ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 06.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На шести март                                              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 251 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

             

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Трежъри ДевелопментсООД, представлявано от Ю. Х., редовно уведомен, се  представляват от адв. Ч., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция ОДОП гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

В съдебна зала се явява вещото лице Д.Д.П..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила жалба от юридическото лице „Трежъри девелопментс” ООД, с ЕИК 102909735 против Ревизионен акт № 1200984 от 04.09.2012 г., потвърден с Решение № 457/21.12.2012 г. на изпълняващият правомощията на Директор на Дирекция „ОУИ” настояща „ОДОП” – Бургас.

Съдът УКАЗВА на административния орган тежестта да установи обстоятелствата, явили се основание за издаване на спорния ревизионен акт.

УКАЗВА на всяка от двете страни, че изложените от тях позитивни факти и обстоятелства следва да бъдат доказани от страната, която се позовава на тях.

 

АДВ. Ч.: Поддържам жалбата. Поддържам искането за назначаване на експертиза и искането за прилагане на административната преписка в цялост. Други доказателствени искания нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата изцяло. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. Предвид искането за назначаване на експертиза, да се даде възможност на вещото лице да изготви същата.

 

Съдът като взе предвид становището на страните по оспорения акт и доказателствените им искания счита, че преписката в цялост следва да бъде приета по делото, а предвид обстоятелството, че експертизата за днешно съдебно заседание не е изготвена, събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, като делото следва да бъде отложено за друга дата, за която дата страните и вещото лице да се считат за редовно уведомени.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената от административния орган административна преписка в цялост.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.04.2013 г. от 14,45 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: