ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2088                Година 31.08.2018              град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на тридесет и първи август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 2519 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на Н.С.Т. с ЕГН: **********, с адрес *** Търново. С исковата молба се претендира осъждането на ответника да заплати на ищеца сумата от 2 000,00 лева представляващи неимуществени вреди  и 10 000,00 лева имуществени вреди, претърпени в резултат на ПТП, настъпило по вина на ответника, тъй като той следва да осъществява поддръжка на републиканските пътища по начин, който да осигурява спокойното и обезопасено движение  на МПС по тях, което задължение не е изпълнил. Сумите се претендират ведно със законната лихва  от датата на увреждането – 15.06.2016г. до окончателното им изплащане. С исковата молба се претендират и направените в производството разноски.

Съгласно т.3 на Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2014 г., ОСГК и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, делата по искове за вреди, произтичащи от транспортно- комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на държавата и общините, са подсъдни на гражданските съдилища. В мотивите на това постановление е прието, че „Дейността по изграждане, ремонт и поддържане на общински пътища не е административна и неизпълнението на това задължение не е свързано с осъществяване на властнически функции, поради което не е налице специалното основание, което да дерогира общия ред за осъществяване на защита на засегнатото право. Когато в резултат на неизпълнение на задължение на общината в качеството й на собственик бъде увредено друго лице, отношенията между страните са равнопоставени. Общината не действа като орган на власт, защото в създадените отношения няма подчинение или зависимост. Не възниква административноправно отношение, което да може да бъде осигурено с държавна принуда. Възникналата между общината и увреденото лице връзка е облигационна, отговорността на общината е деликтна и се реализира по реда на ЗЗД.“.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и той е длъжен като я констатира да се отведе поради липса на материална компетентност и да изпрати делото на родово компетентния съд, в случая Районен съд Малко Търново. Постановеното решение при липса на родова подсъдност е недопустимо и подлежи на обезсилване. Ето защо производството пред Административен съд Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по компетентност на Районен съд Малко Търново. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2519 от 2018 година по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Малко Търново за разглеждане на исковата молба на Н.С.Т. с ЕГН: **********, с адрес *** Търново. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: