ПРОТОКОЛ

       

Година *18, 18.06.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2511 по описа за *** година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Г.К. и М.М.К., редовно уведомени, не се явяват; двамата се представляват от адв.М.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 61 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 67 от делото.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА инж.М.П.М. и Т.Ж.Д..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Г.: Не възразявам да се изслуша вещото лице  М., но с оглед изложеното в констативно- съобразителната част на заключението моля да бъде задължена Община Царево да предостави извадка за процесния имот от кадастралния план от 1984г., неодобрен, заедно с разписния лист към същия, за да може вещото лице да изпълни всички задачи.

         Адв.Н.: Не възразявам да се изслуша вещото лице М..

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 08.06.*18г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         Инж.М.П.М. – 56 год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил, ведно със скиците към него.

         Към заключението съм приложил приложения, на които съм се позовал в моето изследване. Това, на което се позова адв.Г. считам, че съм установил имота, в който попада процесният, макар и непълно. От скици, които се издават от Община Царево става ясно в кой поземлен имот попада процесният, а именно имот с пл.№ *.  Всъщност там пиеше, че собственост на този имот № * е на ЦСПССТ – София („Технотест“ ООД в момента).

 

Адв.Г.: В момента нямам уточняващи въпроси, но поддържам направеното искане за изготвяне на комбинирана скица и по този план.

 От това, което е изложил вещото лице останах с впечатление, че именно по плана от 1984г. са заснети конкретните почивни бази на предприятията, които са част от Ваканционно селище „Ахтопол Север“, поради което и настояваме да задължите Община Царево да представи извадка от плана заедно с разписния лист към същия.

 

         Адв.Н.: Това е едромащабна топограрфска карта (ЕТК) – Приложение 3. Интересува ме какво означават кафявите петна.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Генерализирано в мащаба на картата е дадено примерно застрояване, което от съображения за сигурност, тъй като тази карта е била секретна в тази част, в този момент не дава реална представа за застрояването. Само показва, че в съответните имоти има застрояване.

 

Адв.Н.: На следващото Приложение 4 е дадена цялата местност „Коросиата“ с площ от 450 дка. Тук казвате, че са отредени 230 дка в т.ч. 30 дка дере. Къде са  тези 230 дка? Това е видно от констативната част на заключението, където изречението започва с „ - решение № КЗ-18/18.08.1988г. на Комисия за земята, с което се отчуждава и предоставя държавни земи на ЦС на БПС за изграждане на „Ваканционно селище Ахтопол-Север“ в размер на 230 дка некатегоризирана земя, заета с временни постройки за отдих, в т.ч. 30дка дере, стопанисвано от ЖПК гр.Мичурин“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В самата скица не са отразени тези 230 дка, плюс 30-те декара дере. Дерето може да се определи на скицата, където е нанесено с условни знаци, към които съдът постави стрелка, защото е видно от самата скица, а самите 230 дка са част от тези, които са първоначално одобрени,  но не са показани точно къде. Земята, която е на изток от дерето попада в застроителните граници на гр.Ахтопол и не може да бъде част от тези 230 дка. Само това може да се каже категорично, а другите къде са точно, не може да се каже. Не е правена такава скица. Само е казано, че от тези  450дка - 230 са за ваканционно селище. Това ще стане ясно от този план от 1984г., защото на останалите планове пише, че това са почивни станции и включително двете скици, които съм проследил в Община Царево и там също са описани като почивни станции. Това е кадастрален план и той се приема, не се одобрява.

 

Адв.Н.: Точно тези 450 дка, за застрояването е написано, че са временни постройки. Всичко, което е в „Коросиата“ е записано, че са временни постройки. И това е записано в решението на Комисията за земята.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Постройките може да са временни, но не са незаконни. Дали имат строителни книжа не е ясно.

 

Адв.Н.: Нямам повече въпроси.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Процесният имот е имот № **. Става въпрос за ПИ с идентификатор ***.**. В него попадат съборените 4 сгради и останалите 3 обекта, които не са съборени.

         На всички приложения в заключението, където съм отбелязал в правоъгълник „процесен имот“ да се чете като легенда, а не че имотът е на това място. Процесният имот навсякъде съм го дал в триъгълник и застрояването вътре в него.

         Адв.Г.: Относно Приложение 3, да кажете какви са мащабите при работата с ЕТК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мащабът в тази ЕТК е 1:5000.

Адв.Г.:Имотът, който е нанесен в какъв мащаб е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В същия мащаб 1 : 5000.

Адв.Г.: В ЕТК биха ли могли сгради да се нанесат в действителния мащаб, както е Вашата скица. Да се нанесат изобщо или се нанасят в същия мащаб, който е  относим за картата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В мащаб 1:5000 вече е трудно да се нанесат по-малки постройки, затова се показва генерализирано, че има застрояване. Това, което обясних и в началото.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-икономическата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.М.М., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 436лв., 300лв от които следва да се изплатят от внесения депозит, а разликата от 136лв. да се плати от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

          Адв.Г.: Моля да възложите допълнителна задача на вещото лице в смисъла, който споменах по-горе.

Моля да бъде задължена Община Царево да представи кадастралния план от 1984г. заедно с разписния лист. В случай, че този план е предаден за съхранение другаде, то неминуемо за същото е съставен протокол и да се даде тази информация на вещото лице, за да може да отговори на въпросите.

         Адв.Н.: Този въпрос е вече допуснат. Не съм убеден, че в общината ще бъде намерен точно този план. Там се съхраняват само одобрени планове. Евентуално в кметство Ахтопол да проверят или в областната управа.  Върху този план не се работи и той не служи за основа на нещо, затова не се съхранява в общината.

        

Съдът, като взе предвид поддържаното в днешно съдебно заседание от адв.Г. доказателствено искане допуснатата съдебно-техническа експертиза да бъде изготвена включително и въз основа на кадастрален план от 1984г., за който се посочва, че не е одобрен, намира за необходимо да бъде поставена допълнителна задача на вещото лице в тази насока, поради което и на основание чл. *1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗЛАГА допълнителна задача на вещото лице инж.М., който да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, при отговора на които да се позове на неодобрен кадастрален план от 1984г.

Справката за наличието на този план да се извърши в администрацията на Община Царево, а в случай на необходимост в кметството на гр.Ахтопол, а при необходимост и в Областна управа Бургас.

За изготвяне на експертизата жалбоподателят следва да внесе допълнителен депозит в размер на 100 лева в 7-дневен срок считано от днес.

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото като доказателство постъпилото от Община Царево писмено доказателство находящо се на лист 137 от делото.

 

Намира за необходимо на вещото лице Д. да бъде дадена допълнителна възможност да изготви възложената експертиза.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 05.11.*18г. от 13.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице Д. да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице инж.М. след внасяне на депозита.

 

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: