ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2528 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Домстрой 7“ООД, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Домстрой 7“ООД против заповед № 1734/25.06.2018 г. на заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е разпоредено спирането изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж с нарушение „частична ограда с Н 2,20м към страничната регулационна линия към УПИ ІІ-69, изцяло разположена в УПИ І-69, кв.24А, по плана на к-с Изгрев, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.202 по КК на гр.Бургас, с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев, гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.194 и е указано в срок до 30.07.2018г. да се отстранят причините довели спирането, като строежът се приведе в съответствие с одобрените строителни книжа.

ПОСТЪПИЛИ са административните преписки по издаване на обжалваната заповед и разрешение за строеж №И-12/12.03.2016г..

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, от името довереното ми дружество, поддържам жалбата, с която съдът е сезиран. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. С оглед разпределената доказателствена тежест, имам искане за събиране на доказателства, а именно допускане на съдебно-техническа експертиза, с въпроси, които представям в нарочна молба с препис за другата страна

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, оспорвам жалбата, като неоснователна. Нямам възражение по доклада на съда и разпределената доказателствена тежест. Не възразявам по така депозираната молба за назначаване на съдебно-техническа експертиза 

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка и с писмо вх.№10564/21.09.2018г..

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на поставените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя, в днес представената писмена молба.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Т. Ч., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2018г. от 10.00ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: