ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 27.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и седми март                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2517 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЯН СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 41 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП - БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 42 от делото.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: По делото е постъпила справка от публичен изпълнител, от която е видно какъв е размерът на задълженията към 07.03.2017г., както и какъв е бил размерът на задълженията към 04.10.2016г. Т.е. общо задължението към дата 04.10.2016г. е 36 170.70 лева, което включва задължението както по ревизионния акт, така и задължения във връзка с Изпълнително дело № 16001447/2016г.

         Представям и моля да приемете доказателства под опис. С тези доказателства удостоверяваме, че недвижим имот в с.Радево, област Сливен, съставляващ имот ПИ ***, върху който публичният изпълнител е наложил възбрана с постановление от 05.07.2016г., към което изпълнително дело е присъединено и задължението на жалбоподателя  по ревизионния акт, освен описаната в самия нотариален акт сграда – краварник, има изградена и фотоволтаична централа, за което се отнася разрешението за строеж, което представям, включително и удостоверение за въвеждане в експлоатация, като към дата 30.06.2016г., когато е наложено самото постановление за възбрана върху имота той е на стойност 52 хиляди лева, тази фотоволтаична централа не е възбранена, но тя се намира върху имота и нейната стойност към тази дата 30.06.2016г. е 73 054.33лв. Т.е. това са доказателства, с които искаме да удостоверим стойността на възбранения имот, както и че има трайни прикрепени към него съоръжения, които увеличават неговата стойност. Други доказателства няма да сочим.

 

         Юрисконсулт Д.: В изпълнение разпореждането на съда сме представили справка за задълженията на жалбоподателя към настоящия момент, като сме приложили и разпореждане, от което се вижда каква е стойността на задължението към близък момент до исканата дата. Не е точно за същата дата, тъй като системата не позволява със задна дата да покаже какви са били задълженията. Тя действа само с актуални справки към настоящ момент, поради което сме приложили разпореждане в близък момент.

По отношение представените в днешно съдебно заседание доказателства, считам същите за неотносими към настоящия спор, дотолкова доколкото, както заяви процесуалният представител на жалбоподателя,  върху самите съоръжения няма наложени обезпечителни мерки, с оглед на което те не могат да допринесат с нищо към настоящия момент към спора по въпроса дали е достатъчно наложеното обезпечение предвид стойността на тези машини и съоръжения, които се сочат, с оглед на което считам, че въобще не следва да се кредитират.

Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително изпратените от ответната страна писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 65 от делото, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.Д. писмени доказателства, същите подробно посочени в съпровождащия ги опис, като по отношение на тяхната относимост към предмета на делото съдът ще вземе становище в мотивите на крайния съдебен акт.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Д.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното в настоящото производство постановление за продължаване действията на предварителни обезпечителни мерки, потвърдено с Решение № 172 от месец ноември 2016г. на директора на ТД на НАП, тъй като считам, че постановлението е издадено без правно основание, предвид факта, че вече задълженията по ревизионния акт са били присъединени към Изпълнително дело № 16001447/2016г., за което публичният изпълнител вече е бил наложил обезпечителна мярка с постановление за възбрана върху недвижим имот собственост на дружеството-жалбоподател. В хода на настоящото производство се установи, че размерът на наложеното обезпечение е достатъчно, за да обезпечи вземанията и по ревизионния акт. Т.е. издаденото и обжалваното в настоящото производство постановление за обезпечителна мярка е издадено като не е спазена разпоредбата на чл.195, ал.7 от ДОПК, т.е. нарушен принципът за съразмерност, както и на чл.198, ал.2 от ДОПК, тъй като налагането на няколко вида обезпечителни мерки следва да бъде до размера на вземанията, а в конкретния случай това не е така, както и в противоречие с чл.6, ал.5 от АПК - нарушен е принципа на съразмерност. Считаме, че е налице хипотезата на чл.197, ал.3, предложение второ от ДОПК, тъй като публичното задължение по ревизионния акт вече е било присъединено към цитираното изпълнително дело, по което вече има наложено постановление за възбрана върху недвижим имот собственост на дружеството-жалбоподател, което от събраните в хода на съдебното производство доказателства се установи, че то покрива размера на задълженията, ведно с лихви към днешна дата. Допълнителни мотиви ще изложим в писмена защита.

Претендираме направените по делото разноски, за което сме представили доказателства в общ размер 250 лева – 50лв. държавна такса и и 200лв. адвокатски хонорар.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите оспореното постановление за налагане на обезпечителни мерки. В случая с оспореното постановление са продължени обезпечителните мерки на основание чл.121, ал.6 от ДОПК, като е продължено действието на ПНОМ, които са поискани в хода на извършване на данъчната ревизия. В случая са наложени обезпечителни мерки от същия вид за същото имущество, както е посочено в разпоредбата на чл.121, ал.6 от ДОПК. Считаме за неоснователни твърденията на жалбоподателя, че е нарушен принципа за съразмерност. Същият принцип законодателят е регламентирал в разпоредбата на чл.195, ал.7 от ДОПК, съгласно която обезпеченията трябва да съответстват на вземанията. С така оспореното постановление за наложен запор на банкова сметка *** акт на определените с него задължения. Факт е обаче, че по тази сметка няма налични средства, които да обезпечат това вземане в този размер. По сметката са постъпвали суми от порядъка на хиляда – две хиляди лева, от които суми по искане на жалбоподателя публичният изпълнител е позволил същият да ползва 70% за дейността на дружеството, като е издал нарочно разпореждане за това и само 30% да погасяват задълженията по ревизионния акт. С оглед на изложеното считам, че нямаме свръхобезпечение на задълженията, като подробни съображения сме изложили и в решението на териториалния директор.

Моля за решение в тази насока. Претендираме юрисконсултско възнаграждение в размер на 500лв. съгласно Наредбата.

 

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: