ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети ноември                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2525 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПОЛИ 141“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., представя днес пълномощно.

        

Юрисконсулт И.: Нямам възражения и моля да дадете ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпило становище от жалбоподателя, видно от което уведомява съда, че не може да изпрати представител в днешно съдебно заседание, но не възразява по хода на делото. Становището съдържа подробно изложение по съществото на спора, като се иска обжалваната заповед да бъде отменена като незаконосъобразна.

Съдът ВРЪЧИ препис от становището на юрисконсулт И..

 

         Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата. Представям и моля да приемете като доказателства по делото справка от информационната система на НАП за съставени срещу жалбоподателя АУАН. Видно от тази справка касае се за съставен АУАН на дружеството за едно нарушение по чл.118 от ЗДДС от 15.08.2017г. Това е процесното нарушение, за което сме представили и копие на съставения АУАН.

         Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането им.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на ПАМ, както и представената в днешно съдебно заседание от пълномощника на ответната страна служебна справка.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, допълнителни доказателствени искания не се съдържат и в депозираната жалба, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото  по същество.

 

Юрисконсулт И.: Като вземете предвид представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, приложената от административния орган преписка по издаване на оспорвания административен акт и след като прецените тяхната релевантност по отношение законосъобразността и правилността на обжалвания административен акт, моля да отхвърлите като неоснователна и недоказана жалбата на „Поли 141“ ЕООД срещу заповедта за налагане на принудителна мярка, както и да ни присъдите направените по делото разноски, а именно възнаграждение за юрисконсулт.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: