О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер 2264        25.09.2018 Година          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на двадесет и пети септември две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 2513 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на А.Б.Е., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация с адрес за кореспонденция гр. *** И., чрез процесуален представител против Заповед за прилагане на ПАМ №18-0769-001328 по чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП на Началник Група  към ОДМВР Бургас, Сектор Пътна полиция.

С разпореждане на съда от 30.08.2018г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.3 от АПК жалбата е оставена без движение. На жалбоподателя, е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 10,00 лева и представи доказателства за това обстоятелство по делото, както и да обоснове наличието на правен интерес от оспорване на цитираната по-горе заповед, предвид наличието на доказателства за отмяната й със Заповед №251з-3274 от 27.08.2018г. на Началник Отдел „Охранителна полиция“ – ОД на МВР Бургас, както и при наличие на доказателства по делото за фактическото прекратяване на ПАМ.

Жалбоподателят е бил уведомен редовно чрез процесуалният си представител на 04.09.2018г., видно от направеното отбелязване върху призовката.

По делото в нормативноопределения 7-дневен срок, както и към датата на постановяване на настоящото определение не е постъпило уведомление за изпълнение на дадените указания, нито е постъпило плащане по сметката на Административен съд Бургас или искане за продължаване на така предоставения на жалбоподателя срок. Съдът в разпореждането си от 24.07.2018г. е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците по жалбата не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Б.Е., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация с адрес за кореспонденция гр. ***И., чрез процесуален представител против Заповед за прилагане на ПАМ №18-0769-001328 по чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП на Началник Група  към ОДМВР Бургас, Сектор Пътна полиция.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2513 по описа за 2018 година на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                                                      

 

 СЪДИЯ: