ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2515 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.С., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.В.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 5 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ комисар В. П. – в.п.д. Началник на Гранично полицейско управление (ГПУ) МАЛКО ТЪРНОВО, редовно уведомен, се явява лично.

 

Адв.С.: Нямам възражения по хода на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Изцяло поддържам жалбата.

         ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата като неоснователна.  Запознат съм с нейното съдържание. По-късно ще взема становище по нейното същество.

 

Адв.С.: Съгласно трайната съдебна практика и нормативните изисквания по административно правораздаване, една преписка следва да съдържа както процесния акт и основанията за неговото издаване, така и всички нормативи, които засягат конкретното производство, но не са обнародвани в Държавен вестник или по някакъв друг начин сведени до знанието на обществото по надлежния ред. В конкретния случай такъв норматив се явява Заповед № 8121з-1252 от 03.11.2016г. на Министъра на МВР. Тази Заповед въвежда строги изисквания към провеждане на дисциплинарните производства и въвежда задължения към дисциплинарно-наказващия орган и  дисциплинарната комисия. Налице са съществени нарушения на тази заповед от страна на издателя на процесната заповед.  Спазването на тази заповед, освен всичко друго, следва да бъде проверена от съда и на основание чл.168 от АПК, доколкото съдът има задължение да изследва административния акт от всички страни за законосъобразност независимо от нашите доводи. Тази заповед не е представена и молим да бъде задължена ответната страна да я представи.

Отново с аргумент чл.168 от АПК и констатирани от нас съществени нарушения на дисциплинарното производство, моля да задължите ответната страна да представи всички заповеди издадени на основание § 2 от ПЗР на Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г. Това са заповеди на МВР и с тях са въведени образците на документи по въпросната инструкция. Преди всичко констатираме, че след запознаване със справката по проверката от 15.08.2017г., служителите, които са проверявани включително и жалбоподателят не са поканени по образец да се запознаят и да дадат евентуално допълнителни обяснения, възражения и т.н., с което се нарушава правото на защита. Към настоящия момент са известни две такива заповеди по § 2, а именно Заповед № 8121з-749/24.06.2015г. и № 8121з-187/07.03.2016г. Възможно е да има и трета такава.

Ето защо молим да задължите ответната страна да представи тези две заповеди, както и евентуално и други такива, като с това ще докажем съществени нарушения на дисциплинарното производство.

         Следващото ни искане, след запознаване с представената преписка констатирам, че е представен проект на длъжностната характеристика на жалбоподателя, доколкото няма подписи и завършва с „предлага: зам.директор на ГДГП“; няма заповед за одобряване на тази характеристика. Не става ясно този проект дали е одобрен и съответно влязъл ли е в законна сила по отношение на служителите на тази длъжност. Поради което моля да задължите ответника да представи одобрена длъжностна характеристика на жалбоподателя и доказателства за запознаването именно с тази одобрена характеристика.

 Представям по чл.80 от ГПК списък с доказателства за сторени разноски по производството.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: В момента не съм подготвен да представя исканите доказателства от пълномощника на жалбоподателя, поради което моля да ми дадете възможност за следващото съдебно заседание да представя тези доказателства.

         Служителите имат длъжностна характеристика и от „Човешки ресурси“ са запознали служителите  с нея.

Адв.С.: Това, което е представено по делото е проект. Това е образец.

ОТВЕТНИКЪТ: Представен е протокол, с който служителят е запознат с длъжностната характеристика.

Адв.С.: Проектът се одобрява с нарочна заповед на компетентен орган. Оспорваме, че това е одобрената характеристика, с която е запознат жалбоподателя и че въобще има такава. Да се представи заповед за одобряване на характеристиката, длъжностната характеристиката и доказателства за запознаване с одобрената характеристика.

ОТВЕТНИКЪТ: Относно поканата за запознаване със справката и заповедта, на гърба на справката собственоръчно всеки е удостоверил с подписа си, че е запознат с това.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателствените искания на жалбоподателя поддържани в днешно съдебно заседание от неговия пълномощник и подробно записани по-горе в протокола на неговото изявление, съдът счете за основателни, доколкото посредством тях биха били се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 14-дневен срок считано от днес да представи по делото заверено копие на Заповед № 8121з-1252 от 03.11.2016г. на Министъра на МВР;

да представи  Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г. и заповеди издадени на основание § 2 от ПЗР на Инструкцията, а именно Заповед № 8121з-749/24.06.2015г. и № 8121з-187/07.03.2016г., като в случай, че на основание § 2 от ПЗР на Инструкцията са издадени и други заповеди, същите също следва да бъдат представени.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи утвърдената за длъжността на жалбоподателя длъжностна характеристика, тъй като представеният по делото екземпляр, находящ се на лист 38 от делото, по своя характер е неутвърден образец, както и доказателства за запознаването на служителя с тази одобрена характеристика.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 12.02.2018г. от 13.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: