ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 29.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2529 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,30 часа се явиха:

За жалбоподателяЛукойл България Бункер” ЕООД - редовно уведомен, се явява юк. И. с представено по делото пълномощно.

За ответника – началник на МП „Пристанище Център Бургас” - редовни уведомен, се явява юк. И. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещо лице инж. Д.Л..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 4814/16.05.2013г., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юк. И.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

         Юк. И.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж.  Д.В.Л. на 61 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. И. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

 

         ВЪПРОС: Може ли да потвърдите, че към настоящия момент  Митническа лаборатория гр. Русе не е акредитирана за извършване на анализ по метода по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН и има ли в България акредитирана лаборатория за извършване на анализи по посочения метод?

 

         ОТГОВОР: От последната справка, която съм правила в регистъра на Българска служба по акредитация /БСА/, преди пет дни, се вижда, че Митническа лаборатория гр. Русе няма акредитация за извършване на изпитване за съдържание на ароматни съставки, съгласно Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН, както и че няма в България акредитирана лаборатория, която да извършва това изпитване.

         От проверките на лабораториите акредитирани за изпитване на нефт и нефтопродукти се вижда, че в обхвата на тези лаборатории също липсва метода за изпитване на ароматни съставки. Причина за това е, че този показател не е включен като стандартен показател за изпитване качествата на нефтени горива и продукти.

         Основанието за прилагане на този метод на база на този текст е неточно, тъй като няма изпитване по дестилация, без специфичното предназначението.

 

         ВЪПРОС: От къде правите извод за отговора по въпрос 4 и въпрос 2, че за определяне на тегловното съдържание на ароматните съставки спрямо неароматните съставки, МЛ-Русе е използвала метода, посочен в Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН? Единствено от данните от МЛЕ ли правите този извод?

 

         ОТГОВОР: Да, единствено от приложената МЛЕ към материалите по делото съм черпила информация относно съдържание на ароматни съставки, като в самата експертиза е посочено процентното съдържание на неароматни въглеводороди и ароматни въглеводороди, но в самата МЛЕ, в раздел „Коментар”, след текста за определяне съдържанието на ароматни съставки, има текст, който казва, че определените показатели на изпитваната проба са близки с тези на сравнителни проби от същият вид стока, за които е установено, че имат крайна температура на дестилация над 315ºС и до 250ºС дестилират по-малко от 65 об. % /обемни процента/, включващи загубите. Този текст е неприемлив и некоректен, тъй като съобразно МЛЕ, за процесния продукт, не е правена дестилационна характеристика, тоест не е установено дали има крайна температура на дестилация над 315 ºС и до 250 ºС дестилират по-малко от 65 об.% и това е предпоставката да се приложи метода от Приложение А от ОБ на КН. Текстът казва „по определените показатели”, а те са органолептично описани /визуален или сензорен метод/, качествена химическа идентификация /чрез инфрачервена спектроскопия/ и съдържание на сяра, съгласно стандарт БДС EN ISO 8754 - това са определените показатели, съгласно МЛЕ.

 

         ВЪПРОС на юк. И.: Означава ли, че не са взети предвид показателите по сертификата, който придружава стоката? Считате ли, че Вашият извод се базира само на резултатите от т. 7 на експертизата?

 

         ОТГОВОР: Не мога да кажа. В сертификата за качество не е посочено нищо касаещо дестилационните му характеристики. В сертификата няма данни за дестилационни характеристики. След като не са направили тези характеристики, значи няма основание за прилагане на  Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН. Нито плътност е правена в ЦМЛ, нито дестилационни характеристики.

 

         ВЪПРОС НА ЮК. И.: Възможно ли е да бъдат получени различни показатели в съотношение ароматни въглеводороди спрямо неароматните въглеводороди, ако се отделят и определят асфалтените или се отделят полярните съединения /стр. 5 от заключението/?

 

         ОТГОВОР: Да, ако се отделят предварително асфалтените и пробата след това се подложи на хромотографско разделяне, съотношението между посочените съставки по всяка вероятност ще се промени, но тъй като това не е регламентирано в Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН, аз съм посочила по кой метод може да се извърши това.

 

         ВЪПРОС: Има ли разлика между въглероден и въглеводороден състав на продукта и в какво се изразява това, с оглед отразеното в акта, че процесният продукт има въглероден състав, а експертизата говори за въглеводороден състав?

 

         ОТГОВОР: Да, между двете понятия има разлика. Определянето на въглеродния състав, тоест определяне на процентното съдържание на химическия елемент „въглерод”, се извършва по метода за анализ, наречен определяне на елементарния състав на едно химично съединение. При този метод се определя процентното съдържание на химичните елементи въглерод, водород, кислород, азот или други хетероатоми в дадено химично съединение. Докато при въглеводородния състав, това е метод за анализ на нефтопродукти, се определят основните групи въглеводороди, включени в състава на нефтопродукта, а именно парафинови, нафтенови въглеводороди, олефинови/ненаситени въглеводороди, ароматни въглеводороди и асфалтосмолисти вещества. Това е разликата между двете понятия „въглероден” и „въглеводороден” състав.

 

         ВЪПРОС: Считате ли, че в МЛЕ е отъждествено понятието „съставки” с понятието „въглеводороди” и ако е така, кое е по-широкото понятие?

 

         Юк. И.: Възразявам, считам, че експертизата е с конкретно поставени въпроси от 1 до 6 и това не е  предмет на изясняване.

 

         Юк. И.: В МЛЕ, оспорена от нас, решението е основано от изводите и анализите от нея, където е посочено, че съдържанието на ароматните съставки в т. 3 от експертизата като показател за изпитване и в същата точка - резултати ароматни въглеводороди, както  и метода, считам за основни въпрос за решаване на спора.

 

         ОТГОВОР: Понятието „ароматни съставки” е отъждествено с понятието „ароматни въглеводороди”. По-широко понятие е „ароматни съставки”.

 

         ВЪПРОС на юк. И.: Това грешка на лабораторията ли е, или грешка на метода?

 

Юк. И.: Възразявам относно поставянето на въпроса.

 

Юк. И.: Съгласно нормативните актове,  какво е визирано в тях?

 

ОТГОВОР: Съгласно Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН, методът регламентира в заглавието си определяне на ароматни съставки, а в приложената формула, по начина по който се провежда методът, се изчисляват неароматните въглеводороди и по презумпция до разлика до 100 се възприема, че остатъкът са ароматните въглеводороди. Дадени са резултати за ароматни въглеводороди и неароматни въглеводороди, но заглавието в Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН гласи определяне на ароматни съставки. Не съм присъствала при извършване на метода в МЛ-Русе, но резултатите, така както са посочени, са в корелация с Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН, извършено по формулата.

 

ВЪПРОС: Може ли от данните на МЛЕ да се направи извода, че за определяне на съотношението между ароматни въглеводороди и неароматни въглеводороди е приложена формулата по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН?

 

ОТГОВОР: Аз не съм присъствала на извършването на този анализ и ми липсват първичните данни, по които са направени тези изводи. Това са първични лабораторни резултати, които следва да са налице в дневниците в лабораторията, изписани от лицето, което е извършило анализа. Аз виждам такъв резултат, но как е достигнато до резултата, няма как да кажа.

 

Юк. И.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

С оглед отговора на въпрос № 6, поддържам искането отразено в жалбата за поставяне на допълнителни задачи към вещото лице.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. И. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

 

         ВЪПРОС: Съществува ли в България акредитирана лаборатория по метода на Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН?

 

         ОТГОВОР: Няма такава лаборатория, защото методът по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН не е показател за изпитване на такива продукти.

 

         ВЪПРОС: Има ли акредитирана лаборатория в България по метода, който предлагате ASTM D-2007-98?

 

         ОТГОВОР: Няма, защото това не е стандартен показател за изпитване на стокови нефтопродукти.

 

         ВЪПРОС: В ОБ към КН за позиция А „други 27079991 и 27079999”  съобразихте ли текста на български език на изр. 2 а именно: ”между тези продукти могат да се упоменат:..”  вещото лице коментира изброяването от подточки от а/ до г/ на позицията на Глава 27. Съобразихте ли началото на тази позиция?

 

         ОТГОВОР: За мен са изброени аналогични масла и това са продуктите, които са изредени. Коментирам това, което виждам. Правих сверка и с английски език.

 

         ВЪПРОС:  Кой текст съобразихте българският или английският?

 

         ОТГОВОР:  И двата съобразих. В Обяснителните бележки аз не виждам друг вид продукти. Правила съм анализ дали процесният продукт има характеристиките на код 27.

 

         ВЪПРОС: Тази подпозиция „други 27079991 и 27079999”,  към нея могат ли да бъдат отнесени продукти с нефтен произход, или влизат само такива с каменовъглен произход?

 

         ОТГОВОР: В ОБ към КН, съдейки по от това, което ми беше направено по препоръка и аз съм се съобразила с хармонизираната система, там е казано че 2707 е код предназначен предимно за продукти от каменовъглен произход, но в определени подпозиции, ако съответства на характеристиките,  съответстващи на подпозицията, могат да се включат и продукти от нефтен произход, но от други процеси, не какъвто е мазута или процесният продукт-котелно гориво. Има процеси в един нефтохимически комбинат, които не се свързват само от атмосферна дестилация, но и от органичния синтез - полимерните производства, но той ще влезе в графа „аналогични” и в код 27079999. Хармонизираната система свързва със съдържанието на ароматните съставки. Ако продукта има характеристики посочени от подточки а/ до г/ в графа „аналогични”, може и да попадне.

 

         ВЪПРОС: Асфалтените съдържат ли ароматна част?

 

         ОТГОВОР: Да, посочила съм в приложението. Асфалтените са отделни групи въглеводороди, които са съставна част от асфалтосмолистите вещества и трябва да бъдат отделени отделно и след това пробата трябва да се отдели за да се отнесе към Приложение А и е приложимо за по-леки нефтопродукти. Съдържанието на асфалтени в процесния продукт не са отделени и не са определени, тъй като методът по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН не регламентира това.

 

         ВЪПРОС:  След като съдържат ароматна част, могат ли да се причислят към ароматни съставки?

 

         ОТГОВОР: Тъй като ги няма в Приложение А, съм посочила съответния метод , с който се определят.

Няма номера на пломбата в протокола за вземане на проби. Количеството 1 литър не съответства никога на 1 литър. В запитването до митницата съм посочила, че липсват данни за кода на пробата.  Шефът на Митническия пункт ми отговори, че пробата се пази, но чакам официален отговор.

 

Юк. И.: По документи ли съобразихте датата на изпитването на процесния продукт?

 

ОТГОВОР: Номера на МЛЕ е записан, както в заглавието, така и в информация под черта и това е № 03/13.06.2012г. Датата, която допълнително е поставена – 03.10.2012г. съвпада с датата на придружителното писмо, с което експертиза е изпратена от Агенция Митници до Пункта тук.   Констатирах го по документи. Не съм ходила на място.

 

Юк. И.: Оспорвам отговора и по т. 1 и т. 3, тъй като видно от самата експертиза вещото лице  не е съобразила датата на изготвяне на експертизата, която е 03.10.2012г. и която е различна от датата, на която е била изпратена -  04.10.2012г.

 

Юк. И.: Възразявам и считам, че след като е налице положителен акт, в тежест на ответника е да представи доказателства за датата на извършване на експертизата. Точната дата е тази, която е посочена в експертизата на три места. След наклонения знак, е датата, на която е изпратена експертизата с придружително писмо.

 

         Юк. И.: Оспорвам експертизата. Вещото лице  е организирало отговорите по насока тарифно класиране за което не е компетентно. Това са текстовете на стр. 3, т. 3, б. „Б”, на стр. 4, т. 3, б. „В”, на стр. 5 и 6 отговора на въпрос № 5 в тази част вещото лице  не е компетентно да дава заключение за тарифното класиране и е нямало поставен такъв въпрос. Не е точен метода по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН – на стр. 4, т. 3 б.”Г”, след като този метод е разписан за прилагане на ОБ на КН, очевидно е бил разгледан на експертно ниво и методът е точен и е определен повторяемост ± 0,5 % и възпроизводимост ± 0,5%.

         Моля да не допускате въпрос 2, 3, 4 тъй като не са спорни. Въпрос 5 да не бъде допускан, тъй като е правен и от компетентността на съда.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно това, че в заключението съм цитирала кодове и класиране, съм го направила придържайки се към въпроса. Аз трябва да отнеса характеристиките на продукта към съответния код. Относно методите за анализ по Приложение А, аз не цитирам специфични методи, а цитирам, че методът на е коректен по заглавие и формула.

 

         Юк. И.: След като в Обяснителните бележки на хармонизираната система е дадено обяснение какво са ароматни съставки, може да изчистите противоречието, за което цитирате.

 

         Юк. И.: Възразявам, вещото лице не е извършило тарифно класиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Независимо каква е ароматиката и продуктът като произход, ако има съответните характеристики  ще бъде отнесен към съответния код, но не може да се избегне и игнорира подкода с характеристики на продукта.  Методите за изпитване там са посочени.

 

Юк. И.: Моля, да бъде разпитано лицето, изготвило експертизата от страна на МЛ-Русе.

 

         Юк. И.: Възразявам срещу искането за допускане като свидетел на изготвилия МЛЕ. Не се обоснова какво ще доказва този свидетел. Как е извършен анализа е удостоверено в експертизата. Ако не е, моля, да задължите ответника да представи всички документи, свързани с МЛЕ, които се довели до съставянето й и до извода в нея.

 

         Юк. И.: По отношение на „особеното искане”, ако бъде допуснато, съгласно тарифното класиране, при извършена проверка от наша страна се  установи, че полската митническа лаборатория е акредитирана да извършва изследвания по този метод.

         Представям превод на обхвата на изследванията по този метод. Представям и молба с въпроси към допускане на допълнителна експертиза, която да бъде извършена в Митническа лаборатория в Полша.

 

Юк. И.: Моля да ми се представят доказателства с копия за нас.

Възразявам по превода следва да е извършен от заклет преводач. П. Г. не е заклет преводач.

Възразявам срещу приемането на представените в днешното съдебно заседание документи на полски език, както и придружения с него превод. Първо, считам, че не е налице основанието на чл.185 от ГПК, а именно документ представен на чужд език да се придружава с точен превод на български език, заверен от страната.

С оглед гореизложеното и предвид липсата на заверка, моля, съдът да  не ги приема.

Второ, ако бъдат приети, при това условие считам, че не е ясно от кой е извършил превода, тъй като под подписа на последна страница на превода е поставена запетая.

Моля, ответникът да бъде задължен да представи оригинала на посочените документи, ако приемете същите като доказателства по делото. Предвид разпоредбата на чл.185 от ГПК, ако бъдат приети документите, съдът да провери достоверността на превода. Ако не може, оспорваме същите и моля вещо лице  да провери превода.

         Във връзка с искането за назначаване на експертиза. Първо, в посочената молба от колегата се съдържат някакви методи на полски, които аз не зная какво означават. В молбата за експертиза не виждам формулиран въпрос. Второ, считам че от представеното искане не може и не следва да се направи извод, че посочените методи на английски  PB-14v3:3012, е именно метода, за който ответникът твърди, че съответства на Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН.

         Моля съдът         , преди да се произнесе по така поставената задача, да задължи ответника да представи по делото документ, от който да е видно, че искането за извършване на анализ по посочения в молбата метод е именно метод по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН.

 

Юк. И.: По така представените преводи, това са документи, които сме вадили от официалният сайт на ЦМЛ Полша. В случай, че бъде допусната експертизата, самото заключение ще бъде придружено с подпис и печат на лабораторията. Преди допускането на експертизата в български лаборатории, не сме изисквали от ответната страна да представи надлежен документ за това.

 

Юк. И.: Съдебният език е български език и е уредено в нормативната база как се представят и приемат доказателства.

 

         Юк. И.: Моля съда служебно да възложи на вещото лице  да извърши това проучване, дали предложената от нас лаборатория може да извършва изследвания конкретно на стоката „котелно гориво” и по –конкретно по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН.

 

 

Юк. И.: Възразявам, тъй като колегата формулира задача към вещото лице.

 

         Съдът, по постъпилата молба от процесуалния представител на ответника за извършване на експертиза в Митническа лаборатория в Полша по посочен в молбата метод, намира, че следва да задължи ответника да представи надлежни доказателства, че посоченият от него метод е сертифициран и идентичен с метода по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН, в 30-дневен срок считано от днес, след което ще се произнесе по искането за допускане на поисканата съдебно химическа експертиза.

        

         Съдът, по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства в превод от полски език Обхват на акредитация на изследователска лаборатория № АВ 656/10.09.2012г.; Рапорт за размерите  в танковете /УЛИДЖ/ от 07.04.2012г.; Коносамент № 2; Сертификат за количество от 08.04.2012г.; Рапорт за количество товар на борда от 08.04.2012г.; Сертификат за качество TU12-00295.001;Бланка за изчисляване на количеството в бреговите танкове от 08.04.2012г.; Анализно удостоверение от 09.4.2012г.- 3 броя; Обща система на преференциите сертификат за произход-2 броя; Карго манифест № 2; Договор № PTR/LBB-006/11-FO от 21.11.2011г.; Фактура № 079/05.04.2012г.; фактура за направени разходи за превод от чужд език.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице  и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400.00 лева платими от внесения депозит./РКО 400.00 лв. на 29.05.2013г./.

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно химическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки и анализи да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в жалбата в част „Особено искане” - въпроси от 1- 5.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д.Л. при депозит в размер на 400.00 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА НАЧАЛНИКА НА МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС”, в 30-дневен срок считано от днес, да представи надлежни доказателства, че посоченият в молбата метод, по който иска да бъде извършена съдебно химическа експертиза от полската лаборатория е сертифициран и идентичен с този по Приложение А от Обяснителните бележки от Глава 27 на Комбинираната номенклатура, както и  представи доказателства за междинните записи и резултати довели до изготвяне на заключението на Митническа лаборатория – Русе.

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО за допускане като свидетел на лицето, изготвило експертизата в Митническа лаборатория - Русе.

 

          

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.10.2013 година от 9,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: