ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 15.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 251 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите И.В.Д., редовно призован, и Р.А.К., редовно призован, не се явяват, не изпращат представители.

За ответника по оспорването – РДНСК – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

Заинтересованата страна – Община Приморско, редовно призована, не изпраща представител.

Зааинтересованите страни З.Г.В., редовно призована, С.В.В., редовно призован, М.В.Д., редовно призована, П.Ж.П., редовно призован, М.И.П., редовно призована, К.К., редовно призована, А.П., редовно призована, М.П., редовно призован, Н.Н., редовно призован, Д.Н., редовно призована, Д.П., редовно призован, К.П., редовно призована, З.К., редовно призован, С.К., редовно призована, С.Д., редовно призована, В.В.П., редовно призован, не се явяват. За всички се явява адвокат С., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна. В същата се навеждат съображения повече, досежно целесъобразността, а не толкова като се оспорва издадено разрешение за строеж, както и впоследствие на заповедта на Началника на РДНСК – гр. Бургас.

Моля да приемете административната преписка.

Нямам доказателствени искания на този етап.

 

АДВОКАТ С.: Считам, че жалбата е неоснователна. Жалбоподателите нямат качеството на заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ, тъй като видно от представените доказателства оградата е разрешена в хипотезата на чл. 148, ал. 2 от ЗУТ, поради което не необходимо съгласието на съседите, поради което пък те нямат качеството на заинтересовани лица да обжалват издадените проект и разрешение за строеж.

Представям становище на Кмета на Община Приморско и Главния архитект до Общински съвет – гр. Приморско.

Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и заверен препис от писмо вх. №842/11.03.2009 година, представено от адвокат С. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход по същество.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и заверен препис от писмо вх. №842/11.03.2009 година, представено от адвокат С.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите процесната заповед на Началника на РДНСК – гр. Бургас като правилна и законосъобразна по мотиви, подробно изложени в нея. С потвърденото разрешение за строеж са спазени изискванията за разполагане на огради в собствен имот, без да се иска съгласие на съседи и при спазване на изискване на чл. 147 ЗУТ.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ С.: Така депозираната жалба като неоснователна и недоказана моля да оставите без уважение и потвърдите оспорената заповед на Началника на РДНСК – гр. Бургас като законосъобразно и правилна.

Подробни съображения ще изложа в писмена защита.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебноделоводни разноски.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: