ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 10.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети април                                     две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2519 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.К.Б., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Г.К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „СНАД – А.Д.“, редовно уведомен, явява се лично А.С.Д..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Ф.Ш., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

В залата присъства сътрудник на адвокат М. – Т.Ч..

Г-Н ЧАКЪРОВ: Адвокат М. е на дело в Районен съд – гр.Карнобат от 13:30 часа. Помоли да го изчакате не повече от 10 минути.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Държа да присъства адвокат М..

 

С оглед заявеното, съдът намира, че следва да даде кратка почивка, след което отново да сложи за разглеждане административното дело, с цел да обезпечи процесуална равнопоставеност на всички страни.

 

На повторното именно повикване в 14:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.К.Б., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Г.К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „СНАД – А.Д.“, редовно уведомен, явява се лично А.С.Д..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Ф.Ш., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, във връзка с отменителното решение на Върховен административен съд, считам, че в нито един момент от предходните гледания на делото, нито една заповед, която е издадена от администрацията, в нито една жалба, в нито един акт на администрацията, включително и с касационната му жалба пред Върховен административен съд, не се е оспорвала законосъобразността на втория етаж. Дори по делото съм представил и решение от материалноправен спор във връзка със собствеността на същата сграда и в мотивите на това решение не е ставало въпрос за законността на втория етаж. Винаги споровете и възраженията на заинтересованото лице ЕТ „СНАД – А.Д.“ са били свързани с подпокривния етаж и с неговия статут – дали представлява преобразувана обща част и в кой момент. Тъй като указанията на върховния съд са за изследване на законосъобразността на втория етаж, в смисъл, че счита, че решението е непълно в тази му част, моля да имате предвид, че по отношение на втория етаж в кориците на делото е представен нотариален акт за собственост, както на моя доверител, така и на предходния собственик, както и е представено строителното разрешение от 1972 година, което е за двуетажна жилищна сграда по одобрен проект. Предвид тези документи, тъй като нямам възможност да представям други доказателства в тази фаза, считам, че законността на втория етаж е установена и Ви моля да постановите решение в този смисъл.

Поддържам  жалбата. Други доказателства  няма да сочим.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата. Считам, че указанията на Върховния административен съд са дадени във връзка с това, че самият административен акт, а именно актът за узаконяване, касае не само подпокривния етаж, а с процесния акт за узаконяване се узаконява втори и подпокривен етаж на жилищна сграда западен близнак.

Аз също няма да соча други доказателства.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Аз считам, че решението, което издава административният орган, е правилно и ще кажа защо, защото в община Несебър съществуват документи – строителни книжа, от които е видно, че сградата има необходимите разрешения, документи за строителство. Впоследствие г-н Б. се опитва чрез акт за узаконяване да придобие подпокривното пространство, което той нито е закупувал, нито е строил, нито е правил, нито му е подарявано, по никакъв способ не го е придобил, освен акта за узаконяване с подпис на главния архитект на община Несебър. Считам, че „точно тук е заровено кучето“ – точно тук ни е спорът. Подпокривният етаж е строен от г-н Д.Я. – бивш шеф на Общински съвет – гр. Несебър. Нито съм уведомяван по някакъв начин, нито някой ми е казал, че ще стори. Имам писмо от общината, че не съм уведомяван. Г-н Б. се явява 10 години след като аз съм в партерен и приземен етаж на сградата. Изведнъж стана собственик на подпокривното пространство, което е недопустимо, защото нито го е сторил, нито му е дадено по някакъв друг начин, нито го е купувал.  Собственикът Д.Я. му е продал един етаж, за който адвокатът каза, че не е предмет на този спор. След като се е опитал да узакони и жилищния етаж, и подпокривното пространство, за мен има нещо гнило и затова се е опитал с този акт за узаконяване да прикрие действията си. За мен няма друго обяснение.

АДВОКАТ К.: Във връзка със становището на процесуалния представител на ответника, разбрах, че административният орган оспорва законността на втория етаж.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Ние сме отменили акта за узаконяване в цялост.  Актът се отнася както за втори жилищен етаж, така и за подпокривното пространство.

АДВОКАТ К.: В мотивите на акта – в сегашния и предходните, никъде няма някаква аргументация във връзка със законността на втория етаж.

Представям едно доказателство, това е архитектурният проект, който имам като копие, от 1972 година. Заявявам, че това е проектът на сградата, това са строителните книжа, по които е издадено съответното разрешение за строеж, което съм представил и по този начин считам, че това е оригиналния проект на втория етаж. Елементарно наслагване на този проект във връзка с проекта за втория етаж показва, че няма никаква разлика. Видно от проекта за узаконяването и този, който сега Ви представям, не се вижда никаква разлика по отношение на втори жилищен етаж.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам да бъде прието това копие от проекта.

АДВОКАТ К.: Не ми е ясно защо е включен втори жилищен етаж, при положение, че за него има издадено разрешение за строеж и то в същия обем, какъвто е оригиналният проект.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Представям и моля да приемете проекта за подпокривния етаж. Представям също така извлечение от проекта, за да онагледя какво е представлявал покривът по проекта, като твърдя, че сега не е така. Сега е преустроен в жилищен етаж.

АДВОКАТ К.: Не възразявам срещу този проект за подпокривното пространство от 1972 година. Спорът по делото е, че между 1972 г. и момента, в който господинът е станал собственик, е извършено това преустройство. Това е становището, което винаги сме поддържали. Преди той да е станал етажен собственик, е имало един собственик, който е извършил това преустройства преди 1972 година.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Не оспорвам представения от адвокат К. проект.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не оспорвам представените от заинтересованата страна проекти.

 

В залата влиза адвокат М..

 

АДВОКАТ М.: Ние също не спорим, че вторият етаж е законосъобразно изпълнен, но спорът, жалбата срещу акта за узаконяване касае подпокривното пространство, което е отчетено като нов самостоятелен етаж.

Моля да бъдат приети представените доказателства, ако не се оспорва годината. В крайна сметка те са като екзекутивно удостоверяващи. Действително в акта за узаконяване и в заповедта се касае и за втори жилищен етаж, и за подпокривното пространство, но всъщност спорът се свежда до това, което е над втория етаж. Не оспорваме законността на втория етаж. Оспорваме присъединяването към него и оформянето като жилищен етаж на помещение на подпокривното пространство, където неправилно главният архитект е узаконил преустройството. Според нас те не са правени едновременно, а на части. Първоначално сградата е била на първи етаж, след което е построен втори етаж.

АДВОКАТ К.: В това заседание делото е върнато по отношение установяване законосъобразността на втори етаж, затова представям този проект, за да покажа, че още в оригиналния проект от 1972 година сградата е проектирана и изпълнена като двуетажна и представям това за изследване законосъобразността на втория етаж, тъй като за третия има произнасяне.

АДВОКАТ М.: Ние твърдим, че подпокривният етаж няма обособено като самостоятелно жилище, законно изградено към датата на издаване на акта за узаконяване. В този смисъл и сме оспорвали акта за узаконяване, ако се спори за изграждането и преустройството на подпокривния етаж.

АДВОКАТ К.: Нищо по делото няма да представям за подпокривното пространство.

АДВОКАТ М.: Спорим кога е изграден подпокривният етаж и е обособено самостоятелно жилище. В тази връзка има разпитани свидетели, които са водени както от наша страна, така и от страна на жалбоподателя и считам, че трябва да бъдат наново разпитани с оглед обезпечаване принципа на непосредствеността в процеса.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото днес представените от страните архитектурни проекти.

 

СЪДЪТ намира, че следва да уважи искането на адвокат М. за събиране на гласни доказателства – чрез разпит на свидетелите, доведени от страните в производството, приключило с отменителното решение на Върховния административен съд, които се разпитват непосредствено от съда, разглеждащ делото, за да може той да прецени достоверността на показанията им, чрез лични възприятия, и изгради вътрешното си убеждение по истинността на спорните между страните факти, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства по делото за следващо съдебно заседание чрез разпит в качеството на свидетели на лицата А.М.Н., Х.И.Х. и Р.Х.Р. в режим на довеждане от жалбоподателя, и на С.Н.Н. в режим на довеждане от заинтересованата страна ЕТ „СНАД – А.Д.”.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.05.2017 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл.137, ал.7 от  АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: