ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2514 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:30 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат С.,***, с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - ВПД Началник ГПУ Малко Търново, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 4069з-210/21.08.2017г. на началника на ГПУ-Малко Търново за  налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт.

 

АДВ. С.: Изцяло поддържам така депозираната жалба. Моля да се приемат представените писмени доказателства.

Г-н председател, по делото липсват цитираните от нас доказателствени искания  - заповеди на министъра на вътрешните работи. Поддържам искането за представяне на Заповед № 8121з-1252/2016 г., която е норматив относно реализираната дисциплинарна отговорност на служители на МВР. Същата не е обнародвана в ДВ, а следваше да бъде представена в преписката и в тази преписка следва да се съдържат всички актове и нормативи. Тази заповед липсва, а на основание чл. 168 от АПК, съдът следва да обсъди и провери законосъобразността на оспорения административен акт въз основа на представените от страните доказателства. Със същите основания моля да бъде задължен ответникът да представи всички заповеди по §2 от ПЗР доколкото тези заповеди също не са обнародвани, а въвеждат образци по инструкцията и следва да се разгледат като неразделна част.  Към настоящия момент са неизвестни две заповеди, а именно: Заповед № 8121з-749/24.06.2015 г. и № 8121з-187/07.03.2016 г. Двете са издадени на основание §2 от ПЗР на инструкцията, както и всякакви други издадени на същото основание и следва да бъде съобразено тяхното спазване.

Към настоящия момент това са моите доказателствени искания.

Представям списък по чл. 80 от ГПК за сторените разноски.

 

С оглед направените искания и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства по административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото длъжностната характеристика за заеманата от жалбоподателя длъжност, ведно със заповедта за нейното утвърждаване по съответния ред и доказателства за връчването й на жалбоподателя за запознаване, както и да представи заверено копие от Заповед № 8121з-1252/2016г. на министъра на вътрешните работи, както и от всички заповеди, издадени на основание §2 от ПЗР на Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г., в това число Заповед № 8121з-749 от 24.06.2015 г. и Заповед № 8121з-187 от 07.03.2016 г., както и други заповеди издадени на това правно основание, ако има такива.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2018 г. от 10.20 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.36 часа.

 

      СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: