ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 251 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.02 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Краси 2013“ ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на дирекция ЦАУ „Поморие“ при община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Юрисконсулт Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Краси 2013“ ЕООД, против Решение № 70-00-8039/1/21.12.2017г. на директора на дирекция ЦАУ „Приморие“ при община Бургас, с което е оставено без уважение искането на търговското дружество за поставяне на преместваем обект- павилион от 15 кв.м. за продажба на храни и напитки на ул. Христо Ботев/ул. Любен Каравелов, позиция № 61 по схема на целогодишните обекти на територията на Дирекция „ЦАУ“ Приморие за 2018г.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата. Правя възражение за недопустимост на жалбата. Отказът на директора на дирекция ЦАУ „Приморие“ при община Бургас е получен лично от жалбоподателя на 08.01.2018г., а жалбата е подадена на 23.01.2018г. независимо, че в жалбата е посочено от жалбоподателя, че отказът е връчен на 09.01.2018г. Алтернативно правя и възражение за неоснователност на подадената жалба.

 

СЪДЪТ намира за основателно направеното от ответната страна възражение за недопустимост на жалбата поради просрочие. В приложеното на л.16 от делото писмо с рег.№70-00-8039/1/21.12.2017г. се съдържа изрично отбелязване, че обжалваният отказ е връчен на жалбоподателя чрез неговия законен представител К.К.В. на 08.01.2018г. Срокът за обжалване на отказа е 14-дневен, съгласно нормата на чл. 149, ал.1 от АПК, и изтича на 22.01.2018г.- присъствен ден. Жалбата е депозирана на 23.01.2018г., след изтичането на този срок, като към датата на подаването и́ обжалваният отказ е влязъл в сила. Ето защо жалбата се явява процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане на осн. чл. 159, т.5 от АПК, а производството по делото да се прекрати. Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жабата на „Краси 2013“ ЕООД, с ЕИК 202717757, представлявано от К.К.В., против отказ за поставяне на преместваем обект №70-00-8039/1/21.12.2017г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 251/2018г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, който за ответната страна тече от днес, а за жалбоподателя от датата на съобщението.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: