О  П  Р  Е Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

    Номер    2084        30.08.2018 Година         Град  Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, III състав, на тридесети август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Чавдар Димитров

 

 

като разгледа докладваното от съдия Димитров, административен характер дело номер  2512 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 - 178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

    Образувано е по жалба на Б.Б.С. с ЛНЧ **********, с адрес ***, чрез процесуалния си представител адв. В. БАК, против неустановена по номер заповед за задържане от 22.08.2008г., на неустановен административен орган.

В жалбата са изложени твърдения, свързани с незаконосъобразност на визирания административен акт, като постановена в нарушение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и несъответствие с целта на закона - отменителни основания по чл. 146, т.т. 3, 4 и 5 от АПК.

В жалбата се обяснява, че на жалбоподателят не е бил връчен екземпляр от оспорената заповед. Напротив, обяснява се, че извод за наличието на такава е направил от разговор с адвокат на 24.08.2018г.

Въз основа на твърденията в жалбата съдът намира същата за недопустима. Мотивите за това са следните:

Видно от твърденията на самия жалбоподател, към настоящият момент оспорваният административен акт не му е връчен и същият по-скоро предполага за съществуването на такъв. В този смисъл от една стра оспорването е бланкетно и формално, а от друга е преждевременно депозирано.

 Дори да е налице подобна заповед, доколкото същата не е връчена на жалбоподателя, то практически не е започнал да тече срокът и за оспорването й. Съгласно чл.149, ал.1 АПК – Административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им.

Поради изложеното, съдът намира за необходимо да прекрати производството по жалбата, като преждевременно образувано.

 

По тези съображения и на основание чл.159, т.4 АПК Административен съд-Бургас, ІІІ- ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Б.С. с ЛНЧ **********, с адрес ***, против неустановена по номер заповед за задържане от 22.08.2008г., на неустановен административен орган.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 2512  по описа на съда за 2018 година.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването, с частна жалба пред Върховния административен съд.

 

                                                СЪДИЯ :