ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2528 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Дияна Палаз” ООД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че жалбоподателят до настоящия момент не е ангажирал доказателства относно годината на изграждане на процесната масивна ограда, но не е оттеглил и искането си за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от процесуалния му представител в предходно съдебно заседание. Това искане е относимо към спора и следва да бъде уважено, като вещото лице по първия въпрос да отговори дотолкова, доколкото е възможно да бъде установена годината на изграждане на процесната ограда и дали с оглед на годината на изграждането на този обект същият е изпълнен в съответствие с правилата и норми за строителство, действащи към датата на изграждането на обекта, както и налице ли е съответствие с правилата, въведени с разпоредбите на ЗУТ.

Отделно, вещото лице следва да даде отговор и на въпроси № 2 и №3, формулирани от адвокат Д. в съдебно заседание, проведено на 20.03.2013 г.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от адвокат Д. в съдебно заседание, проведено на 20.03.2013 г., с уточнението, направено в обстоятелствената част на това определение.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С. Б.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасяне на депозита, експертизата няма да бъде изготвена и делото ще се гледа при наличните доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.10.2013 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: