ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести февруари                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2511 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Г.К. и М.М.К., редовно уведомени, не се явяват; двамата се представляват от адв.М.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 61 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 67 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.Г.Б..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ:Не възразяваме по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          Адв.Г.: Запознали сме с експертното заключение. Не възразявам да се изслуша днес вещото лице.

          Адв.Н.: Не възразявам да се изслуша вещото лице. Запознат съм със заключението.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 16.02.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         Инж.С.Г.Б. – 67 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

Към експертизата съм приложила документи, с които съм работила и съобразила при изготвяне на заключението, при посещението на място, а именно скица, Решение № 2068 от 31.08.1995г. на Поземлена комисия гр.Царево за възстановяване правото на собственост на земи в землището на гр.Ахтопол, Заповед № РД 47-102/16.09.2002г. на Министъра на земеделието и горите, Протокол от 21.08.2002г. и два броя снимки на имота преди разрушаването на четири броя бунгала. 

Искам да направя някои уточнения:

На стр.5 от заключението, в снимка № 5 не съм изписала до край имота, след цифрата 10 следва 7.17.

На стр.8 от заключението над снимки 12 и 13 искам да префразирам изречението – по информация на жалбоподателите имотът е електрифициран, а партидата за вода е закрита. Това е по данни на жалбоподателите.

На стр.10, четвърти ред отдолу нагоре да не се чете първото изречение - никак да не се чете. Това изречение е вмъкнато по погрешка.

На стр.11 погрешно съм изписала в абзаца относно § 127 и § 184 на ЗУТ, предпоследен абзац  „за времето 1968-1970г. съществува само КВС. По нея имотът е 10717. Няма данни за застрояване в същия.” Това не е вярно. Целият абзац да не се чете, тъй като КВС е по друго време, а не през този период.

 

Адв.Г.: Тъй като започнахме да поправяме, бих искала да уточним, тъй като някъде е записано номер на поземления имот 17017, другаде е 10717, всъщност верният номер е 107017.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Верният номер е 107.17. Това се вижда на стр.6 в извадката от КВС.

Адв.Г.: Да се има предвид, че между двете цифри има точка (оттук беше провокирана моята неяснота), т.е. би следвало да разбираме, че масивът е 107, а имотът е в номер 17.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, точно така.

 

Адв.Г.: Ако може вещото лице да уточни картите, които са представени на стр.6 и стр.7 към коя година са действали.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мога да уточня само за едромащабна топографска карта, това е снимката на стр.7 - снимка № 8. Това е топографската карта от 1985г.

За останалите карти не мога да отговоря, защото никъде не намерих информация. Мисля, че са от около 70-те години, но не твърдя със сигурност, защото не намерих информация.

 

Адв.Г.: Въпросът ми е свързан с това, че на снимка № 7 се вижда отреждане на терен за почивна станция. Затова питам към коя година е въпросната карта, тъй като отреждането за почивна станция е индикация и кореспондира с представеният от вещото лице протокол към заповед от 2002г. за поправка на явната фактическа грешка в КВС. Съгласно този протокол въпросът ми към вещото лице е тази Заповед влязла ли е в сила и изследвали ли сте материалите, които са отбелязани в протокола (стр.104 от делото). Дали при изготвяне на експертизата вещото лице се е запознало и изследвало материалите, които са били представени с този протокол, а именно Кадастрален план, Плана за оземляване от 1936г; решенията на Комисията за земята за предоставяне на държавна земя за изграждане на Ваканционно селище „Ахтопол север“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При посещението в Поземлена комисия коментирахме тази заповед, коментирахме и протокола. Преработката на картата е във връзка с прокарването на улици в местност „Коросиата“ и всички други неща по плана за оземляване, това решение за възстановяване в стари реални граници в землището на същата местност не ми бяха предоставени от Поземлена комисия и съответно не съм ги съобразила.

 

Адв.Г.: Нямам други въпроси.

 

Адв.Н.: Когато жалбоподателите твърдят, че през 1968-1970г. е извършено строителството, какъв е бил статутът на земята?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Земеделска земя. То се вижда от историята на имота - снимките на стр.9 и стр.10.  Категорично е земеделска земя.

Адв.Н.: Тъй като казвате, че окомерната скица към Констативен акт № 8 не отговаря точно като местоположение на процесните бунгала, а отговарят ли на описанието и размерите констатирани от назначената от кмета комисия.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като размери отговарят, отговарят като конструкция и материали, но местото е по-различно.

Действителното положение е показано на скицата, която съм представила Приложение № 1 и уточнявам, че всичко е замервано с рулетка и ако трябва да се види точното местоположение на самите бунгала, тъй като част от оградата липсва и няма как да се ориентирам.

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В такъв случай може ли да възникне съмнение, че става въпрос за два различни имота.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Имотът е един и същ. Не съм точна с нанасянето по отношение на метри. Иначе това са бунгалата и това е действителното положение на место, което съм показала в скицата.

 

Адв.Н.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Адв.Г.: Във връзка с представената история на имота. Казвате, че процесният имот е образуван от имот 107002. Разполагате ли с графични данни как е изглеждал този имот преди.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не ми бяха представени такива данни. Единствено уточняването как точно се дели тази нива я виждам на стр.10 от представеното от мен Решение № 2068/95. На стр.10, т.67 в това решение е обяснено „Нива за строителство от пет дка“, площта на нивата, а в историята на имота, която давам в снимков материал в експертизата се вижда, че имот 107.17 е получен от тази нива. На стр.9 последната снимка, даже съм го подчертала. Това е информация от поземлената комисия.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към момента на 1968-1970г., който се сочи като възможен, когато са били разположени тези бунгала, казвате че имотът е представлявал нива от 5 дка. Това означава, че  към този момент няма действащ план за този имот.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Точно за този имот би трябвало да няма такъв план. Първият план би трябвало да е оземлителния план от 1936г. Следващият е кадастралният план, неприетият от 1984г. има коментари в констатациите на този протокол на ПК от 2002г, въз основа на който е издадена тази заповед. Има коментар за тази територия точно, че там има допуснати постройки по чл.120 от ЗТСУ през 1984г . След това има коментар по отношение на пътищата и по отношение на това, че тези постройки не са отразени в този Кадастрален план и би следвало да се отразят нищо, че не е приет.

Към настоящия момент статутът на земята пак е земеделска земя. На стр.4 най-горе съм записала земеделска земя и т.н.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В този период от време 1968-70г. до настоящия момент има ли изобщо някакъв устройствен план за този имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Единствено в УОП на Община Царево тази цялата местност попада в зона ОК, което е вилна зона. Говоря за цялата местност Коросиата, не конкретно за имота. Иначе няма ПУП, имотът не участва в никакви планове. ОУП има влязъл в сила, но му е спряно действието  и сега се преработва.

 

Адв.Г.: Във връзка с така изнесените от вещото лице данни и във връзка с представената Заповед за поправка на фактическа грешка на КВС от 2002г, аз оспорвам твърдението на вещото лице, че към 1968-1970г. имотът е бил земеделска земя. От данните в самия протокол се установява, че именно за масив 107, където попада и нашият имот, територията е била променена от земеделска с решение от 18.08.1988г. на Комисията за земята, което дава основание да считаме, че процесният строеж би бил търпим с оглед на периода на изграждането му, липсата на строителни документи и променено предназначение на земеделски земи.

В тази връзка моля да бъде допусната допълнителна комплексна съдебно-техническа експертиза, вещите лица по която да се запознаят и да изследват и приложените материали, включително неодобреният Кадастрален план от 1984г., Планът за оземляване от 1936г; решенията на Комисията на земята за предоставяне на държавна земя за изграждане на ваканционни селища от 1988г.

Също така моля да бъде допусната и съдебно-счетоводна експертиза за установяване на правоприемството между праводателите на нашия праводател и реализирането на строителството на процесните сгради именно от тях. Т.е. ние твърдим, че към датата на изграждане, тази територия макар и земеделска е била предоставена на праводателя на „Технотест“ ЕООД от 50 и някоя година. Посочила съм го и в молбата в т.3.1, която представих в с.з. от 20.11.2017г.

Конкретни въпроси моля да ми дадете възможност да формулирам в нарочна молба, тъй като материята и документите, които следва да бъдат обследвани са доста.

Във връзка със задължението ни да представим скицата на лист 15 от делото в оригинал, заявявам, че желаем да се ползваме от същото доказателство, но тъй като оригиналът се намира в административната преписка при административния орган, моля да ми дадете възможност да се снабдя със съдебно удостоверение, въз основа на което да се снабдя със заверен препис от същата.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-техническа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.С.Б., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 650 лева, 400лв. от които от внесения депозит. Разликата от 250 лева следва да се внесе от двете страни по равно - по 125лв за всяка страна в 7-дневен срок считано от днес.

 

 

По доказателственото искане на адв.Г., частично развито по-горе в нейното изявление, съдът намира за необходимо да даде допълнителна възможност на пълномощника на жалбоподателите да уточни в пълен обем исканите от нея допълнителни доказателства, по които съдът ще вземе становище в закрито заседание.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на адв.Г. в 7-дневен срок считано от днес да депозира по делото допълнителните си доказателствени искания, с препис за ответната страна, по които искания съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

Поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо заседание на 18.06.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: