ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети март                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2518 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.С.Н., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ (МПДТР) към ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 23 от делото.

                  

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, в т.ч. и приложените след входиране на жалбата допълнителни книжа.

         Правя допълнително следните разяснения: В АУЗД са установени задължения за данък недвижими имоти и такса за битови отпадъци за 2013г. и 2014г. Независимо от тяхното плащане от страна на жалбоподателката, за което плащане тя е представила документи (шест вносни бележки), административният орган констатира, че дори в резултат на това плащане остават все още неизплатени задължения на жалбоподателката, които са предходни такива, а не за процесните 2013г. и 2014г. Т.е. извършените плащания са отнесени за едни други стари задължения, които са били непогасени. Ние отнасяме тези плащания за възможно най-старите задължения до изчерпване на  сумата, след което остават още някои висящи неплатени, в т.ч. и по процесния акт.

         Плащанията по шестте броя платежни бележки административният орган ги е отнесъл към най-старите задължения назад във времето и затова нито процесните сега по акта са погасени и някои други са останали непокрити от миналото. Тези шест броя вносни бележки са от една и съща дата 22.11.2016г.

Когато актът е бил обжалван по административен ред, жалбоподателката е представила допълнително други две вносни бележки от 15.01.2014г, които са извън тези шест, които коментираме от 22.11.2016г. и тези две допълнителни бележки административният орган е признал, че с тях се погасяват задълженията по АУЗД за 2013г., като изцяло погасени са главницата за  данък и ТБО. Това е видно от решението на горестоящия орган в неговата таблична част, където на редовете за данък за недвижими имоти и ТБО за 2013г., в колоната „дължима главница“ е видно, че органът е признал тези две плащания и затова там е отбелязано нула лева (0 главница), но остава лихва, която ние считаме за дължима, тъй като процесните две плащания са постъпили след настъпването на падежа по закон. След това жалбоподателката прави допълнително шест плащания с процесните шест броя бележки, които суми по тях ние отнасяме за стари задължения, като се позоваваме на новонастъпилата законодателна промяна в ДОПК.

Други доказателства няма да соча.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания акт, както и допълнително постъпилите от страна на административния орган писмени доказателства, подробно описани в съпровождащите ги писма, находящи се на листи 27 и 37 от делото.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, доказателствени искания не се съдържат и в депозираната жалба, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт М.: Моля да потвърдите обжалваният административен акт, който ние сме възприели за такъв с изх.№ 94-01-37288/3/ от 28.11.2016г. Считам, че органът приел и осчетоводил плащанията е процедирал правилно, като ги е отнесъл за погасяване на  най-старите задължения към момента на постъпване на сумите. Това е предвид разпоредбите на ДОПК, касаещи плащанията и видове задължения. Искам да се ползвам от мотивите, изложени в разяснения на НАП, които сме приложили по делото. Моля за възнаграждение за юрисконсулт.

 

 Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.21 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: