ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и трети октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2528 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дияна Палаз” ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че към настоящия момент депозитът за възнаграждение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза не е внесен, поради което и експертизата не е изготвена. Съобщението за дължимия депозит е било връчено на процесуалния представител на жалбоподателя на 10.06.2013 г., като от тази дата същият е имал възможност да изпълни задължението си в 14-дневен срок. Наред с това, с определение от 29.05.2013 г. съдът е указал на тази страна, че при невнасяне на депозита, експертизата няма да бъде изготвена и делото ще се гледа при наличните доказателства. Отделно, страната не е посочила никакви обективни причини, които да я препятстват да изпълни задължението си по внасяне на депозита. Затова съдът намира, че следва да отмени определението си от 29.05.2013 г., с което е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 29.05.2013 г., с което е допуснато извършване на съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Като взе предвид становището на страните, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да потвърдите като законосъобразна оспорената заповед на Началника на РДНСК, Югоизточен район. Както в административното, така и в съдебното производство не се събраха доказателства, оборващи констатациите на административния орган, а именно, че оградата е изпълнена към 2005 година. Същото се доказва и от възражение на жалбоподателя, представено по делото, намиращо се под т.10 на приложения опис от административния орган, предвид на което безспорно се установява, че строежът не носи характеристиките на търпим строеж по смисъла на §16. Не може да бъде отнесена и нормата на §127, тъй като нормата е материална и има действие занапред, предвид на което същата също е неотносима. Неоснователни са и останалите твърдения в сезиращата Ви жалба за неясност и неточност. Безспорно точно, ясно е описан строежът, а именно неговата дължина и височина в процесната заповед. Безспорно ясно и категорично става въпрос, че се касае за премахване на строежа в цялост, тъй като не са представени строителни книжа, а именно разрешение за строеж, съответно изисквано по закон конструктивно становище по чл. 147, ал.2 ЗУТ, поради което моля за решение в този смисъл и дух.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: