ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.04.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети април                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2515 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.Т.Ц. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат С.Ц., с приложено на л.4 пълномощно.

За ответника- община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

 

Адвокат Ц. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Н.Т.Ц. *** формиран по заявление вх.№ 94-01-36544/1/15.10.2014г. за издаване на скица за имот, описан в НА №64/1998г.

По делото е постъпила административната преписка.

 

Адвокат Ц. – Поддържам жалбата, толкова, доколкото след подаването и́, на жалбоподателя е издадена исканата със заявлението скица. В този смисъл не поддържам искането към ответната страна, но съгласно разпоредбите на АПК, моля да ни се присъдят разноските съгласно списък, който представям. Моля за решение само в частта за разноските, като в мотивите си да приемете за установено, че към момента на подаване на жалбата общината е била в условията на мълчалив отказ.

 

Юрисконсулт Р. – Оспорваме жалбата като недопустима поради липса на правен интерес у оспорващия, предвид разпоредбата на чл.159, т.4 от АПК. Представям и моля да приемете в днешното съдебно заседание доказателства за издадена и получена от жалбоподателя скица и извлечение от вписване в регистъра на имотите от 10.05.2015г.

Адвокат Ц. – Не възразявам да бъдат приети представените доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото от ответника и описани в придружително писмо рег.инд. 94-01-36544/3/08.12.2014г. писмени доказателства, както и днес представените от ответната страна скица №94-01-36544/19.03.2015г., извлечение от регистър на имотите и ксерокопие на стр.2 на скицата, с отбелязване датата на получаване на същата от жалбоподателя.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Ц.- Моля да уважите жалбата в частта за разноските и да ги присъдите на доверителя ми, имайки предвид факта, че административната услуга е извършена след подаването на жалбата, близо 4 месеца след подаването и пред съда.

Юрисконсулт Р.- Моля да оставите без разглеждане жалбата като недопустима поради липса на правен интерес у жалбоподателя да оспорва. Моля да приемете възражението ми за разноски, тъй като в разпоредбата на чл. 143 от АПК не е предвидена хипотеза за присъждане на разноски по чл. 154, т.4 от АПК.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: