ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 24.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и четвърти април                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 251 по описа за 2013 година

На именното повикване в 16.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Трежъри ДевелопментсООД, представлявано от Ю. Х., редовно уведомен, се  представлява от адв. Ч., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция ОДОП гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор С..

В съдебна зала се явява вещото лице Д.Д.П..

 

По хода на делото:

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля експертизата да не бъде изслушвана в днешно съдебно заседание доколкото в  същата са цитирани доказателства изискани от дружеството-жалбоподател в хода на ревизията и непредставени на административния орган. Във връзка с изложеното, моля преди изслушване на експертизата да бъдат представени заверени копия от същите доказателства с оглед запознаване и сравняване с писмените доказателства представени в хода на ревизията. Това са фактури за платени аванси от чуждестранни лица, които вещото лице обвързва с процесните нотариални актове. Безспорно при съставянето на нотариалните актове от страна на дружеството-жалбоподател въпреки изискването на закона не са издавани фактури, за да може да се направи обвръзка с извършените плащания, а също така и счетоводни извлечения, които е ползвало вещото лице, разшифровка на сметка 411 и 412, копия и разшифровки на валутна сметка и сметките от група 50, тъй като има един контрагент с 4-5 обекта. Тези доказателства касаят плащанията по трите нотариални акта за периода от 01.08.2007-30.11.2008 г. Отделно от това когато се представят доказателствата, моля да задължите жалбоподателя ако при него се съхраняват документи за платени нотариални такси, тъй като същите не са описани в нотариалните актове да се представят доказателства в тази връзка, тъй като данъчната основа по фактурата, която е следвало да издаде би следвало да бъде увеличена с всички такси, които са с тази сделка. В случай, че жалбоподателят съхранява копие от платежните документи за платени нотариални такси, такси вписвания и местен данък, касаещи същите продажби да бъдат представени ведно с посочените по-горе писмени доказателства.

АДВ. Ч.: Не възразявам относно доказателствените искания.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че следва да се уважи доказателственото искане на ответника.

 

С оглед становищата на страните, съдът намира исканията за допустими и относими към предмета на спора, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА процесуалния представител на жалбоподателя да представи фактури за платени аванси от чуждестранни лица, които вещото лице обвързва с процесните нотариални актове, счетоводни извлечения, които е ползвало вещото лице - разшифровка на сметка 411 и 412, копия и разшифровки на валутна сметка и сметките от група 50, както и копие от платежните документи за платени нотариални такси, такси вписвания и местен данък, касаещи същите продажби.

Като взе предвид обстоятелството, че посочените доказателства биха имали значение за изясняване направените от вещото лице изводи по назначената експертиза, съдът намира, че същата следва да бъде изслушана след представяне на същите, поради което и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.05.2013 – 14,00 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: