РЕШЕНИЕ

 

           611                          дата 31 март 2015 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 19 март 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                           2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Георги Дуков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 251 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на А.С.М. *** против Решение № 392/30.12.2014г., постановено по НАХД № 813/2014г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0304-003123/25.09.2014г. на Началника на РУ „Полиция” - Несебър, с което, на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата, на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

Съдебното решение се обжалва като постановено при неправилно приложение на материалния закон. Оспорва съставомерността на вмененото му деяние, като твърди, че правната квалификация на същото не е достатъчно конкретизирана в относимото предложение от нормата, което е довело до ограничаване правото му на защита. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание чрез пълномощник поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба  и отмяна на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

Касаторът М. е санкциониран за това, че на 17.09.2014г. в к.к.Слънчев бряг, главна алея, до КПП Карлово, управлява МПС с рег.№ РА2486ВМ и след спиране за проверка от контролни длъжностни лица при РУП – Несебър е отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на алкохол, както и е отказал талон за кръвна за проба, в нарушение на чл.173, ал.3 от ЗДвП. Районният съд по същество е приел, че установеното деяние е съставомерно, не е констатирал нарушения в хода на административнонаказателната процедура при съставяне на АУАН и при издаването на НП, обосновал е извод за правомерно ангажиране на административнонаказателната отговорност на наказаното лице на сочените основания, а наложеното административно наказание е намерил за правилно определено в посочения абсолютен размер, с оглед на което е потвърдил издаденото НП.

Настоящият съдебен състав намира, че съдебното решение не страда от сочените от касатора пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане. Съгласно разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП „Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 2 години и глоба 2000 лв.“. В случая безспорно се установява, че на 17.09.2014г. М., отказвайки да бъде тестван с техническо средство и да получи талон за кръвна проба, е осъществил състава на вмененото му нарушение по смисъла на чл.174, ал.3 от ЗДвП. Съгласно показанията на актосъставителя Д. дадени в с.з. пред районния съд, касаторът е поканен до служебния автомобил за да бъде тестван с техническо средство „Дрегер“, направил е 2-3 опита, които са отчетени като неуспешни, поради недостатъчност на вкарания въздух, т.е., по същество, проверката с техническото средство не е извършена. В този случай, съгласно нормата на чл.2, ал.1 от Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства Когато от водача е взета некачествена проба или се оспорват показанията на техническото средство, употребата на алкохол или друго упойващо вещество се установява с лабораторно изследване. На водача е обяснено, че може да даде кръв за анализ в Здравна къща – гр.Несебър, за което е издаден талон за медицинско изследване № 0410784, но касаторът М. е отказал получаването на талона, видно от отбелязването в него. Тези факти не се оспорват от касационния жалбоподател, като по отношение на тях се въвежда единствено доводът, че съставляват отделен състав на нарушение. Това становище не може да бъде споделено, тъй като независимо чрез кое от предвидените в закона изпълнителни деяния - отказ от изпробване с техническо средство или неизпълнение на предписание за медицинско изследване, се осъществява едно и също нарушение - това по чл. 174, ал.3 от ЗДвП, за което е ангажирана и отговорността на водача. Ето защо, съображенията на касационния жалбоподател за недоказаност на процесното деяние, нито почиват на установените по делото факти, нито на приложимия материален  закон.

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на сочените отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 392/30.12.2014год., постановено по НАХД № 813/2012год. по описа на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: