ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 25.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На двадесет и пети юни                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2519 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ЕКСПРЕС 2Д” ЕООД, представлявано от Д.Др., редовно призована, представлява се от адв. Г.М. и адв. Ст. Г., с представено по делото пълномощно. 

         ОТВЕТНИКЪТ – Началник на Митница Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Кр. Т. и юрисконсулт М. Л., с представени по делото пълномощни.

         В съдебна зала присъства вещото лице М.Д.З..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становищата на страните и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, като заключението е депозирано на 17.06.2013 г. – т.е., в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. М.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         АДВ. Г.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се разпита вещото лице.

 

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличността както следва:

         М.Д.З. - българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. Г.: Вещото лице е депозирало своевременно заключението. Отговорило е коректно и изчерпателно. Нямам въпроси. Да се приеме експертизата, както е депозирана от вещото лице.

         АДВ. М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         ВЪПРОС ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие направихте ли проверка в счетоводството на дружеството?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Експертизата е извършена на база на извършена проверка в счетоводството на дружеството, като съм видял всички счетоводни операции по заприходяване на стоката, осчетоводяването на фактурата в дневниците за покупки по ЗДДС и всички други операции по продажбата на процесните стоки.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Относно приложената складова разписка от 25.10.2010 г., от фирмата дали Ви я предоставиха?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приложената към заключението складова разписка ми е предоставена от счетоводителката на дружеството, която води счетоводната отчетност на тази фирма, като не съм сложил печати и подписи, тъй като я нямаше управителката на дружеството, но същата е осчетоводена по същия начин - без печат и подпис.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В заключението сте записали № 072761/25.10.2010 г. Това номер на складовата разписка ли е или е номер на фактура?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приложената складова разписка е с такъв номер, такъв какъвто е и номера на фактурата, с която са доставени стоките. Това е практика на счетоводното отчитане - с описването на номера на фактурата е описана и стоковата разписка.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Може ли да обясните защо стоковата разписка е с дата 25.10.2010 г ., а ЕАД-то, с която стоката е постъпила  и впоследствие е освободена е с дата 27.10.2010 г. и 2 дни по-късно е освободена?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога точно да отговоря на този въпрос, но предполагам, че това е тъй като в счетоводната практика даден документ когато пристигне във фирмата не се осчетоводява на същата дата. Счетоводната операция е по-късно и отбелязването.

         Както отбелязах в заключението си и самата фактура е осчетоводена през месец ноември т.е., месеца следващ месеца на получаване на стоката, а защо складовата разписка е записана с датата на самата фактура не мога да отговоря, но мисля, че самото осчетоводяване става по-късно.

         Реално стоката е заприходена със складовата разписка с дата 25.10.2010 г., но реално стоката е заприходена през месец ноември.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Коя фактура имате предвид, че е отразена в дневниците за продажби, тъй като тя е инвойс фактура. Коя фактура Вие сте гледали?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: ЗДДС указва когато се правят и изготвят дневниците за покупки и продажби, когато е чуждестранно лице и има инвойс фактури се вписва идентификационен номер на контрагента с девет девятки. Вместо Булстат се вписват девет девятки.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не следва ли митническата декларация да се отрази в дневника за покупки?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В дневниците за покупки и продажби се вписват единствено фактури. Има изключение когато се вписват протоколи за стоки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В таблицата на стр. 3 са вписани позиции от 1-19. Откъде са взети номерата на позициите от 1-19? Защо в заключението Ви липсват позиции 11,12, 16, 20, 21, 22, 23?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Защото по този начин и с тези позиции е била формулирана молбата за допускане на експертиза. Позициите, които са посочени в молбата по тях съм се ръководил и съм отговорил на тях.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Искам да попитам при изготвяне на експертното заключение по поставените в молбата въпроси дали са съпоставени данните в складовата разписка, фактура и ЕАД?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По поставения въпрос № 2 от експертизата е посочено точно да сравня описанието на стоките по така описаните по-горе позиции от фактурата и тяхното описание в клетка 31 от ЕАД. Тъй като в счетоводната отчетност на дружеството-жалбоподател са описани стоките така, както са по фактурата и заприходени със складова разписка затова съм сравнил точното описанието на стоките във фактурата с описанието на стоките в ЕАД-то. В счетоводната отчетност на дружеството всичко това се води като стока, но то си е конкретно за отделен вид стока така, както съм посочил в отговора на задача № 2 в таблицата, където пише бисквити „Симлей” 15 грама.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В складовата разписка под номер на стока има посочени номера. Бихте ли обяснили какво означават тези номера и на какво съответстват?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря на този въпрос. Не съм го изследвал, тъй като не ми е бил поставен такъв въпрос в молбата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оспорвам експертизата. Считам, че същата не дава точно разяснение как се води аналитично отчитане на стоките, предмет на решението на началника на Митница Бургас. Да се приеме заключението.

         ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Поддържам казаното. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

         Съдът с оглед становището на страните и предвид изчерпване на въпросите на вещото лице

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 350 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. М.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Г.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на формулирани други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. М.: Считам, че в хода на съдебното дирене беше установено по безспорен начин, че длъжностното лице извършило проверката е посочило неверни данни в обжалваното решение, като в частта на решението, в т. 1 е посочена клетка № 5 - „стоки в брой” на ЕАД-то - да се чете клетка № 4, а е посочена клетка № 8, което е довело до тотално объркване и пълна неяснота за какво говори длъжностното лице в обжалваното решение. Позовавайки се на отговорите на вещото лице категорично е посочено, че стоките във въпросната фактура издадена от фирма „Шимшек” и стоките посочени в ЕАД-то не се различават по количество и стойност, а има разминаване в описанието, визира други артикули. 

Моля да постановите съдебен акт, с който отмените така обжалваното решение ведно с произтичащите от това последици. Ще представя писмена защита.

         АДВ. Г.: Присъединявам се изцяло към казаното от адв. М.. Моля да се уважи жалбата, тъй като считаме, че е незаконосъобразно решението на началника на Митница Бургас. След изслушването на вещото лице в днешно съдебно заседание стана ясно, че няма никакви нарушения от представителя на дружеството, което ние представляваме, а има нарушение на длъжностното лице.

Моля да бъде отменено това решение, като претендираме направените по делото разноски и адвокатски хонорар. Ще представя писмено становище.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам, че не са налице предпоставки за отмяна на нормативния акт. Същият е издаден от компетентен орган, в законовия срок, с оглед на което моля да бъде потвърден. Ще представя писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да потвърдите издаденото решение от началника на Митница Бургас. Моля да ми бъде предоставена възможност за представяне на писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок на страните за представяне по делото на подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: