Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                Година 04.11.2008    Град  Бургас

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на двадесет и осми октомври две хиляди и осма година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

Секретар С.А.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Д., административен характер                  дело номер  251 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на С.Т.Д. ***, срещу Заповед № ДК-02-БС-46 от 27.12.2007г. на Началник сектор “СК” при РДНСК Бургас. Със заповедта е наредено премахване на незаконен строеж “Каменен зид”, находящ се до УПИ ІІІ-506, кв.27 по плана на гр.Созопол извършен от жалбоподателката. Счита, че при постановяване на заповедта са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата, ангажира доказателства и моли да бъде отменена обжалваната заповед.

Ответникът по жалбата – РДНСК гр.Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена като неоснователна и да бъде потвърдена обжалваната заповед по мотивите изложени в нея.

Заинтересуваната страна – Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, редовно уведомена, оспорва жалбата и моли да бъда оставена без уважение.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.1 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С Констативен акт № 60/16.11.2006г., въз основа на извършена проверка на строеж “Каменен зид” находяща се в гр.Созопол, скали брегова ивица по южна алея до УПИ ІІІ-506, кв.27 по плана на гр.Созопол се установява, че строежа е изпълнен от жалбоподателката, няма документи за учредено право на строеж, одобрени проекти и разрешение за строеж и установеното нарушение е изграждане на каменен зид без строителни книжа върху бреговата ивица – изключителна държавна собственост, с което са нарушени разпоредбите на чл.148, ал.1 от ЗУТ. Акта е връчен лично от жалбоподателката на 21.11.2006г..

С Констативен акт № 192/10.10.2007г., въз основа на извършена проверка за съответствие на строежа представляващ “Каменен зид” находяща се в гр.Созопол, до УПИ  ІІІ-506, кв.27 по плана на гр.Созопол, с предвижданията на действащия ПУП се установява, че по действащия ПУП няма предвиждания за имота и строежа не съответства на ПУП одобрен със Заповед № РД-02-14-93/1989г. на КТСУ. Като допуснато нарушение е посочено, че жалбоподателката е изградила без одобрени строителни книжа в чужд имот изключителна държавна собственост  - скали брегова ивица, на южната алея каменен зид с височина около 0,70 м. и дебелина около 0,50 м. ограждащ заедно със стената на южната алея площ от бреговата ивица с размери 3,00 м. /1,00 м. Установените нарушения са съществени по смисъла на чл.154, ал.2, т.1 от ЗУТ, не могат да бъдат отстранени и безспорно квалифицират строежа като незаконен по смисъла на чл.225, ал.2 ,т.1 от ЗУТ.  Акта е съставен в отсъствието на жалбоподателката, но и е връчен с писмо с обратна разписка. Срещу констативния акт е подадено възражение от С.Т.Д., в което се изразяват несъгласие с констатациите, като се посочва, че притежава разрешение за строеж за изграждане на площадка.

Със заповед № ДК-02-БС-46/27.12.2007г. на началник на сектор “СК” РДНСК гр.Бургас е наредено: Да бъде премахнат незаконен строеж “Каменен зид”, находящ се до УПИ ІІІ-506, кв.27 по плана на гр.Созопол, извършен от С.Т.Д.. В мотивите към заповедта е посочено, че е установено несъответствие на извършения строеж с предвижданията на подробния устройствен план на гр.Созопол, жалбоподателката не представя строителни книжа. Изградения каменен зид попада върху скали – изключителна държавна собственост. Налице е безспорно установен незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, подлежащ на премахване по реда на чл.225 от ЗУТ. Срещу заповедта е подадена жалба в която се твърди, че същата е издадена при съществени нарушения на процесуалните прави и материалния закон,  тъй като проверката е извършена в отсъствието на жалбоподателката и констативните протоколи не са и връчени, заповедта е подписано от некомпетентен орган, също така притежава разрешение за строеж. В съдебното производство е ангажирана съдебно-техническа експертиза, чието заключение не е оспорено от страните и е прието от съда.     

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Настоящия състав счита, че заповед № ДК-02-БС-46 от 27.12.2007г. на Началник сектор “СК” при РДНСК Бургас ДК-14-167/06.04.2007г. е издадена от компетентен орган, с оглед на разпоредбата на чл.225, ал.1 от ЗУТ, в съответствие с предоставените му със заповед № РД-13-182/29.05.2007г. и заповед № РД-13-462/10.12.2007г. правомощия, при спазване на установената писмена форма, но в нарушение на  материалноправните разпоредби на закона.

В заповедта, като правно основание за издаването и е посочена разпоредбата на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, съгласно която строеж или част от него е незаконен, когато се извършва без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж. В случая по делото е представено, като доказателство разрешение за строеж № 49/27.03.2001г. (л.20 от делото), с което е разрешено на община Созопол, съгласно скица с виза № 240/26.03.2001г. и одобрени проекти от 26.03.2001г. изграждане на изгледна площадка, като подход към морето от южната алея, стените от камък-разхвърлена зидария, площадката от град.плочи. Видно от заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза, което не е оспорено от страните и съдът кредитира като компетентно и безпристрастно, изградената на място площадка съответства по материали и изпълнение на описаната в разрешението за строеж. Площадката обхваща частта между каменния зид, с който е обезопасена и южната алея, като за каменния зид в разрешението за строеж е предвидена разхвърлена каменна зидария.  По делото не се съдържат доказателства и не се твърди от страните, че това разрешение за строеж е отменено, поради което следва да се приеме, че то е влязло в сила и с оглед разпоредбата на чл.156, ал.1 от ЗУТ не подлежи на отмяна. Ето защо по отношение на него е недопустимо да бъде извършван косвен контрол за законосъобразност и съдът е длъжен да зачете неговото действие, като се приеме, че извършения строеж не е незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ. 

С оглед на така изложеното жалбата на С.Т.Д. се явява основателна и обжалваната заповед следва да се отмени, като незаконосъобразна.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-46 от 27.12.2007г. на Началник сектор “СК” при РДНСК Бургас, с която е премахване на незаконен строеж “Каменен зид”, находящ се до урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-506, кв.27 по плана на гр.Созопол, извършен от С.Т.Д..

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

                                                                       СЪДИЯ: