ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести февруари                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2525 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПОЛИ 141“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се лично от управителя И.З..

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И. с представено пълномощно на лист 22 от делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам възражение днес да се гледа делото.

Юрисконсулт И.: Моля да дадете ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                                                           

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата и становището депозирано в предходно  съдебно заседание. Моля, ако не е приключило събирането на доказателства, да приемете заверено копие от протокол за извършена последваща проверка в обекта на дружеството от 08.11.2017г., видно от който органът по приходите е констатирал, че в търговския обект не се констатират нарушения.

          Други доказателства няма да соча.

 

          Юрисконсулт И.: В изпълнение разпореждането на съда сме изпратили процесната заповед в нейната цялост, поради констатирана липса на две от нейните страници. По отношение на представения в днешно съдебно заседание протокол, не възразявам по приемането му като доказателство по делото.

             Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратената от административния орган заповед за налагане на ПАМ, както и представеният в днешно съдебно заседание от представляващия жалбоподателя протокол за извършена проверка от 08.11.2017г., като по отношение относимостта на това днес представено доказателство, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства  по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да бъде отменена наложената мярка.

 

Юрисконсулт И.: Моля да приемете жалбата за неоснователна и недоказана, като вземете предвид приложените по делото писмени доказателства, включително и преписката по издаване на оспорвания административен акт и като се уверите в тяхната основателност досежно законосъобразността и правилността на атакувания административен акт, ще Ви моля да потвърдите атакуваната заповед за налагане на ПАМ, както и на основание чл.144, ал.3 от АПК да ни присъдите направените по делото разноски, а именно възнаграждение за юрисконсулт.

По повод представеното в днешно съдебно заседание от жалбоподателя писмено доказателство, моля да имате предвид разчетената касова наличност при извършената повторна проверка.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.16 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: