ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 28.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На двадесет и осми май                                две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2518 по описа за 2012 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.С.Б., редовно призован, представлява се от адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Заместник началник на ДНСК-София, редовно призован, представлява се от юрисконсулт А., с представено от днес пълномощно.

В съдебна зала се явява вещото лице В.В.А. – Д..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, което заключение е депозирано на 20.05.2013 г. - т.е., в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличността както следва:

         В.В.А.-Д. – 44 години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

            Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

            ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

        

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Видно е от заповедта, която е предмет на производството, че е разпоредено премахването на надстройка от два етажа на съществуваща жилищна сграда. След като сте направили проверка по документи в специализираните институции и документите представени по делото, налице ли е издадено положително становище било то от Министъра на културата или упълномощено от него лице за премахване на установеното в заповедта незаконно строителство по вид и обем – т.е., има ли разрешение от компетентния министър за премахване на незаконното строителство?

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Възразявам по така поставения въпрос, тъй като считам същия за неотносим. В производство по чл. 225 от ЗУТ не се представят разрешения от съответните институции, министъра или друго такова лице. В тази връзка считам същия за неотносим. Установен е незаконен строеж, издадени са констативни актове. Считам в тази връзка неотносим така зададения въпрос.

 

         Съдът като съобрази така поставения въпрос и направеното възражение от процесуалния представител на ответника, намира същото за основателно. Съгласно нормата на чл. 225, ал. 1 и следващите от ЗУТ производството по установяване и премахване на незаконно строителство е възведено единствено въз основа на констатациите на компетентния административен орган - в случая РДНСК - югоизточен район, Бургас. Никъде в цитираните норми не е указано, че в производството по установяване и премахване на незаконно строителство компетентният административен орган следва да изиска разрешение или друг вид санкция от други органи, в случая както е поставен въпроса от министъра на културата, с оглед на което съдът НЕ ДОПУСКА така поставения въпрос.

 

         АДВ. С.: Нямам други въпроси към вещото лице. Не възразявам да се приеме заключението.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: В каква връзка сте направили такова изследване на съседен имот на УПИ VІ. Изцяло експертизата касае изследване на предвижданията на ПУП в УПИ VІ.   ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изследването на съседния имот, в който е строежа предмет на процесната заповед е във връзка със зададения въпрос № 1 в молбата на адв. С.. За територията на старинен Несебър задължително се изследват и съседните не само непосредствено имоти дали е имало одобрени някакви разработки. Тъй като идеята за създаване на територия със специален режим на устройство, охраняване и за да има единство естетика, което се постига на база на единно разработени планове и устройствени разработки, затова съм изследвала дали за територията на кв. 19 и на съседните му през улицата, на която се намира процесния строеж има такива устройствени разработки и силует планове.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението, като относно частта, която касае УПИ VІ считам за неотносима.

 

         Съдът като взе предвид изчерпване на въпросите към вещото лице и като прие, че така представеното заключение е обективно, компетентно и пълно

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лв., 350 лв. от които платими от внесения предварителен депозит.

         ЗАДЪЛЖАВА  жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 150 лв., представляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-техническа експертиза, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането.

         При неизпълнение на горното в тази насока, в полза на вещото лице следва да бъде издадена изпълнителен лист.

        

         АДВ. С.: Във връзка с предходното искане, това искане го направих във връзка с чл. 83 от ЗКН. Такова положително становище не е изисквано. Да разбирам ли, че няма такова с оглед процесуална икономия и да изчистим въпроса, а дали е необходимо или не е необходимо, е въпрос по същество.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Заявявам, че административната преписка е представена в нейната цялост, като правя изрично уточнение, че по нея липсва изричен документ, по силата на който министъра на културата или друго упълномощено от него лице е давало съгласие, разрешение или по друг начин е заявявало становище по разпореденото с процесната заповед премахване на установеното незаконно строителство.

            АДВ. С.: Във връзка с така направеното уточнение от процесуалния представител на ответника заявявам, че нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът с оглед становището на страните и предвид изчерпване на доказателствените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. С.: Моля да бъде постановен съдебен акт, с който да уважите оспорването ни и по същество на спора да отмените оспорената заповед по изложените в жалбата съображения.

Подробни аргументи ще изложа в писмена защита, в указан от Вас срок. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, включително и за заплатен депозит на вещо лице в пълен размер, както и за заплатено адвокатско възнаграждение.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна, като основанията ми за това са следните: на първо място е установен незаконен строеж, за който е налице влязъл в сила отказ на Гл. архитект на Община Несебър, потвърден със заповед на Началник РДНСК и потвърден от Административен съд – Бургас.

На второ място: считам, че за процесния строеж не са налице условията за търпимост на строежа по §16 от ПРЗУТ, тъй като за строежа не е налице първата абсолютна предпоставка на §16 от ПРЗУТ изграждане до 1987 г.

Видно от събраните доказателства строежа е изпълнен през 2000 г., поради което за същия не може да бъде приложен §16 от ПРЗУТ. Същият е в  несъответствие с ПУП за имота, в който е предвидено двуетажно жилищно строителство.

На следващо място: за процесния строеж е неприложим §127 от ЗИДЗУТ, влязъл в сила на 26.11.2012 г., тъй като §127 е материалноправна норма и за същата не следва да има обратна сила, а процесната заповед е издадена на 01.10.2012 г. и в тази връзка считам, че приложението на §127 е неприложим в настоящия случай. Безспорно е строеж в нарушение на ПУП. От вещото лице се установи, че искане за одобряване на инвестиционен проект и за издаване на разрешение за строеж не се установиха по смисъла на ал. 2, т. 2 и 5 от ЗУТ. Предвид на горното, моля за решение в този смисъл. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на страните за изготвяне и представяне по делото на подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: