът е правен. Това е въпрос от компетентността на съда.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочените показатели са изведени като характеристики на суровите масла и на продукти получени от първично преработване на база дългогодишна производствена практика на нефтопреработката и нефтохимията. Тези показатели позволяват да се характеризират продуктите при първично преработване, тоест преработване, при което няма химично въздействие или деструкция на продуктите. Процесният продукт е получен точно при такава преработка, тоест от остатък от първична дестилация на нефта, която по същество представлява процес на физично разделяне на нефта на по-тесни фракции.

 

         ВЪПРОС на юк. Г.: Има ли такива изисквания, посочени в нормативните актове?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В цитираните актове няма такива посочени критерии, но са изведени на база научни изследвания и дългогодишна производствена практика.

 

         ВЪПРОС на юк. Т.: Къде в проучените нормативни и тълкувателни текстове срещнахте изричното изискване, че  последващата преработка е критерий за класирането на продукти аналогични на продуктите получени от първична дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани в код по КН 27079919?

 

         Юк. И.: Възразявам, задачата на вещото лице е да прецени с оглед анализираните от него показатели кои са водещите характеристики на един продукт, за да се класира в една или друга позиция. Правните изводи са недопустими. Въпросите, които се задават от ответника касаят приложимата база, а това е КН и ОБ към нея.

 

         Юк. Т.: Коментирано, е че в Глава 27, подпозиция 27079919 в точка 2 е посочен критерият за аналогичност на продуктите и това е качественият състав.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В позиция 27079919 в точка 1 се включени продукти получени от първична дестилация на каменовъглени катрани, за които е посочено, че трябва да претърпят последваща преработка. Точка 2 е аналогична за тежки масла и аз съм приела, че и те следва да претърпят последваща преработка, защото по предходно дело на Административен съд Бургас, по което беше направено запитване до СЕС и ми беше възложено да се запозная с практиката и на Административен съд Варна, където също е правено запитване до СЕС и в отговора е посочено, че критерий за класиране на един продукт са характера и предназначението му. Процесният продукт „мазут” се внася с предназначение за последваща преработка, не е стоков продукт, използва се като суровина на допълнителни деструктивни процеси с помощта на катализатори, термични процеси и други с крайна цел получаване на светли нефтени продукти.

 

         ВЪПРОС на юк. Г.: Тъждествени ли са понятията „качествен състав” и „качествен елементен състав”?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В таблицата към Приложение 1 съм дала определение за качеството и показателите, които дефинират качествените показатели на процесния продукт и за продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Основните показатели, които дефинират продукта са качествен елементен състав, тоест съдържание на химичните елементи въглерод, водород, кислород, сяра, азот и други и съдържанието на групи въглеводороди като парафинови, нафтенови, ароматни и други. Посочила съм къде има разлика и аналогичност. Разликата е в количественото съдържание на химичните елементи и посочените групи въглеводороди.

 

         ВЪПРОС на юк. Г.: Тези разлики в количествено съотношение отразяват ли се в качествения състав на продуктите, така че да не може да се намери аналогия?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочените различия в съдържанието на химичните елементи и групи въглеводороди, а именно разлика в количествения състав и съдържанието на тези елементи и групи се отразяват върху физикохимичните и други технологични параметри, които са изведени с оглед характеристиките на продукта, с оглед бъдещата му преработка, но основните показатели това са качествен елементен състав, съдържание на характеристичните групи парафинови, нафтенови, ароматни въглеводороди, асфалтени и т.н. и там има аналогия между двата типа продукти от нефтен произход и от каменовъглен произход. В Приложение 1 съм описала как се получават високотемпературните катрани и с кои продукти, получени при дестилацията им, може да се сравни с процесният продукт.

 

         ВЪПРОС на юк. Г.: В качествения състав на едни продукт, освен качествен елементен състав и групов въглеводороден състав, кои са другите елементи, които влизат в качествения състав, тъй като е по-общото понятие?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В отделните колони на таблицата в Приложение 1 съм показала основните параметри, например молекулната маса, която е посочена се дължи на различното съдържание на химичните елементи водород, въглерод и различните съотношения на групите нафтенови и парафинови въглеводороди.  

 

         ВЪПРОС на юк. Г.: Съществува ли аналогия  в качествения елементен състав, груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни съставки между процесната стока и стоки с код по КН 27079999?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В позиция 27079999 съгласно ОБ на КН е казано, че се отнасят тежки масла,  различни от суровите, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани или при аналогични на тях масла, при условие, че отговарят на условията посочени в подточки от а/ до г/.

 

         ВЪПРОС на юк. Г.: Да разбираме ли, че тези изисквания в подточки от а/ до г/ са задължителни за всички продукти, които са в код по КН 2707999 ?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Ясно е написано – при условие, че отговарят на посочените изисквания в подточки а/ до г/, тогава  те ще бъдат класирани в този код.Хипотезата за неизчерпателност на списъка не освобождава продуктите да отговарят на условията посочени в подточки от а/ до г/.

 

         ВЪПРОС на юк. Т.: В Приложение 2 вещото лице е направило сравнителен анализ на характеристиките на процесния продукт с продуктите от подклас 2707 и видно от анализа е упоменато, че процесният продукт не съдържа бензол, толуол, ксилуол, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли, възможно е да съдържа минимални количества антрацен, които са известни като продукти получени от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Как след като вещото лице констатира липса на тези съединения е установило подобен качествен състав между тях и продуктите получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:   Процесният продукт е тежко масло – висококипяща нефтена фракция с температура на кипене над 360 ºС и няма как да съдържа продукти от типа на изброените във въпроса,  които кипят при много по-ниска температура. Например бензола кипи при 80 ºС и няма как да се съдържа в продукт, който кипи при температура над 360 ºС. За да направя заключението си съм сравнявала всички продукти посочени в Приложение 2 с процесния продукт.

 

         Юк. Т.: Нямаме повече  въпроси. Оспорваме заключението на вещото лице като подробни съображения ще изложа по същество.

 

         Юк. И.: Нямам доказателствени искания.

         Моля да приемете писмо на Министерство на икономиката от № 26-Л-12 от 06.02.2015г. съдържащо становище, че до април 2013 г. продуктът, аналогичен на процесния продукт, правилно е класиран в позиция 2710 и тези продукти са били освободени от мито.

         Моля да приемете и Предложение за  Регламент на Съвета за суспендиране на митата, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти

 

         Юк. Т.:       Относно писмото на Министерството на финансите – моля същото да не се кредитира, тъй като издателят не е компетентен орган по отношение на тарифно класиране на стока - компетентният орган е Агенция „Митници”.

         По представеното Предложение за Регламент на Съвета за суспендиране на митата, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти – моля да се приеме само за сведение, тъй като по настоящия спор е ирелевантно доказателство.

 

         Юк. Г.: Представям сертификат за акредитация на МЛ гр.Русе, ведно със Заповед № 1014/23.07.2012г. на ИА БСА, два броя ОТИ от френската и немската митническа администрация, касаещи аналогични продукти, за които тарифният код, определен по КН е тарифният код определен с процесното решение; извадка от Окончателен доклад за междулабораторно изследвания с участие на ЦМЛ и МЛ гр. Русе и по отношение на резултатите във връзка с използване на метода по Приложение А е видно, че българските лаборатории са с най-добри показатели. Представям доклада  ведно с два броя заповеди № 137/19.07.2010г.  и № ЗМ-4000-56/23.04.2014г. на Агенция „Митници”.

 

         Юк. И.: Във връзка с представените доказателства от ответника, моля, да не приемате сертификат за акредитация на МЛ гр.Русе издаден на 25.09.2012г. -  след анализа на продукта, поради което същият е  неотносим. Ако бъде приет, моля, да имате предвид обстоятелството, че МЛ гр.Русе не притежава акредитация, както за извършването на анализ на нефтопродукти, така и за анализ на продукти по ползвания от нея метод по Приложение А. Да не се приема Окончателен доклад за междулабораторно изследване като неотносим -  никъде в нормативен акт няма изискване да се санира липсата на акредитация за даден метод, чрез участие в междулабораторно изпитване, а и датата е различна от датата на анализа на процесния продукт. Представените ОТИ не следва да се приемат, същите не са официални документи, нямат данни за автор и в какво качество са издадени, касаят продукти различни от процесния с липса на аналогичност и идентичност съгласно чл. 66, ал. 1, т. 3 от ПП за прилагане на ЗМ. Тези ОТИ нямат обвързващ, а само насочващ характер и то за декларатора.

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените писмени доказателствата в днешното съдебно заседание: писмо на Министерство на икономиката от № 26-Л-12 от 06.02.2015г.; Предложение за  Регламент на Съвета за суспендиране на митата, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти; Сертификат за акредитация на МЛ гр.Русе, ведно със Заповед № 1014/23.07.2012г. на ИА БСА; два броя ОТИ от френската и немската митническа администрация; извадка от Окончателен доклад за междулабораторно изследвания с участие на ЦМЛ и МЛ гр. Русе, ведно с два броя заповеди № 137/19.07.2010г.  и № ЗМ-4000-56/23.04.2014г. на Агенция „Митници”.

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение  в размер на 300,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО на 18.03.2015г./.

            ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Юк. И.:Уважаема г-жо Председател,  моля да постановите решение, с което да отмените процесното решение на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” като неправилно и незаконосъобразно по съображенията и доводите изложени в жалбата, които са доразвити в представените две допълнителни становища.

         Ще представя подробни писмени бележки.    

         Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски и  юрисконсултско възнаграждение.

 

         Юк. Т.: Уважаема г-жо Председател,  оспорваме жалбата като неоснователна. Считаме, че решението на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” е правилно и законосъобразно, издадено в предвидената от закона форма и срок съобразно ЗМ и АПК. След извършена  експертиза и становище на Дирекция „Тарифна политика”, с решението е определен нов тарифен код на стоката и са определени нови вземания.

         Подробни съображения ще изложа в писмен вид.

         Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и разноски.

 

         СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,00 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: