ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 21.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и първи юни                         две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 251 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – М.Ч.Й., редовно призована, не се явява,  представлява се от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА – Кмет на Община Айтос, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Д.Г., редовно призована, не се явява. За нея адвокат М.Г., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В.Т.Т., И.Т.Т., редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

           ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

 СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

С.Г.Б. –  години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Искам да внеса едно допълнение в края на отговора на първи въпрос  да бъде допълнено „наклон приблизително 18,23 %“.

 

АДВОКАТ К.: По въпрос 1, има ли част геодезия към проекта ПУП-ПРЗ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Проектът е за градоустройство. Единствената геодезична част, ако може да така да се нарече, е  трасировъчния чертеж, в който има кординатите на новите имоти, тяхната конфигурация на место и дължините.

 

АДВОКАТ К.: Въпросът ми е, считате ли че това е част геодезия към плана?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Не, това не е част от геодезията на плана. Това е геодезия, но няма специално геодезично заснемане, а е изготвен трасировъчния чертеж на база ПУП.

 

АДВОКАТ К.: Проверихте ли към въпрос 5, стр.5 от заключението, по сега действащия ПУП за какво е предвидено УПИ ІХ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: УПИ ІХ, което вече става УПИ VІІ-132 е предвидено за жилищни нужди, което съм описала в заключението, а  преди това е било за озеленяване, преди промяната, но там дефакто озеленяване не е извършено.

 

АДВОКАТ К.: Разпитвам Ви като експерт, а не като свидетел.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Казвам нещо, което е от огледа на място. По действащия ПУП е за жилищни нужди УПИ VІІ- 132, като  е за озеленяване, преди промяната.

 

АДВОКАТ К.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Г.: На отговор 6, ако се засягат два квартала 16 и 26, в отговора се дава подробно как става засягането и сте описали  квадратите. Тази промяна по приложение 2 ли е, т.е. от къде е взето?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Промяната е от проекта взета.  Това е от цифровия модел в Община Айтос от извадка, извадена  във връзка с първи въпрос по отношение на смятане на наклоните.

 

АДВОКАТ Г.: На въпрос 6, сте записали, че УПИ І-103 става 795 кв.м., а за УПИ ІІ правили ли сте проверка? При промяната освен границите, променят ли се квадратурите?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Тези квадрати са от проекта, записани в обяснителната записка и ПРЗ. Двата квартала се засягат и се променят и графично границите и квадратурите.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

 Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Б., на която определя възнаграждение в размер на 450 лева, платими от внесения на депозит /л.107/.

 

 СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

  ДАВА думата по същество:

 

  АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, аз Ви моля да постановите съдебен акт, с който уважите предявената жалба и отмените атакуваната Заповед №РД – 08-17 от 12 .01.2017година на кмета на Община Айтос. Видно от приетата и изслушана експертиза в днешното съдебно заседание, при изготвянето и издаването на тази заповед са осъществени редица нарушения на процесуалния и материалния закон, като в експертизата категорично се установява липса на множество задължителни реквизити към преписката. Разбира се Вие при постановяването на акта, може да констатирате незаконосъобразност и само на едно основание и така да отмените атакуваната заповед. Моля да обърнете внимание основно на факта, че с разработката ПУП-ПРЗ, одобрена с атакуваната заповед, се засягат два квартала  и  така съобразно чл.129 от ЗУТ, би следвало в преписката да е налично решение на Общински съвет-Айтос, а такова няма. Предвид на това е налице съществено нарушение водещо единствено и само до отмяна на атакуваната заповед. Поддържам изцяло всички съображения изложени в жалбата и които нарушения се подкрепени без възражение в експертизата. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема г-жо съдия, предвид събраните по настоящото писмени и гласни доказателства, считам, че депозираната жалба против заповедта на кмета на Община Айтос е основателна  по посочените в нея основания, а атакуваната Заповед №РД-08-17/12.01.2017 година е изцяло незаконосъобразна, поради допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон при издаването и. Очевидно е, че  одобряването, което се прави с тази заповед, промените засягат два квартала и множество други в с.Раклиново, за което е необходимо решение на Общинския съвет. Предвид изложеното моля оспорваната заповед да бъде отменена.

 

  СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.27часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: