ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и втори февруари              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2526 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.17 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Еврокапитал България“ ЕАД не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника - Директор дирекция „Приходи, местни данъци и такси“ при община Поморие не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя „Еврокапитал България“ ЕАД, с искане да се даде ход на делото в отсъствие на негов представител. С молбата е заявено и становище по същество. Приложен е АУЗД № 16004-1/12.12.2016 г.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Еврокапитал България“ ЕАД против Акт за установяване на задължения № 14362-1/14.11.2016г., в частта, потвърдена с решение № 14362-2/06.12.2016г. на директора на дирекция „Приходи, местни данъци и такси“ при община Поморие.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Съдът докладва постъпило по делото писмо с изх. №11-07-4/16.12.2014г. от община Поморие, с приложени към него писмени доказателства по опис.

Съдът, на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства за твърдените в жалбата факти, в т.ч. доказателства относно влизане в сила на постановленията за възлагане на недвижими имоти.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. На жалбоподателя следва да се предостави възможност да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си в жалбата, съобразно горните указания. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и към писмото с изх. №11-07-4/16.12.2014г. от община Поморие писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства за установяване на твърденията си, вкл. чрез съдебна експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 05.04.2017 г. от 11.50 часа, за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: