ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 13.11.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети ноември                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2511 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „ПОНС ХОЛДИНГ” АД – гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - Началник РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се явява юк. А. с представено по делото пълномощно.

За заинтересована  страна - ЕВН „България Електроразпределение” АД-Пловдив - редовно уведомена, представител не се явява.

         Заинтересованата  страна - Главен архитект на Община Несебър - редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

         Явява се вещото лице С.Б.Т..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице с вх.№ 9313/04.11.2013 г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства по опис с писмо вх. № 5366/30.05.2013 г.

 

         Юк. А.: Да се даде ход на делото.

        

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

 

         Юк. А.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.Б.Т. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Юк. А.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         Съдът няма въпроси.

 

         Юк. А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400.00 лева, които са в рамките на внесения депозит./издаден РКО 400.00 лева на 13.11.2013 г./

 

         ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника доказателства по опис с писмо вх.№ 5366/30.05.2013 г.

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на делото по същество.

 

Юк. А.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Не се доказаха твърдените от тях обстоятелства и факти. Процесното разрешение за строеж е издадено на ЕВН „България Електроразпределение” АД - гр. Пловдив във връзка с което не е налице нарушение на разпоредбата на чл.148, ал. 7 ЗУТ. Моля, да имате предвид, че разрешението за строеж  е издадено по силата на специален закон, съгласно който експлоатационните дружества се явяват възложители на строежите от техническата инфраструктура, а не по общия закон, съгласно чл. 161 от ЗУТ, за  който се явяват собствениците на имота. Отделно от горното, предвид трайната съдебна практика, разрешението за строеж се явява стабилен индивидуален административен акт и след влизането му в сила, след като не е бил предмет на служебна проверка от ДНСК, не е постъпвала жалба и същият е надлежно заверен с влязъл в сила, същият акт не подлежи на отмяна.

Предвид горното и предвид мотивите в обжалваната заповед, моля, за решение в този смисъл.

Моля за присъждане на юрисконсутското възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: