ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети юни                                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: РОСИЦА ДАПЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 251 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Трежъри ДевелопментсООД, представлявано от Ю. Х., редовно уведомен, се  представлява от адв. Ч., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция ОДОП гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Дапчева.

В съдебна зала се явява вещото лице Д.Д.П..

 

По хода на делото:

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            ДОКЛАДВА постъпили от нотариус С. А. с рег. № 208 на нотариалната камара писмени доказателства изискани служебно от съдебния състав, а именно: Нотариален акт № 30, том ХVІ, рег. № 12577, дело 2993 от 2010 г. ведно с 2 броя платежно нареждане/вносна бележка и сметка/фактура № 0100061839/14.09.2010 г. за платена нотариална такса, Нотариален акт № 49, том ХVІ, рег. № 12655, дело № 3012 от 2010 г. ведно с 2 броя платежно нареждане/вносна бележка и сметка/фактура № 0100061898/15.09.2010 г. за платена нотариална такса и Нотариален акт № 45, том ХVІ, рег. № 12636, дело № 3008 от 2010 г. ведно с 2 броя платежно нареждане/вносна бележка и сметка/фактура № 0100061882/15.09.2010 г.

 

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпило допълнително заключение на вещото лице Д.П. по допълнително поставен въпрос от процесуалния представител на ответния орган.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице. Не възразяваме експертизата да бъде изслушана в днешно съдебно заседание въпреки несвоевременното представяне.

         ПРОКУРОРЪТ: Запознах се с експертизата. Да се изслуша вещото лице.

 

         СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

         Д.Д.П. – г., българка, българска гражданка, неосъждана, счетоводител, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключения по знания и съвест.

         Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на основното и допълнително заключение на вещото лице.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм основно и допълнително писмени заключения, които поддържам. С представените допълнително писмени доказателства съм направила допълнителни изчисления.

 

         АДВ. Ч.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приемат заключенията.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приемат заключенията.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приемат заключенията.

 

         Съдът намира, че следва да бъдат приети изслушаните основно и допълнително заключения на вещото лице, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключенията на вещото лице, на което да бъде изплатено възнаграждение, в размер на 500 лв., от които 350 лв. платими от внесения депозит, като ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да довнесе сумата от 150 лв., в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас.

 

         АДВ. Ч.: Да се приемат представените писмени доказателства. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът предвид становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с нарочна молба и опис към нея входирани на 10.06.2013 г. писмени доказателства от адв. Ч., както и Нотариален акт № 30, том ХVІ, рег. № 12577, дело 2993 от 2010 г. ведно с 2 броя платежно нареждане/вносна бележка и сметка/фактура № 0100061839/14.09.2010 г. за платена нотариална такса, Нотариален акт № 49, том ХVІ, рег. № 12655, дело № 3012 от 2010 г. ведно с 2 броя платежно нареждане/вносна бележка и сметка/фактура № 0100061898/15.09.2010 г. за платена нотариална такса и Нотариален акт № 45, том ХVІ, рег. № 12636, дело № 3008 от 2010 г. ведно с 2 броя платежно нареждане/вносна бележка и сметка/фактура № 0100061882/15.09.2010 г.  

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. Ч.: Моля да уважите жалбата ми, като съобразите изчисленията дадени от вещото лице по съдебно-техническата експертиза и съдебно-икономическата експертиза, като със съответните цифри да бъде намален резултата като дължими суми към НАП. Ще Ви представя писмени бележки. Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски, в размер на 1000 лв. за вещи лица и адвокатски хонорар.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да ми дадете възможност за писмено становище. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

По отношение на разноските претендирани от процесуалния представител на жалбоподателя считам, че с оглед представените многобройни доказателства, жалбоподателят следва да понесе разноските независимо от изхода на делото.

         ПРОКУРОРЪТ:  Моля да уважите жалбата съобразно заключенията на съдебно-икономическата експертиза предвид продажната цена на имотите. Същите са били своевременно фактурирани и начислен ДДС, като в тежест на дружеството се дължи ДДС съобразно заключението на допълнителната съдебно-икономическа експертиза, заплатените данъци и такси при прехвърляне на собствеността, както са изчислени по заключението на вещото лице.

 

         Съдът счете делото за изяснено и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения едномесечен срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 5 –дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: