ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети ноември                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2511 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЕТЕ К.Г.К. и М.М.К., редовно уведомени, не се явяват; двамата се представляват от адв.М.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 61 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма пречки за даване ход на делото и не възразяваме да бъде даден такъв.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Г.: Представям нарочна молба и моля всички съдебни книжа по настоящото дело за моите доверители да бъдат връчвани на посоченият мой адрес.

Поддържам жалбата, както и направените в нея доказателствени искания, като представям и моля да приемете нарочна молба, с която правя допълнителни доказателствени искания и уточнявам вече направените такива.

         Молбата съдържа изложение на допълнителни доводи относно твърдяната от нас незаконосъобразност на административния акт. Правим и доказателствено искане за издаване на съдебно удостоверение. Поддържаме доказателственото си искане за разпит на свидетели, както и доуточняваме въпросите относно исканата съдебно-техническа експертиза. Както и правим допълнително доказателствено искане за попълване на административната преписка да бъде представен АЧОС № ***. в неговата цялост с изготвената за него преписка.

 

         Адв.Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства.

По отношение на така представената молба в днешно съдебно заседание за допускане на определени доказателства:

Моля да не уважавате направеното искане за представяне на преписката по АЧОС № ***., тъй като в настоящото производство не може да бъдат оспорвани актовете за частна общинска собственост. Те подлежат на оспорване по реда на ЗОС. Самият АЧОС е представен в административната преписка.

         По отношение на исканата съдебно-техническа експертиза – не възразявам. Считам, че е допустима в настоящото производство за установяване на факти и обстоятелства относими към спора.

По отношение искането за издаване на съдебно удостоверение - предоставям изцяло на съда.

         По отношение на втори въпрос на стр.2 от депозираната молба, считам, че този въпрос за собствеността също не следва да се решава в настоящото производство, тъй като е спор за материално право в гражданско производство и установяване със свидетелски показания право на собственост върху недвижим имот.

По отношение на пункт 1.1. до пункт 1.4., това считам въпрос по същество и официално удостоверителни документи и е в тежест на жалбоподателите доказването.

 

         Моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, за която представям нарочна молба с четири въпроса, с копие за жалбоподателите, с оглед установяване на статута на терена, върху който са построени сградите, дали се касае за преместваеми обекти или за трайно прикрепени.

В съответствие на описаните в Констативен протокол № 8 съществуващите на место сгради, предвид доказателствената тежест на административния орган и на последно място от коя категория са във връзка с правомощията на кмета да издава заповед за премахването им, както и моля на основание чл.173, изречение първо от ГПК да задължите жалбоподателите да представят приложената към жалбата скица, според тях издадена от Общинска поземлена комисия. Имам предвид документът наличен на лист 15 от делото. Да се представи негов оригинал или евентуално негов заверен препис. При условие, че не се представи такъв, то моля да бъде изключено това доказателство от доказателствения материал по делото.

Адв.Г.: Във връзка с направените оспорвания на обратните разписки, с които са ни връчени административните актове по административното производство, моля да ни укаже доказателствената тежест.

         По отношение на направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, такава безспорно е необходима в настоящото производство. Но втори въпрос от нарочната молба, според мен противоречи на самите фактически констатации и твърдения на административния орган в издадената и оспорена Заповед № 478, където самият административен орган заявява, че това са бунгала трайно прикрепени към земята. Т.е. са неподвижни.

         По отношение на останалите въпроси, нямам възражения.

        

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

По отношение на доказателствените искания направени от жалбоподателите в тяхната жалба, както и поддържани от техния пълномощник в днешно съдебно заседание, същите подробно описани в депозирана днес молба, съдът счете доказателственото искане по т.2, касаещо ангажирането на свидетелски показания, посредством които да се установи настъпила придобивна давност в полза на жалбоподателите по отношение на сградите, съдът счете това доказателствено искане за процесуално недопустимо. Процесуално недопустимо е, тъй като фактите, които страната се домогва да установи посредством това доказателствено искане са извън предмета на административното правораздаване като касаещо спор от гражданско-правен характер, поради което и пред настоящия съд в настоящия процес, съдът не би могъл да установява наличието на факти свързани с придобивна давност по отношение на процесните имоти.

 

По отношение на доказателствените искания по т.3 и в частност 3.1. и 3.2. от същата молба, съдът също счете за неоснователни, тъй като прецени, че така исканите за установяване факти и обстоятелства, които страната би искала да установи посредством съдебно удостоверение, същите биха били предмет на установяване посредством съдебно-техническа експертиза и биха били предмет на установяване и издирване от страна на съдебния експерт.

 

По отношение искането по т.4 също свързано с ангажиране на свидетелски показания, но тук същите се  посочват като такива, чрез които да се установи времето на построяване на процесните сгради, по отношение на този факт съдът КОНСТАТИРА, че по делото не е налице спор, като по твърдение на жалбоподателите същите са построени в периода 1968г.-1970г. и този период е напълно възприет от административния орган видно от мотивите на издадената от него заповед, в които също е посочен същият период на изграждане, поради което съдът намира, че не е необходимо този факт да бъде препотвърден посредством свидетелски показания.

Не е налице процесуална необходимост да се установи от кого именно са построени тези сгради, в каквато насока са другата част от исканията за ангажиране на свидетелски показания.

 

Доказателственото искане по т.5 съдът също счете за неоснователно, като не намира за необходимо по делото да бъде представена административната преписка във връзка със съставянето на АЧОС № ***., тъй като съобразявайки предмета на спора представляващо премахването на определени обекти, счетени от административния орган за незаконни такива, правноирелевантен се явява въпросът относно собствеността върху имота, върху който тези обекти са разположени, поради което не е налице процесуална необходимост за изясняване на този факт.

 

По отношение на доказателственото искане по т. 1.1. и 1.2., видно от което жалбоподателите оспорват връчването на констативния акт и на процесната заповед, като възразяват, че нито един от двамата жалбоподатели не са подписали обратните разписки, приложени по делото, съдът намира за необходимо да УКАЖЕ на жалбоподателите в случай, че оспорват подписите в обратните разписки да са положени от тях, тяхна е доказателствената тежест да оборят този факт посредством съответните доказателствени средства, като в случай че е необходимо включително и чрез съдебно-графологична експертиза, която да изследва положените там подписи.

 

По отношение на възражението по т.1.3 .от молбата, както и по т.1.4., същите касаят преценката на съда по съществото на спора, поради което ще бъдат обсъдени в мотивите на крайния съдебен акт.

 

 

 

 

На основание изложените мотиви съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на жалбоподателите претендирани в днешно съдебно заседание с депозираната молба по т. 2, т.3.1., т. 3.2., т. 4. и т.5.

 

По отношение на възраженията по т.1.1. и т.1.2.

УКАЗВА на жалбоподателите, че носят доказателствената тежест да оборят отбелязванията в обратните разписки, удостоверяващи връчването на констативния акт и на процесната заповед.

 

Основателно съдът счете искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза по т.3.3., както и същото аналогично доказателствено искане направено от адв.Н. в днешно съдебно заседание, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като извърши оглед на място на процесните обекти, както и след като се запознае с наличните в общинската администрация Царево, а при необходимост и с документацията съхранявана в Областната администрация гр.Бургас, да отговори на поставените от жалбоподателите въпроси, съдържащи се в т.3.3. от депозираната днес молба, както и на въпросите поставени от адв.Н. също съдържащи се в депозирана днес молба.

Отделно от така поставените въпроси и като съобрази наличните по делото данни относно периода на изграждане на процесните обекти, а именно 1968-1970г., вещото лице да отговори включително и на въпроса:

Допустими ли са били процесните обекти по действащите подробни градоустройствени планове, по правилата и нормативите действали в посочения период на изграждането им или съгласно сега действащия ЗУТ, с оглед преценката на предпоставките по § 16, ал.1 от ДР на ЗУТ.

Експертизата да се изготви от вещото лице С.Б.при депозит в размер на 400 лева, вносим по равно от двете страни – 200лв. за жалбоподателите и 200лв. от страна на Община Царево, в 7-дневен срок считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите най-късно до следващото съдебно заседание да представят по делото оригинала на документа или официално заверен препис от него, находящ се на лист 15 от делото, за което страната е посочила, че представлява скица от Общинска поземлена комисия, като

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че в случай на неизпълнение, така представеното доказателство, на основание нормата на чл.183 от ГПК ще бъде изключено от доказателствения материал по делото.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 26.02.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: