ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 26.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести ноември              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2529 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Лукойл България Бункер” ЕООД - редовно уведомен, се явява юк. И. с представено по делото пълномощно.

За ответника – началник на МП „Пристанище Център Бургас” - редовни уведомен, се явява юк. Т., юк. Г. и юк. Й. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещо лице инж. Д.Л..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 8665/18.11.2014 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Юк. И.:Да се изслуша вещото лице.

Юк. Т.: Да се изслуша вещото лице.

Юк. Г.: Да се изслуша вещото лице.

Юк. Й.: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице със снета самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

ВЪПРОСИ НА ЮК.И. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

         ВЪПРОС: Коя от двете подпозиция 2707 или 2710 на Глава 27 от ОБ на КН описва най-специфично процесния продукт?

 

         Юк. Й.: Противопоставям се - въпросът касае класиране, вещото лице е химик, а не експерт тарифно класиране.

 

         Юк.И.: Въпросът не касае класиране, а установяване на несъответствие на този продукт с показателите в тарифна позиция. Въпросът не е правен.

 

         Юк. Й.: Следва да се използват правилата за тарифно класиране, а вещото лице не е компетентно за това. Ако счетете въпроса за допустим, моля, вещото лице да посочи какви са правилата за класиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Аз давам характеристики на продукта - той е с нефтен произход, нефтена фракция, не притежава характеристики на каменовъглени катрани.

 

         ВЪПРОС: Коя от двете позиции 2710 или 2707 характеризират продукта?

 

         ОТГОВОР: Двете групи продукти от каменовъглени катрани и нефтен произход са отнесени към двата кода, тъй като продуктът е от нефтен произход и свойствата му могат да се отнесат към код 2710 и при положение, че не отговаря на изискванията на код 27079999, смятам че няма относимост към код 2707.

 

         ВЪПРОС: Кои от характеристиките на продукта допускат същия да бъде отнесен като продукт „сурово масло”?

 

         ОТГОВОР:  В Приложение 1 към експертизата съм дала в синтезиран вид характеристика на нефт и нефтопродукти, методите за изпитване и характеристиките на продукти, получени на база каменовъглени катрани и какви свойства имат. Всичко записано в Приложение 1 съм обобщила в таблица, от която се вижда какви са свойствата на продукта от нефтен произход – тежките масла и продукта от каменовъглени катрани. И двата продукта са смес от въглеводороди и са изградени от химични елементи – въглерод, водород, сяра,  кислород други хетероатоми, съдържание на азота, минерални примеси и други. Това е така, защото и въглищата и нефта са минерални суровини, но що се касае за количествено съотношение на посочените химични елементи, отношението между тях при нефтените продукти е различно от тези от каменовъглен произход. Друг показател, който характеризира нефтопродуктите е груповия състав и се използва за характеризиране на продукти от каменовъглен произход и с него се определя съдържанието на парафинови, нафтенови, ароматни, ненаситени групи въглеводороди. В таблицата съм посочила, че и продуктите от нефтен и от каменовъглен произход съдържат посочените групи въглеводороди, но съотношението между тях е различно. При продукти от каменовъглен произход преобладават въглеводороди от групата на ароматните, в тази светлина е изведена и друга характеристика, която се изследва от продукти от нефтен и каменовъглен произход, а това е атомното съотношение въглерод, водород и дава информация за количеството на ароматни въглеводороди от дадена фракция. Установено е, че това отношение е по-високо при продукти от каменовъглен произход. Относно структурата на молекулите изграждащи продукти от нефтен и каменовъглен произход, тя е различна. Еднаквост /аналогия/ имаме при качествен състав и при групов състав на продукти от нефтен и каменовъглен произход.

 

         Юк. Т.: Има ли изискване в Комбинираната номенклатура /КН/ и Хармонизираната система /ХС/ за начина на получаване за тарифното класиране?

 

         ОТГОВОР:  Съгласно КН са обособени два големи класа. Процесният продукт е с нефтен произход. Съгласно ХС има други пояснения, но съгласно ОБ на КН дават точно пояснение на продуктите, които влизат в този клас. ХС добавя едно допълнително изискване относно съдържанието на ароматика, касае единствено съдържание на ароматика, независимо какъв е продукта. 

 

         ВЪПРОС: Ароматните съставки ли е показателят, който определя главният характер на продуктите от позиция 2707 и 2710 – каква е разликата между ароматни съставки и ароматни въглеводороди?

 

         Юк.Г.: Възразявам по втората част на въпроса - има решение на СЕС по този въпрос.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Най-специфичните характеристики, които определят процесния продукт са нефтена фракция кипяща на температура над 360 ºС, има повече от 50 % ароматика, предназначението не указва влияние.  Основното е, че е нефтена фракция, продукт от нефтен произход, и с характеристики на тези продукти, определени са по Приложение А т.н. ароматни съставки или ароматни въглеводороди, което не е ясно от приложението, защото ароматните съставки са по-общото понятие от ароматните въглеводороди.

 

         ВЪПРОС: Методът по Приложение А на ОБ към глава 27 на КН ли е метода за  определяне на ароматните съставки ?

 

         ОТГОВОР:  Казала съм, че методът по приложение А според мен регламентира отделянето на асфалтените предварително, които като високомолекулни съединения на мазут. Ако не бъдат отделени запушват порите или задръстват колоната за хроматографски анализ. Асфалтените се отделят, те са неразтворими в нормален хептан, а такъв разтворител по метода от Приложение А не се използва. Във връзка с тази специфика на процесния продукт, по-коректният метод за определяне на ароматни съставки е методът по стандарт ASTM D 2007. При този метод се провежда предварително отстраняване на асфалтените и вече останалата проба се разделя с колонна хроматография и подходящи разтворители на отделните й съставки, между които са и ароматните съставки. В отговора си СЕС  е казал, че местната власт ще определи кой метод ще се използва.

 

         ВЪПРОС: На стр. 2 в МЛЕ е казано, че продуктът е различен от други смеси на ароматните въглеводороди, в МЛЕ в документите по административната преписка,  намерихте ли документи за извършен анализ по показатели, които да изключват продукта от продуктите посочени в т. 8 от МЛЕ?

 

         ОТГОВОР:  В МЛЕ липсват данни, които да потвърдят или да отрекат характеристики на процесния продукт с изброените в раздел „становище”. Изготвила съм Приложение 2 за характеристики на процесния продукт и на кои продукти прилича или се отличава от клас 2707. Относно начина на представяне на резултатите за определяне на ароматни състави по Приложение А, според мен е некоректен. В заглавието му се казва, че се определят ароматни съставки, а по приложената формула се определят ароматни съставки и по презумпция се счита, че за останалото до 100 % са ароматни въглеводороди. Зад цифрата 53,3 не мога да кажа дали се крие неароматни въглеводороди или неароматни въглеводороди.

 

         Юк.И.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК.Т. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС:  ASTM D 2007 само асфалтените ли отделя или още три компонента?

 

         ОТГОВОР:  При този метод предварително се отделят асфалтените, а след това с помощта на подходящи разтворители пробата се разделя на неароматна част, ароматни въглеводороди, полярни съединения, смоли и други неутрални продукти. Една част от тези групи съединения не отговарят на понятието „ароматни съставки” посочени в ОБ на ХС.

 

         ВЪПРОС: Съгласно този метод тегловно в какво отношение следва да преобладават тези компоненти?

 

         ОТГОВОР:  Дава се методиката как се разделя пробата на отделните съставки. Там няма изискване кое да бъде повече или по-малко.

 

         ВЪПРОС: Ако количеството на асфалтените не са отделени, те пречат на това разделяне. Има по-коректен метод, в който се отделят асфалтените и след това пробата се разделя на ароматни и неароматни съставки. При продукти, които съдържат в по-голямо количество асфалтени, могат да бъдат изпитвани по този метод, защото се регламентира отделянето им.

 

         ВЪПРОС:Акредитирани ли са лабораториите, където се е изпитвал продукта?

 

         ОТГОВОР:  Информацията е публична и достъпна в сайта на Републиканската служба по акредитация. Може да се види акредитацията на лабораториите, обхват на акредитация, показатели включени за изпитване на нефтопродукти. Пробата е дадена за изпитване в НИСИ София за изпитване на пенетрацията. Дестилационните характеристики са изпитани в лабораторията на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”. Лабораторията в НИСИ е акредитирана да изпитва битуми и други строителни материали  и единствено се съгласиха да изпитват продукта по пенетрация. Лабораторията в Университет „Проф.д-р Асен Златаров” временно беше със спрян сертификат. В момента има предадени и приети документи относно документалния ОДИ. Чакат ОДИТ на място-  специалисти от Българската служба по акредитация. Дестилационните характеристики на мазут не са включени като качествен показател на този продукт и липсват в обхвата на лабораториите акредитация за това.Тези лаборатории, към които се обърнахме, отказаха да извършват анализ на тези характеристики.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. Г. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС:  Може ли да приемем, че каменовъглените катрани се състоят от въглеводороди?

 

         ОТГОВОР: Да и като такива са съставени от въглеводороди.

 

         ВЪПРОС: Може ли да търсим аналогия за тези два продукта по качествен състав?

 

         ОТГОВОР:  Така е записаното в подт. 2 на група „сурови масла”, може да се приеме, че са аналогични продукти.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. Й. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: В Приложение 2 разглеждате ОБ към ХС и Приложение А, което е описания метод, който коментирахте.Може ли да обосновете този анализ, който правихте във връзка с поставените задачи?

 

         ОТГОВОР: Ако съм се позовала на ОБ към ХС е във връзка с това дали продуктът съдържа ароматни съставки повече или по-малко от 50 %. Всичко, което съм включила относно характеристиките на процесния продукт e pd сравнениe с продуктите от всяка подгрупа на клас 2707. Дала съм и становището относно стандарта ASTMD 2007 и неговата приложимост за анализиране на продукти от вида на процесния.

 

         ВЪПРОС НА юк.Т.: Когато говорите за приложимостта на метода ASTMD 2007 казвате, че първо се отделят асфалтените, а след това се определят ароматните и неароматните съставки?

 

         ОТГОВОР: След отделяне на асфалтените, останалата част от пробата с помощта на подходящи разтворители се разделя на неароматна част, ароматни въглеводороди и други групи съединения, които нямат в структурата си ароматно ядро и не отговарят на описанието за ароматни съставки съгласно ОБ на ХС.

 

         ВЪПРОС на юк. Й.: Заключението съдържа анализ на КН притежавате ли компетентност в областта на КН и запозната ли сте с правилата за класиране?

 

         Юк.И.: Противопоставям се на въпроса. Вещото лице следва да отговори за естеството на стоката.

 

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В първа част на експертизата имах задача да направя анализ на ОБ към КН и ОБ към ХС и на базата на този анализ да кажа кои са свойствата на продукта, които го определят като продукт отнесен към една от групите и това съм отговорила на първа експертизата. Коментирам характеристики на продукта, дали отговарят на условията за класиране в даден код.

 

         Юк. Г.: Моля да не кредитирате заключението на вещото лице по отношение на отговорите на въпрос № 3 и № 5. В отговора на въпрос № 5 вещото лице прави опит за тарифно класиране.

         Оспорваме изследванията извършени в лабораториите, тъй като едната лаборатория няма акредитация, а другата лаборатория ползва метод, който не касае изпитване процесния продукт,  методът е подходящ за изпитване на битуми и стоки използвани в строителството.

 

         Юк. Т.: Оспорвам експертизата относно метода по Приложение А дали същият е правилен, приложен в КН като метод подходящ за извършване на тарифно класиране на продукта.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В обхвата на лабораторията в НИСИ София е включена пенетрация, но e посочен друг стандарт за битуми. Дали сме заявка за стандарта, посочен в подточка в/ на код 27079999 , тоест ASTMD-5.  Условията на изпитване натоварване на пенeтрационна игла, съдът в който се поставя пробата е различен, но съществото на метода е един и същ. Искали сме да докажем, че процесният продукт не съответства на характеристиките на продуктите, които се класират в код 27079999 подточка в/.

 

         Юк. Й.: Моля да не приемате заключението. Оспорваме го. От заключението и разпита на вещото лице се установи, че вещото лице взело отношение по въпроси извън допуснатите от съда и е извършило анализ на въпроси, които са относими към правния спор. Неговото заключение не може да се приеме като безпристрастно по делото. Същото не притежава компетентност в областта на критериите за класиране в КН, не е запознато с общите правила за класиране и считаме, че тези анализи не може да са обосноват с експертни познания и съдът не следва да ги кредитира.

 

         Юк.И.: Възражението е неоснователно. Твърдението, че вещото лице се е произнесло по въпроси, които не са включени по допуснатите въпроси е невярно. По т. 5 е допуснато тарифно класиране съгласно КН и вещото лице прави подробен анализ какви следва да са характеристиките на един продукт, за да бъде отнесен към една или друга подпозиция. Относно лабораториите НИСИ и Университет „Проф.д.р Асен Златаров”, там са се анализирали пенетрация и дестилация, които е анализирал и митническия орган. Сходни са резултатите, разминаване има  в стотни. Посоченото основание за оспорване на заключението на вещото лице не е допустимо - основание по АПК, препращайки в ГПК. Заключението следва да бъде прието.

 

Юк. И.: Моля да приемете в днешното съдебно заседание писмо с рег.индекс 2611/41 от 29.09.2009г., с което Агенции „Митници” дава  указание за тарифиране на продукта; молба с направени допълнителни разноски от страна на дружеството. Във връзка с приобщаване решение на СЕС от 12.06.2013 г., моля, да приемете становище молба с доводи и съображения в подкрепа на защитната ни теза. Моля за допускане на допълнителна съдебно химична експертиза, с въпроси формулирани в становище-молба, представена в днешното съдебно заседание.

 

Юк. Т.: По доказателствените искания на жалбоподателя: Моля да не бъде прието писмото, подписано от заместник-директора на Агенция „Митници, издадено е по конкретен повод и искане от страна на жалбоподателя и касае предходен внос на стока. По отношение на представеното становище-молба, моля, да ни бъде дадена възможност да изразим становище по допускане на поисканата допълнителна съдебно химична експертиза. Считам, че така поставените въпроси не касаят тарифно класиране на стоката. Съгласно ОБ на КН и ХС не е от значение произхода на стоката, а също така и метода на нейното получаване. Тарифното класиране се извършва съгласно Регламент № 2913 и № 2454 и в тази връзка, ако не ми бъде дадена възможност за писмено становище, моля, същата да не бъде допускана.

Моля да приемете като доказателства два броя ОТИ от Германската митническа администрация и от Френската митническа администрация, които са валидни към настоящия момент и касаят стоки аналогични на процесния продукт. Моля да приемете и митническа декларация от 06.09.2014г., с която дружеството-жалбоподател е получател на доставка след месец юли 2014 г., от която е видно, че стока с един и същи изпращач /„Литаско”-Щвейцария/ и с един и същи получател, се тарифира по различен начин, след влизане в сила на Регламент № 722, според който  ставката на митото е нулева.

 

Юк. И.: Във връзка с направеното възражение за приемането на писмо от 29.09.2009г. на Агенция „Митници” – същото е допустимо доказателство и съдът следва да го приеме и да цени наведените в него доводи при постановяване на съдебния си акт. По направеното възражение за недопускане на допълнителна съдебно химическа експертиза, независимо, че ответникът поиска срок за да изрази становище относно това, че въпросите са неотносими, тъй като касаят тарифиране на продукта, съдът е органът, който следва да определи тарифно класиране на продукта. Страните следва да определят доколко дружеството-жалбоподател носи отговорност за тарифния номер, отразен с митническа декларация, ако е налице оспорване на тарифирането, то тежестта на доказване е на ответника, който следва да установи, че естеството на продукта не отговарят на тарифния номер, в който декларатора го е тарифирал. Следва да се установи естеството на продукта, за да се класира в тарифна позиция. В тази връзка възражението по допълнителна съдебно химическа експертиза е напълно недопустимо. Във връзка с представените в днешното съдебно заседание два броя ОТИ от митническите администрации на Германия и на Франция, считам същите за недопустимо доказателство, същите нямат автор, нямат подпис и печат на длъжностно лице, поради което не представляват официален документ, неотносими са към спора, тъй като касаят продукт, за който не е установено дали са идентичен аналог на процесния продукт. В ОТИ на Германската митническа администрация е посочен тарифен номер на продукт различен от процесния продукт – мазут. Продукт, за който има съмнение къде да се тарифира, се прави запитване до митническа администрация, като следва да се опише подробно естеството на продукта. От ОТИ не става ясно, че продуктът е идентичен с процесния продукт, написано е „минерални масла”. По смисъла на действащото законодателство идентичен продукт е този, който съответства на чл.66, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за митниците. Във връзка с представения в днешното съдебно заседание  Единен административен документ /ЕАД/, с който ответника твърди, че дружеството през месец септември извършва внос на мазут с тарифен номер 27079999, декларира, че това е направено в резултата на постигнато суспендиране на мито с Регламент  № 722/2014г. и дружеството само е инициирало процес за суспендирането на мито и допуска да се намали митото на „0” , единствено за продукти внесени за последваща обработка. Митническата декларация доказва и е в подкрепа на допълнително въведените ни доводите, че мазутът представлява суровина „сурово масло”, като само за суровини се процедира суспендиране на мито. Това е единствения случай, в който ЕК допуска отклонение от митническа номенклатура, единствения случай, че продукта не се обмитява смито. Самата процедура е по инициатива на дружеството „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. ЕАД касае 2014 г., а процесният спор касае внос на мазут през 2012 г., когато действат други текстове на съответния регламент, отнася се за друг период от време и за продукт, който по наименование и да е същия, има своите специфични свойства и естество.

Ако не допуснете допълнителна съдебно химична експертиза, моля, да задължите ответника да представи съответни документи за установяване на обстоятелствата по т. 4, 5 и 6, както и да представи съответни документи, налице ли е в Митническа лаборатория Русе хроматографска колона за извършване на анализ по Приложение А към ОБ на КН за Глава 27, тази хроматографска колона съответства ли на параметрите, посочени в Приложение А към ОБ на КН за Глава 27, какъв е селикагелът, използван при извършването на анализ с предмет на определяне на ароматни съставки, каква е едрината на зърната и дали е новозакупен или е използван такъв.

 

Юк. Т.: Въпросите зададени в становището касаят единствено начина на получаване на продукта, а в ОБ към КН изрично е казано, че тази позиция не включва маслата, в които ароматните съставки преобладават в тегловно съотношение спрямо неароматните, независимо от това дали са получени при преработка на нефт, или по друг начин. Моля да не бъдат  допуснати въпросите по поисканата допълнителна експертиза.

 

Юк. Й.: По поисканата съдебно химическа експертиза - СЕС в практиката си приема, че критерий на класиране на продукт са обективните характеристики и свойства на стоките. Въпросите по поисканата експертиза са недопустими, не се цели установяване на тарифно класиране. Ако прецените, че поставените въпроси имат отношение към обективните характеристики и свойства на стоката, моля, да допуснете участие на вещо лице експерт в тарифното класиране, което да вземе отношение спрямо критериите заложени в КН по отношение качеството на стоката.

По представената информация /ОТИ/ от други държави-членки на ЕС, че същите не представляват официален документ, заявявам, че всички обвързващи тарифни информации се публикуват в централната база данни на ЕС и представляват официални документи, издадени от митнически органи и имат отношение за еднаквото класиране на стоките по КН и съдът следва да ги приеме за сведение и да ги обсъди с крайния си съдебен акт.        Относно регламента за суспендиране и посочения тарифен код, моля, да вземете предвид, че ако стоката на жалбоподателя не попада в този тарифен код, той не би могъл да вземе отношение.

 

Юк. Г.: В своите възражения процесуалният представител  на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД направи противоречиво изявление, като твърди, че се касае за „сурово масло”, а тарифният код, с който стоката е декларирана съвпада с кода, определен от Митническия пункт, което означава, че стоката не е „сурово масло”. Според описателната клетка „31”, както е декларирана стоката през 2012 г., така е декларирана и през 2014 г. и не може да се твърди, че стоката е различна от декларираната, но тогава е декларирана с друг тарифен код.

 

Юк. И.: Във връзка с направеното възражение за недопускане на въпросите, като се цитира текста на позиция 2707 - тези въпроси сме ги поискали за допускане само при условие на евентуалност, ако съдът приеме решението на СЕС и след като практиката на СЕС изисква при тарифиране на продукта да се анализира естеството му и няма как без съдебно химична експертиза да се установи естеството на продукта. Митническата администрация прави анализ на всеки продукт при внос и износ от дружеството.  Представените ОТИ имат насочващ, но не и задължителен характер.  Считам, че същите следва да не бъдат приети от съда като доказателства. По отношение на ЕАД - несъотносимо е да се прави аналогия между продукт, деклариран през 2012 г. и продукт, деклариран през 2014г.

 

Юк.   Й.: По отношение на ОТИ, че същите представляват лист хартия, възразявам – на екземпляра има номер и обозначение на държавата членка и съдът може да извърши справка в централната база данни за наличието на официален документ, издаден от съответната държава.

Моля да вземете предвид следното: процесуалният представител   на жалбоподателя посочва, че следва да се вземе предвид предназначението на стоката като критерий за тарифирането. Ако допуснете съдебно химична експертиза, моля, в нея да вземе участие експерт по тарифно класиране.

 

Юк. И.: Предназначението на стоката е само един от подвъпросите. Всички въпроси касаят естеството на стоката. Недопустимо е искането за назначаването на допълнителна съдебно комбинирана експертиза, в което да има специалист  по  тарифно класиране. Тарифното класиране следва да го направи съда. Експертизата следва да бъде каквато е заявена в молбата – вещо лице със специалност „нефтохимия и нефто преработка”.

 

Юк. Т.: Въпрос 2  е от компетентността на специалист със знания в областта на тарифно класиране.

 

 

По доказателствата, Съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 400,00 лева на 26.11.2014г./.

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства: писмо от Агенция Митници рег.индекс 2611/41 от 29.09.2009г.; молба от жалбоподателя за допълнителни разноски; Становище-молба от жалбоподателя № ПО-18-3805/24.11.2014г. с приложено становище на проф.П. и становище на ФМФ-Институт за данъчна митническа координация гр.Виена, Австрия; ЕАД от 06.09.2014г.; ОТИ от митническа администрация Франция и Германия.

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно химическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, да отговори на въпросите, формулирани в становище-молба изх.№ ПО-18-3805/24.11.2014г., представена от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

 

 НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещо лице инж. Д.Л., при депозит в размер на 300,00 лева, вносим от жалбоподателя, в 14-дневен, срок считано от днес.

 

Юк. Т.: Моля вещото лице да бъде заменено. Това вещо лице е правило вече множество експертизи. Моля да назначите друго вещо лице, тъй като има много дела с един и същи спор за тарифно класиране на стоката и следва да чуем друго мнение и становище.

 

Юк.И.: Направеното искане е необосновано. Не е оспорена компетентността на вещото лице и зависимостта на вещото лице. Не са налице доводи за неговата замяна. Изисква се извършване на анализ на продукта и вещото лице е запознато с изследваните показатели на същия. Ако се назначи  друго вещо лице, то следва тепърва да се запознава с извършените досега анализи. Ако експертизата беше различна е резонно да се смени вещото лице.

Юк. Т.: За да отговори на въпросите поставени в становището-молба, едно ново вещо лице ще работи на база писмени доказателства – административна преписка и резултатите от лабораторните изследвания, а няма да извършва нови лабораторни изследвания.

 

По направеното искане на процесуалния представител на ответника, съдът намира същото за неоснователно, тъй като назначеното вещо лице има необходимата компетентност за извършване на допълнително заключение по поставените допълнителни въпроси.

Ето защо Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за замяна на вещо лице инж. Д.Л..

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.03.2015 година от 11,45  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: