ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети октомври                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:  Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2515 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

За ИЩЕЦА „Ди ей ем 2012“ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 За ОТВЕТНИКА Национална агенция по приходите, редовно призован, представител не се явява.

 За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Искът е процесуално допустим. Моля да приобщите приложените доказателства от ищеца. Моля да приемете изисканите доказателства.

Съдът, с оглед направеното изявление и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във вр. чл.144 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА обстоятелствата по делото:

Производството е образувано по искова молба на „Ди Ей Ем 2012“ЕООД против Национална агенция по приходите гр.София. Претендира се осъждането на ответника да заплати на ищеца сумата от 300 лева, представляващи имуществени вреди – направени разноски за адвокатско възнаграждение, платено по нахд №831/2018г. по описа на Районен съд Бургас, по което е отменено наказателно постановление № 2627/20.12.2017г. издадено от зам.директора на ТД на НАП Бургас. С исковата молба се претендират и направените разноски в настоящото производство.

По делото е постъпил писмен отговор вх.№11092/08.10.2018г. от ответника, като се оспорва иска, като неоснователен и недоказан.

ПОСТЪПИЛО е писмено становище с вх.№11251/11.10.2018г. от процесуалния представител на ищеца.

По делото е изискано нахд №831/2018г. по описа на Районен съд Бургас.

Съдът на основание чл.171 ал.4 от АПК, УКАЗВА на страните че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателствата. Няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства.

ПРИЛАГА към настоящото дело нахд №831/2018г. на Районен съд Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, моля да уважите исковата претенция съобразно тълкувателната практика и локалната на Административен съд Бургас, тъй като е доказано, че са настъпили имуществени вреди по настоящия казус. С оглед на изложеното, моля да уважите исковата претенция, както е предявена.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: