ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 2689

 

гр.Бургас, 09.11.2018г.

 

Бургаски административен съд, двадесет и първи състав, в закрито заседание през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                                          СЪДИЯ :  Веселин Белев

 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик а.д. № 2518 по описа на съда за 2018 година, взе предвид следното :

 

С разпореждане от 26.09.2018г. съдът е оставил без движение производството по делото, като на основание чл.158 ал.1 АПК е указал на жалбоподателя в седемдневен срок от съобщението да отстрани нередовности по жалбата, като представи доказателства за внесена държавна такса. Съдът изрично е указал на страната, че ако в дадения срок не бъде изпълнено указанието ще бъде прекратено производството по делото. Съобщението е получено от страната на 01.10.2018г. и е изпълнено след срока – на 17.10.2018г. са представени доказателства за внесена такса.

Налице са предпоставките по чл.158 ал.3 изр.1 АПК за оставяне на жалбата без разглеждане.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по а.д. № 2518/2018г. на АС Бургас, като оставя без разглеждане жалбата.

Определението подлежи на обжалване с частна жаба пред Върховен административен съд, чрез Бургаски административен съд, в седемдневен срок от съобщението.

 

 

                                        СЪДИЯ :