Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   595               /01.04.2016г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на десети март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                 РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 251/2016г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, чрез ст.юрисконсулт С.Н., е оспорил решение № 469/28.12.2015г. постановено по АНД № 801/2015г. по описа на Районен съд Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 02-02025238/29.06.2015г. издадено от касатора. С наказателното постановление на „Виста билдинг груп” ЕООД, ЕИК 201646944 за нарушение на чл.62, ал.1, във вр. чл.1, ал.1 от КТ на основание чл. 414, ал.3 от същия кодекс е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора иска да бъде потвърдено издаденото от него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуален представител, поддържа жалбата и пледира за отмяна на оспореното решение.

Ответникът по касация, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е основателна, а обжалваното решение предлага да бъде отменено.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Изводът на районния съд, че в административнонаказателното производство не е доказано нарушението, следва да бъде споделен. Налице са индиции за евентуално наличие на нарушение на чл.62, ал.1 от КТ, но не са събрани категорични доказателства, че именно наказаното дружество е работодателя на лицето И.Б.Й., което е било установено да полага труд, без да има сключен трудов договор, както и че отношенията между работодателят и Й. имат характеристиките на трудови.

По делото не е спорно, че наказаното дружество е възложител на строежа, където е намерен да полага труд И. Й.. Представени са обаче множество писмени доказателства, представляващи сключени договори между „Виста билдинг груп” ЕООД в качеството на възложител и множество различни субекти – търговски дружества, по силата на които на тези дружества наказаното лице е възложило извършването на различни по вид строително-монтажни работи, които са част от целия процес по изграждане на строежа. Същевременно от показанията на разпитания в качеството на актосъставител свидетел В.В. се установява, че и самите проверяващи по време на извършване на проверката и съставяне на списък на лицата, намерени на обекта, не са установили кой е възложил на тези лица да извършват дейностите, които е било установено, че осъществяват към този момент. Приели са, че това е „Виста билдинг груп” ЕООД, защото са установили, че строител на сградата е именно това дружество. Показания са дадени и от И. Й., който е полагал в този момент труд на въпросния строеж. Пред съда той е заявил, че работата му е възложена от лице на име И., което не е в състояние да индивидуализира по друг начин. Свидетелят категорично е посочил, че по време на проверката при съставяне на списъка на работещите, представен по делото, той е написал имената, но не е попълнил посоченото в същия списък предприятие, обект на контрол. Тези данни се подкрепят и от очевидната разлика в почерка между начина, по който е изписано името на наказаното лице и начина, по който са изписани имената на физическите лица, установени да полагат труд.

Третият свидетел разпитан по делото А.К. е служител на наказаното дружество и същият е заявил пред съда, че установените три лица не са служители на това дружество. На този ден е трябвало да работи фирмата, с която има сключен договор да постави климатици. Уточнява още, че посредника И. бил изпратен от фирма „Кларео”, с която наказаното дружество има сключен договор.

Всички тези факти сочат, че административнонаказващия орган не е доказал по безспорен и категоричен начин авторството на деянието, а именно, че „Виста билдинг груп” ЕООД е работодател на И. Б. Й. и му е възложил да извършва строителните дейности, които лицето е извършвало по време на проверката.

В административнонаказателното производство не е доказано и че правоотношението, което е съществувало между Й. и лицето възложител има характеристиките на трудово, доколкото извършването на строителни дейности е напълно възможно да бъде договорено като извършване на конкретен обем от работа за определен срок срещу заплащане, а не престиране на труд с определени функции през нормирано работно време, с уговорено заплащане и уточнени почивки.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 469/28.12.2015г. постановено по АНД № 801/2015г. по описа на Районен съд Несебър.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: