ПРОТОКОЛ

       

Година *18, 05.11.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На пети ноември                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2511 по описа за *** година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Г.К. и М.М.К., редовно уведомени, не се явяват. Двамата се представляват от адв.М.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 61 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 67 от делото.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА инж.М.П.М. и Т.Ж.Д..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразявам да се изслуша допълнителната съдебно-техническа експертиза на вещото лице инж.М..

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената допълнителна съдебно-техническа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 26.10.*18г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което         

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице инж.М.М. със снета по делото самоличност.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам допълнителното заключение, което съм представил.

Адв.Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

Адв.Н.: Нямам въпроси към тази експертиза.

 

          Съдът, като взе предвид изслушаното днес допълнително заключение по допълнителната съдебно-техническа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнителното експертното заключение на вещото лице инж.М.М., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 100 лева изцяло от внесения депозит.

 

         По отношение на съдебно-икономическата експертиза изготвена от вещото лице Т.Д. съдът КОНСТАТИРА, че заключението е входирано в канцеларията на съда на 31.10*18г., т.е. извън установения срок по ГПК.

 

Адв.Г.: Не възразявам да се изслуша експертизата, въпреки късното й представяне. Запозната съм със заключението.

Адв.Н.: Не възразявам да се изслуша вещото лице Д.. Също съм запознат с експертизата.

 

Съдът, като взе предвид изявленията на страните, че нямат възражения по изслушването на съдебно-техническата експертиза изготвена от вещото лице Т.Д.     

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         Т.Ж.Д. – 65 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам изцяло заключението, което съм представила.

 

         Адв.Г.: Нямам въпроси към вещото лице Д..

         Адв.Н.: Също нямам въпроси към това вещо лице.

 

 

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-техническа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице Т.Д., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 100лв. от внесения депозит.

 

Адв.Г.: Представям и моля да приемете по опис писмени доказателства с копие за ответната страна, от които се установява произхода на процесните постройки, а именно от Държавното предприятие „Лада“ със съответните негови правоприемници установени в документите, които в момента представям.

По историческата справка са посочени и аз съм посочила правоприемниците в нарочна молба представена по-рано пред съда, но днес представяме тези допълнителни доказателства за установяване на тези предходни наши твърдения. Моля да ги приемете.

 

Адв.Н.:  Доколкото добивам представа от представените днес доказателства, се касае за приватизацията на „Технотест“ ЕООД.

 

Адв.Г.: Това са документи, които предхождат приватизацията.

Адв.Н.: Това реално е част от преписката по приватизационната сделка. Моля да не бъдат приемани, тъй като считам, че представените днес писмени доказателства са неотносими към предмета на спора, тъй като те не касаят законност на извършеното строителство, а касаят възникването и преобразуването на едно държавно дружество, от което жалбоподателите са закупили макар и с фактури процесните обекти. Затова моля да не ги приемате като доказателство по делото..

Представям и моля да приемете като доказателство решение по административно дело № 2588/***г. на Административен съд гр.Бургас между същите страни, водено по реда на чл.65, ал.4 от Закона за общинската собственост, с което е потвърдена заповедта, макар и все още не е влязло в сила решението, с което е потвърдена заповедта на кмета за изземване на имота, в който се намират процесните бунгала. Представям го във връзка с това, че ако претендират евентуално приложението на § 16 от ДР на ЗУТ  и евентуално се приеме, че сградите са търпими строежи, то собственикът на тези сгради става собственик на земята, след като няма надлежно учредено право на строеж за тези постройки, по стария закон - отстъпено право на строеж.

 

Адв.Г.: По отношение на представеното решение от колегата, считам същото неотносимо към настоящия правен спор. Няма никаква преюдициалност между двата правни спора и не може същото да бъде ценено в настоящото производство.

Що се отнася до възражението за неприемане на представените в днешно съдебно заседание от мен документи, то от същите се установява именно отстъпеното право на строеж и законност на извършените постройки в процесния терен в полза на праводателите на „Технотест“ ЕООД.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от адв.Г. писмени доказателства, същите подробно описани в съпровождащата ги молба, като по отношение на тяхната относимост към решаването на спора съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт, както и

ПРИЕМА за сведение представеното в днешно съдебно заседание от адв.Н. Решение № 1376 от 10.07.*18г. по административно дело № 2588/***г. на Административен съд гр.Бургас.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Други доказателства няма да сочим.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

           

Адв.Г.: Моля да присъдите направените от доверителите ми разноски, за които представям списък.

Ще Ви моля да уважите жалбата.

Подробни съображения ще изложа в писмен вид.

 

Адв.Н.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да присъдите направените разноски съгласно представения договор за правна помощ, за което представям нарочна молба и платежно нареждане за платен адвокатски хонорар.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощника на жалбоподателите 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: