ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 27.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и седми февруари                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2517 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЯН СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Д., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП - БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., която днес представя пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Д.: Поддържаме жалбата по изложените в нея съображения, като допълнително моля да вземете предвид следното:

Считаме, че с обжалваното постановление на практика НАП е преобезпечил вземането си към жалбоподателя. Представям в писмен вид подробно становище, включително с доказателства под опис във връзка с изложеното и с препис за страните.

Твърдим, че става въпрос за преобезпечение (че администрацията е направила обезпечение в повече отколкото е нужно), тъй като от таблицата в приложената към становището ми справка, става ясно, че задълженията към дата 22.02.2017г. в общ размер на 38 312лв.  включват суми по Изпълнително дело № 160001447/2016г, към които освен дължимите суми по декларации са включени и дължимите суми по ревизионния акт от 16.09.2016г. Това се вижда в справката, най-ляво. В колона 1 на представената от мен справка, където е посочен номера на изпълнителното дело е видно, че в изпълнителното дело са включени суми по декларации, както и сумите по ревизионния акт. Това изпълнително дело е обезпечено с постановление за налагане на възбрана върху недвижим имот по балансова стойност 52 000лв., което е приложено по делото. Т.е. твърдим, че общото задължение на жалбоподателя включващо всичките му задължения е обезпечено с постановлението, с което е наложена възбрана върху недвижимия имот.  Това постановление с дата 05.07.2016г., предхожда по време постановлението, с което е продължено действието на наложената ПНОМ. Това са доказателства, с които твърдим, че задълженията на доверителя ми са обезпечени в достатъчна степен и които да не налагат постановяването на обжалваното постановление.

В подкрепа на изложеното правя доказателствено искане         , като  моля  да за дължите насрещната страна да представи справка по Изпълнително дело № 160001447/2016г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас, ИРМ Сливен, относно размера на задълженията на жалбоподателя към днешна дата, както и от какво произтичат, както и към датата 07.10.2016г., която е дата на издаване на постановлението обжалвано в настоящото производство.

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че са неоснователни твърденията на жалбоподателя, че е налице свръх обезпечение, тъй като оспореното постановление за налагане на обезпечителна мярка е продължено на основание чл.121, ал.6 от ДОПК, с което всъщност е продължено действието на наложеното постановление през месец юни 2016г. на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, като това постановление е за обезпечителна мярка от същия вид и за същото имущество, както изисква разпоредбата на ДОПК.

По отношение на представените в днешно съдебно заседание доказателства, считам че по т.3 от описа, а именно извлечения в годишен размер от движението на парични средства по банкова сметка ***3г, 2014г, 2015г, 2016г. и 2017г. са неотносими към спора, тъй като с тях нищо не се установява. Какво е било движението и какви обороти е имала тази фирма, няма отношение към наложените обезпечителни мерки, съответно задължения, които жалбоподателя има по този ревизионен акт и като цяло неговите задължения, поради което моля да не се приемат като доказателства по делото.

Адв.Д.: Във връзка с представените днес доказателства в становището си съм изложила, че се затруднява дейността на дружеството и съм ги представила в с цел да се удостовери, че преди налагането на обезпечителните мерки върху банковата сметка на жалбоподателя е имало движение и не се е препятствала дейността на търговското дружество, а към настоящата дата оборотите са сведени до минимум. Поради тази причина считаме, че това удостоверява, че се възпрепятства дейността на дружеството и считаме, че задължението е обезпечено и не става въпрос, че то няма да се заплаща.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА прилага по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства, същите подробно описани в съпровождащия ги опис, като по отношение на тяхната относимост към делото, в каквато насока бяха възраженията на пълномощника на ответната страна, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

Доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя, поддържано в днешно съдебно заседание, касаещо снабдяването на делото със справка по Изпълнително дело № 160001447/2016г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас, ИРМ Сливен, съдът счете това доказателствено искане за основателно, доколкото посредством същото биха се изяснили правнозначими за решаването на делото факти, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото справка, от която да е видно какъв е размерът на публичните задължения на жалбоподателя, както и от какво произтичат тези публични задължения, респ. тяхното основание, към дата 07.10.2016г. и към дата 27.02.2017г., която справка да бъде съставена въз основа на данните съдържащи се в Изпълнително дело № 160001447/2016г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас, ИРМ Сливен.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 27.03.2017г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: